21.08.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 5-2019/2020 zo dňa 21.8.2019

21.08.2019, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Oznamuje, že v dobe od 20.8. do 23.8.2019 (utorok-piatok) neúraduje!

Oznamuje, že na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy) je dostupná elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2019/2020 aj s prílohami. 

Oznamuje, že na webovom sídle ZsFZ (https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/z/ZsFZ/2019/07/19cf59ff-efab-41fa-aa4f-c9b931777b4d.pdf) je dostupná elektronická verzia Rozpisu súťaží ZSFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Oznamuje, že na webovom sídle ObFZ Dunajská Streda (https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-dunajska-streda/2019/07/6c34a86a-1734-462d-8732-640a2de3e04d.pdf) je dostupná elektronická verzia Rozpisu súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2019/2020.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

sekretár

Ľudovít Szerencsés


Matrika

  

Matrika ObFZ Dunajská Streda upozorňuje FK, že od nového súťažného ročníka platia elektronické registračné preukazy (ERP). Platnosť elektronických registračných preukazov sú 2 roky s aktuálnou fotografiou. Schválenie žiadosti o vydanie ERP je bez poplatku. 

Matrika žiada FK, aby pre hráčov v mládežníckych družstvách si vyžiadali ERP, nakoľko aktuálne fotografie hráčov slúžia pre konfrontáciu hráčov na Zápasových súpiskách !!!

Matrika schvaľuje len žiadosti s aktuálnou fotografiou !!!

Športovo-technická komisia

  

ŠTK upozorňuje FK, že organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť prístup k internetu, počítač, ISSF a tlačiareň!

ŠTK upozorňuje FK, že keď žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia nebude odôvodnená v poznámke, žiadosť automaticky bude zamietnutá!


VI. LIGA OBFZ DS / AG SPORT LIGA

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 4. kola TJ Družstevník Baloň – TJ Družstevník Michal na Ostrove dňa 31. augusta 2019 (sobota) o 13:30 na ihrisku Baloň. (DS-STK-2019/2020-0040)


VII. LIGA OBFZ DS
SKUPINA JUH

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. kola FC Čilizská Radvaň – OFK Padáň dňa 24. augusta 2019 (sobota) o 16:00 na ihrisku Čilizská Radvaň. (DS-STK-2019/2020-0041)

3. ŠTK upozorňuje OFC Kráľovičove Kračany, že ihrisko musí byť vybavené koridorom z pevného zábradlia od hracej plochy k šatniam delegovaných osôb a hráčov.  Koridor musí byť vybudovaný do nasledujúceho domáceho stretnutia. V opačnom prípade ŠTK odoberie právo hrať domáce zápasy na ihrisku v Kráľovičovych Kračanoch (DS-STK-2019/2020-0042)

4. ŠTK upozorňuje Telovýchovná jednota Družstevník Medveďov, že ihrisko musí byť vybavené koridorom z pevného zábradlia od hracej plochy k šatniam delegovaných osôb a hráčov. Koridor musí byť vybudovaný do nasledujúceho domáceho stretnutia. V opačnom prípade ŠTK odoberie právo hrať domáce zápasy na ihrisku v Medveďove (DS-STK-2019/2020-0043)


IV. LIGA U13 OBFZ DS

5. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 1. kola Sport Klub CSALLÓKÖZNÁDASD–ŠK Trstená na/O-TJ ŠM Janíky dňa 24. septembra 2019 (utorok) o 17:00 na ihrisku Baka. (DS-STK-2019/2020-0044)

6. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 1. kola FC Čilizská Radvaň – Malodvornícky FK Malé Dvorníky dňa 24. augusta 2019 (sobota) o 10:00 na ihrisku Čilizská Radvaň. DS-STK-2019/2020-0045) 


III. LIGA U9 OBFZ DS

7. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 2. kola v opačnom poradí TJ Družstevník Okoč-Sokolec – 1. FC Roma Zlaté Klasy „A“ dňa 04. septembra 2019 (streda) o 17:00 na ihrisku Okoč-Sokolec a MZ 13. kola 1. FC Roma Zlaté Klasy „A“ – TJ Družstevník Okoč-Sokolec dňa 08. apríla 2020 (streda) o 16:30 na ihrisku Zlaté Klasy. (DS-STK-2019/2020-0046)

8. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. kola v opačnom poradí 1. FC Roma Zlaté Klasy „B“ – PSE Horná Potôň dňa 11. septembra 2019 (streda) o 17:00 na ihrisku Zlaté Klasy a MZ 14. kola PSE Horná Potôň – 1. FC Roma Zlaté Klasy „B“ dňa 15. apríla 2020 (streda) o 16:30 na ihrisku Horná Potôň. (DS-STK-2019/2020-0047)

9. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 4. kola v opačnom poradí Malodvornícky FK Malé Dvorníky – 1. FC Roma Zlaté Klasy „B“ dňa 18. septembra 2019 (streda) o 17:00 na ihrisku Malé Dvorníky a MZ 15. kola 1. FC Roma Zlaté Klasy „B“ – Malodvornícky FK Malé Dvornky dňa 22. apríla 2020 (streda) o 17:00 na ihrisku Zlaté Klasy. (DS-STK-2019/2020-0048)

10. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 5. kola v opačnom poradí 1. FC Roma Zlaté Klasy „A“ – DSC Orechová Potôň dňa 25. septembra 2019 (streda) o 17:00 na ihrisku Zlaté Klasy a MZ 16. kola DSC Orechová Potôň - 1. FC Roma Zlaté Klasy „A“ dňa 29. apríla 2020 (streda) o 17:00 na ihrisku Orechová Potôň. (DS-STK-2019/2020-0049)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 28. 08. 2019. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Horváth Pavel

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK od 21.08.2019:

U5 Szöke Erik (1166862) TJ Družstevník Okoč-Sokolec, DS: 2 s.s. podľa 71/1,3ab 46/1a,2 DP.

U6 Harsányi Dávid (1189182) OFK Rapid Ohrady, DS: 3 mesiace nepodmienečne podľa 71/1,3ab, 50/1d,2c, 36/2b DP.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 od 21.08.2019:

U7 Sergiu Huzun (1420492) OFC Kráľovičové Kračany


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti od 21.08.2019:

U8 Fajner Imrich (1260137) SC Veľké Dvorníky, DS: 6 týždňov nepodmienečne podľa 71/1,3ab, 48/1c,2b.


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U9 Gaál Tamás (1202432) TJ Družstevník Čilizská Radvaň – 1 týždeň podmienečne od 21.08.2019 do 20.12.2019.


Pokuty:

U10 OFK Rapid Ohrady – pokuta 100,- € - za U6 - podľa 48/4 DP, zvýšenie usporiadateľskej služby na 10 + 1x ÚD do 31.12.2019

U11 SC Veľké Dvorníky – pokuta 40,- € - za U8 - podľa 48/4 DP.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 21.08.2019.

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vykonala zmeny na 3. kolo a vydelegovala 4. kolo.

Ospravedlnenia:

23.8. – T. Dohorák, M. Nagy,

24.8. – N. Bors, Cs. Kosár, L. Szőke,

25.8. – Z. Csörgő,

24.-25.8. – M. Nagy, T. Illés, A. Lukovics, Sz. Sóki.

Z nedostatku a veľkej vyťaženosti rozhodcov bol, aj napriek ukončeniu rozhodcovskej kariéry, KR požiadaný p. M. Köver o výpomoc do konca súťažného ročníka 2019/2020.  

KR žiada rozhodcov, aby dôkladne preštudovali RS 2019/2020 a nové platné znenie pravidiel futbalu.

KR žiada rozhodcov o dôsledné prekontrolovanie členov realizačných tímov, či sú riadne označené podľa Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda visačkami. 

KR upozorňuje FK na dodržanie čl. 50/1 a 2 SP SFZ. 

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Pavol Ábrahám

Predseda KR

Prečítané: 316x