Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 36/2017/2018 zo dňa 30.5.2018

31.05.2018, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

VI. LIGA OBFZDS

1. ŠTK odstupuje Dynamo Blatná na Ostrove na doriešenie DK s návrhom pokuty 200,-€ podľa čl. C/6/b RS ObFZ Dunajská Streda za porušenie čl. C/2/i RS ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2017/2018-0135)

2. ŠTK odstupuje Dynamo Blatná na Ostrove na doriešenie DK s návrhom pokuty 100,-€ podľa čl. C/6/b RS ObFZ Dunajská Streda za porušenie čl. B/6/b/5 RS ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2017/2018-0136)

 

IV. LIGA DOR U19 OBFZDS
SKUPINA O UMIESTNENIE

3. Družstevník Topoľníky – Družstevník Dolný Štál (6. kolo)
ŠTK potvrdzuje povinnosť vyplývajúcej zo čl. 43/3/b SP (V. Hegyi). (DS-STK-2017/2018-0137)

 

IV. LIGA U13 MŽ OBFZDS

SKUPINA B:

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 18 FC Vydrany – Športový klub Trstená na Ostrove dňa 28. mája 2018 (pondelok) o 17:00 na ihrisku Vydrany. (DS-STK-2017/2018-0138)

4. ŠTK nariaďuje odohrať finálove zápasy dňa 02. júna 2018 (sobota) na ihrisku Malé Dvorníky.

10:00 Palas Jahodná – Družstevník Holice na Ostrove

11:30 Druzsetvník Holice na Ostrove – Druzstevník Vrakúň

13:00 Druzstevník Vrakúň – Palas Jahodná

 

 

OZNAMY:

3. ŠTK vyzýva všetkých činovníkov FK, aby zasielali pripomienky (podnety, návrhy) do RS ObFZ na súťažný ročník 2018/19 na e-mailové adresy zväzu (obfzds@obfzds.sk, obfzds@futbalnet.sk, obfzds@hotmail.com, obfzds@obfzds.com)

Dôležité upozornenia

  1. ŠTK oznamuje FK, že na základe žiadostí väčšiny klubov ponecháva pravidlá pre súťažný ročník 2018/2019 súťaž mladších žiakov U13 zo súťažného ročníka 2017/2018 ( HP medzi 16-kami, 8+1)
  2. Začiatok súťažnej sezóny 2018/2019 je 18. augusta 2018.
  3. ŠTK oznamuje, že do 25. júna 2018 do 24:00 môžu FK podávať elektronickú prihlášku do súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2018/2019. Podmienky zaradenia družstiev do súťažného ročníka 2018/2019 podľa ustanovení SP SFZ a RS ObFZ Dunajská Streda sú uvedené nižšie
  4. ŠTK oznamuje FK, že do 25. júna 2018 môžu formou elektronického podania požiadať o výnimky resp. podať iné žiadosti k stretnutiam, aby to ŠTK mohol zapracovať do žrebovania.
  5. PODMIENKY PRE ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ ObFZ DUNAJSKÁ STREDA PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2018/2019:
  • Najneskôr do 25. júna 2018 do 24:00 hod zaevidovať prostredníctvom ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť!!!!
  • Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do mesačnej zbernej faktúry.

AG SPORT LIGA / VI. LIGA ObFZ DS: 180,-€

VII LIGA ObFZ DS: 150,-€

Za nové a znovu prihlásené družstvá dospelých ObFZ Dunajská Streda žiada zložiť kauciu (finančnú zábezpeku) 700,-€. Táto kaucia sa vracia po dohraní súťažného ročníka, resp. prepadne v prospech ObFZ Dunajská Streda v prípade vylúčenia družstva zo súťaže resp. nedohrania súťaže akéhokoľvek dôvodu. Kauciu za súťažný ročník 2017/2018 je potrebné uhradiť na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 25. júna 2018.

Kluby, zaradené v AG SPORT LIGE / VI. LIGE OBFZ DS a v VII. LIGE ObFZ DS musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Dunajská Streda za mládežnícke v súťažnom ročníku 2017/2018 sa uznáva družstvo dorastu, starších žiakov, mladších žiakov a prípraviek. V prípade nesplnenia tejto podmienky (čl. B/2/g RS ObFZ Dunajská Streda) musí klub uhradiť nenávratný vklad za družstvo v AG SPORT LIGE / VI. LIGE OBFZ DS vo výške 2.000,- € a v VII. LIGE DS 1.000,- € za súťažný ročník na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 25. júna 2018.

  • Do súťaží ObFZ Dunajská Streda nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané všetky finančné podlžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK.
  • ŠTK upozorňuje FK, že od súťažného ročníka 2018/2019 v súťažiach dospelých usporiadajúci klub je povinný nahrávať na statíve neprerušený videozáznam z jedného miesta na úrovni stredu hracej plochy od začiatku zápasu až do okamihu opustenia hracej plochy delegovanými osobami. Zároveň je povinný vytvoriť v areáli štadiona podmienky na prezretie videozáznamu ihneď po stretnutí (TV alebo PC). Monitor (TV alebo PC) musí mať priemer min. 40cm. Kameru a statív každý FK zabezpečí na vlastné náklady.

 

Podmienky minimálneho materiálno-technického zabezpečenia štadiónov :

a) hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom s rozmermi podľa Pravidiel futbalu, na ktorú vlastní FO platný Protokol o spôsobilosti (pasport) vydaný ŠTK ObFZ

b) súvislé ohradenie ihriska trubkovou bariérou od divákov, ktorá musí byť umiestnená minimálne 2 metre od postrannej čiary a 4 m od bránkovej čiary. V prípade, že diváci za niektorú z uvedených čiar nemajú prístup, trubková bariéra na tejto strane nie je nutná.

c) kryté hráčske lavičky uzatvorené zboku a zo zadnej strany s kapacitou minimálne pre 13 osôb, t. j. v jednom rade 6 metrov alebo v dvoch radoch 3 metre. Pred striedačkou jeden meter na každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená 1m od postrannej čiary hracej plochy. Minimálna dĺžka lavičky náhradníkov v jednom rade je 6 metrov, v dvojrade 3 metre.

d) ručné tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárnička,

e) riadne vyznačená technická zóna a upravené ihrisko podľa Pravidiel futbalu a Rozpisu súťaže;

f) funkčná svetelná tabuľa – odporúčané na VI. Ligu

g) parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá R a DZ, pričom do týchto priestorov musí byť zamedzený prístup nepovolaným osobám;

h) samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov + technický personál, sprchy s teplou a studenou vodou výhradne určené družstvám;

i) šatňa pre R a DZ minimálny rozmer 12 m2. Vybavenie šatne - stôl, 4 stoličky, miesto pre odloženie osobných vecí,

j) samostatné šatne pre družstvá hrajúce predzápas.

k) šatne pre hráčov, rozhodcov a delegáta zväzu musia byť umiestnené v murovanej časti budovy.

l) sociálne zariadenie WC pre divákov, a to pre mužov a ženy zvlášť zodpovedajúce kvalitou a počtom podľa STN „Hygienické zariadenie športových stavieb“. WC pre hráčov a delegované osoby umiestniť v priestoroch, kde sa nachádzajú ich šatne a nebudú slúžiť pre divákov.

m) primerané zariadenia pre občerstvenie divákov umiestnené mimo priestorov určených pre hráčov a delegované osoby (použiť poháre plastové alebo papierové);

n) Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je klub, ktorý je organizátorom stretnutia, povinný mať k dispozícii počas majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca. (Lopty sú rozmiestnené za každou bránkou a pri stredovej čiare po jednej).

o) V súťažných stretnutiach ObFZ DS domáci klub má povinnosť zabezpečiť minimálne dvoch podávačov lôpt.

Športové areáli, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria nedostanú protokol o spôsobilosti (pasport). !!!

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu dňa 06. 06. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK:

U295  Popluhár Tibor (1211292) ŠK Čakany, DO : pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 46/1a,2 DP, od 30.05.2018.

U296 Kovacsovics Béla (1293061) TJ Dynamo Blatná n/O, DO : pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 mesiace nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 49/1b,2b DP, od 30.05.2018.

 

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za napomenutie 2ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/3 DP od 30.05.2018:

U297 Klech Jakub (1167484) MFK Malé Dvorníky

U298 Šavel Martin (1209729) FK Veľká Paka

U299 Marcel Richard (1259668) TJ Dynamo Blatná n/O

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP

od 30.05.2018:

U300 Hoferka Dávid (1299394) OFK Trhová Hradská U19

U301 Zöld Arnold (1292601) OFK Trhová Hradská U19

U302 Heceg Patrik (1335559) TJ Palas Jahodná

U303 Ágh Ladislav (1163984) TJ Družstevník Vrakúň

U304 Szabó Peter (1180907) TJ Kútniky

U305 Varjú Kristián (1262225) ŠK Čakany

U306 Roberto Adrián De La Cruz (1235185) TJ Družstevník Čilizská Radvaň

U307 Cicák Maroš (1342742) TJ SC Potônske Lúky

 

Pokuty:

U308 TJ Dynamo Blatná n/O  - na návrh ŠTK pokuta 300,- € podľa čl. C/6/b RS.

 

Oznamy:

U309 DK vyhodnotila správu z úradného dohľadu zo stretnutia: TJ Družstevník Horný Bar – ŠK Čakany.

U310 DK vyhodnotila správu z úradného dohľadu zo stretnutia: TJ Družstevník Čilizská Radvaň – Blatná n/O.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 06.06.2018.Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 29. kolo a vykonala zmeny na 28. kolo.

Ospravedlnení R:

2.6.2018 – M. Szerencsés, K. Nagy

3.6.2018 – E. Kozmová

KR obdržala pochvalu od TJ Družstevník Baloň na rozhodcov G. Világi, Z. Csörgő, V. Brunclík za zápas 27. kola AG Šport Liga ObFZ DS Malodvornícky FK Malé Dvorníky - TJ Družstevník Baloň.

KR obdržala pochvalu od PSE Horná Potôň na rozhodcov A. Klempa, G. Fekete, R. Póda za zápas 26. kola AG Šport Liga ObFZ DS PSE Horná Potôň – SC Veľké Dvorníky.

KR oznamuje R a DZ, že v najbližšom výplatnom termíne bude odrátané 10,- € za členský príspevok za súťažný ročník 2018/2019.

KR oznamuje, že fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia dňa 15.6.2018. Miesto a čas sa určí dodatočne. Fyzických previerok sa môžu zúčastniť rozhodcovia po odovzdaní platných lekárskych potvrdení a spôsobilosti vykonávať činnosť športového odborníka.

KR oznamuje, že letný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 17.8.2018 o 17.00 h na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda. Účasť na seminári je povinná !!!

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na predzápasovú kontrolu RP a na presné vyplnenie a uzavretie zápisu zo stretnutia.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 6.6.05.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

Trénersko-metodická komisia

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Seminár trénerov UEFA B a Grassroots C licencie – 7. 6. 2018 v Jakubove, v rozsahu 6 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na stránke www.futbalbfz.sk / Trénerská sekcia.

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ZsFZ organizuje v termíne 23. 6. – 24. 11. 2018 Školenie trénerov UEFA B licencie 2018 – Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 27. 5. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.trenerportal.sk.

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Nitra organizuje v termíne 2. – 8. 7. 2018 Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2018 – Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 10. 6. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.obfz.sk.

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Levice v termíne 26. 5. – 18. 6. 2018 organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2018 – Levice. Prihlášky je potrebné zaslať do 25. 5. 2018. Podrobné informácie sú webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.obfz-levice.sk.

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Komárno organizuje v termíne 16. 6 – 13. 7. 2018 Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2018 – Komárno. Prihlášky je potrebné zaslať do 5. 6. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

image
Prečítané: 267x