Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

11.11.2017, Ľudovit Szerencsés

 

2. etapa

Predstavenie projektu

Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so  zameraním  sa  na  futbalovú  infraštruktúru,  ktorú  využívajú  pre  svoju  tréningovú  prípravu  a  zápasovú  prax mládežnícke družstvá.

Cieľom  projektu     zamerané na  futbalovú  infraštruktúru  po  celom  Slovensku  na  základe  jasne stanovených   kritérií,   a   to   formou   refundácie   výdavkov   vynaložených   na   účel   podpory,   pod   podmienkou spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany. V prvej etape projektu bolo vybraných 163 úspešných žiadateľov s finančným  príspevkom  v celkovej sume 2,8mil. EUR,  pričom  ku  dňu  vypísaniu  tejto  výzvy  jeden  z uchádzačov  z projektu  odstúpil,  čím  sa  suma  jemu  prisúdenému finančnému príspevku (10.000,-EUR) prerozdelí v rámci druhej etapy projektu. 

Účel poskytnutia finančného príspevku na „rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry“

•tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou

•hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov

•rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov

•rekonštrukcia  a  výstavba  zázemia  (šatne,  sociálne  priestory,  regenerácia,  posilňovňa)  futbalových ihrísk  a štadiónov

Výška alokovaných prostriedkov na druhú etapu projektu pre rok 2018

•3 210.000,-EUR(pri dodržaní regionálneho princípu v rámci celého projektu: 10% BFZ, 30% ZsFZ, SsFZ a VsFZ)

Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt

•minimálne 10.000,-EUR, maximálne 50.000,-EURTermín predkladania žiadostí / projektov

•31.1.2018Termín vyhodnotenia a schvaľovania žiadostí / projektov

•28.2.2018Povinné spolufinancovanie zo strany partnera

•25%  z  celkovej  sumy  (Príklad:  Pokiaľ  by  bola  výška  podpory  SFZ  30.000,-EUR  =  75%,  potom  povinné spolufinancovanie by bolo vo výške 10.000,-EUR = 25%)

 

Povinné súčasti žiadosti

•jednoduchá architektonická štúdia (nákres, popis)

•popis projektu a jeho budúceho využitia

•časový harmonogram realizácie projektu (ukončené najneskôr do 31.12.2018)

•položkovitý rozpočet projektu pojednotlivýchobjektoch s uvedením výšky spolufinancovania

•zdokladovanie majetkovo-právnych vzťahov k predmetu výstavby/rekonštrukcie

informácia k práci klubu s mládežou (súťaže, počty družstiev a hráčov, odchovanci, reprezentanti)Kritériá pre posúdenie predložených žiadostí

•budúce využitie infraštruktúry pre potreby mládežníckych družstiev

•celkový počet mládežníckych družstiev

•kvalita predloženého projektu

•účelnosť použitia finančných prostriedkov

•možnosť využitia infraštruktúry pre potreby SFZ, RFZ a ObFZ

•výška spolufinancovania partnera

•regionálny princíp (v pomere 10:30:30:30)

Poznámky:

1.Partneri  SFZ  (mestá,  resp.  futbalové  kluby)  v aktuálne  prebiehajúcich  projektoch  zameraných  na  futbalovú infraštruktúru  (napr.  projekt  „futbalové  štadióny“  a projekt  „umelé  ihriská“)  nemôžu  byť  zaradení  medzi uchádzačov o podporu v tomto projekte.

2.Subjekty (uchádzači) podporené  v rámci  prvej  etapy  projektu nemôžu  byť  zaradené medzi  uchádzačov o podporu v druhej etape tohto projektu.

3.Neúspešní uchádzači (subjekty) v rámci prvej etapy projektu môžu byť opätovne zaradení medzi uchádzačov o podporu   v druhej   etape   tohto   projektu.   Za   týmto   účelom   je   potrebné   zaslať   aktualizovanú   žiadosť o finančný príspevok, pri ktorej nie je potrebné opätovne zasielať prílohy, pokiaľ sa predmet žiadosti nemení. Postup a adresa pre zasielanie žiadostí výhradne v digitálnej podobe

1.Vyplnenýformulár žiadosti vo formáte PDF vytlačte, podpíšte, oskenujte a zašlite spolu s povinnými prílohami (tiež vo formáte PDF) na emailovú adresu infrastruktura@futbalsfz.sk a v kópii na emailovú adresu príslušného regionálneho futbalovéhozväzu2.Vprípade,  že  veľkosť  príloh  presiahne  povolený  limit  dát, tak  je  možné  ich  zaslať  aj  na  CD/DVD  nosiči  alebo USB kľúči poštou na adresu: SFZ, oddelenie strategických projektov, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Žiadosti podané v písomnej podobe nebudú akceptované !

Kontakt pre prípadné otázky k projektu a žiadostiam

Martin Ivanko, projektový manažér SFZ, tel. : 0907287499, mail:infrastruktura@futbalsfz.sk

Bratislava, 10.11.2017

Záväzná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku

 

image
Autor: neznámy
Zdroj: www.futbalsfz.sk
Prečítané: 511x