Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 31-2018/2019 zo dňa 24.4.2019
25.04.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 31-2018/2019 zo dňa 24.4.2019

25.04.2019, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

  

IV. LIGA MŽ U13 OBFZDS
 

  1. ŠTK nesúhlasí so  žiadosťou FK Veľká Paka odohrať  MZ 19. kola FK Veľká Paka – TJ Družstevník Holice na Ostrove. ŠTK nariaďuje ho odohrať v pôvodnom  termíne. (DS-STK-2018/2019-0142) 
  2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 22. kola FC Nový Život – FK Veľká Paka dňa 26. mája 2019 (nedeľa) o 14:00 na ihrisku Eliašovce.(DS-STK-2018/2019-0143) 
  3. ŠTK nariaďuje      odohrať MZ 25. kola TJ Palas Jahodná – FC Štvrtok na Ostrove dňa 08. mája 2019 (streda) o 16:30 na      ihrisku Jahodná.(DS-STK-2018/2019-0144)
  4. ŠTK nariaďuje      odohrať MZ 18. kola PSE Horná Potôň – FK Veľké Paka dňa 28. apríla 2019 (nedeľa) o 10:00 na ihrisku Horná Potôň.(DS-STK-2018/2019-0145)


III. LIGA P U11 OBFZDS


Upozornenie pre klubových ISSF manažérov FO a FK k „Zápisu o stretnutí pre laikov“ v ISSF: 

· Ak sa na stretnutie nedostaví obsadený R alebo ak naň nie je obsadený R, domáci kolektív k stretnutiu pripraví aj papierový zápis o stretnutí (aj nomináciu v ISSF)!!! 

· Ak stretnutie rozhoduje iná ako delegovaná osoba, klubový ALEBO tímový ISSF manažér dokáže v ISSF uložiť a UZAVRIEŤ nominácie domácich, aj HOSTÍ. Následne sa mu vytvorí zápis o stretnutí, ktorý po skončení stretnutia (na základe údajov rozhodcu stretnutia) dokáže vyplniť (striedania hráčov, strelcov gólov, ŽK, ČK) a PRIEBEŽNE ULOŽIŤ, nie však uzavrieť a schváliť, to dokáže len príslušný správca súťaže. 

· Z toho dôvodu originál vo všetkých rubrikách obojstranne vyplneného papierového zápisu o stretnutí, podpísaný rozhodcom stretnutia, kapitánmi a vedúcimi družstiev, je domáce družstvo (organizátor) povinné doručiť na ObFZ najneskôr v najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia jednou z týchto 3 možností: a) e-mailom; b) poštovou listovou zásielkou I. triedy; c) osobne, a to vo všetkých týchto prípadoch tak, aby tento bol na ObFZ najneskôr v druhý najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia do 10:00 h. 

· Zápis zo stretnutia, ktoré rozhodovala iná ako delegovaná osoba, bude v ISSF uzavretý až po doručení originálu papierového zápisu z príslušného stretnutia na ObFZ a po jeho prekontrolovaní s údajmi v ISSF. 

· V súťaži U11 ObFZ Dunajská Streda 2018/2019 bola možnosť „Zápisy pre laikov“ povolená správcom súťaží ObFZ pred štartom jarnej časti súťaže. 

Zápis o stretnutí – na stiahnutie

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 24. 04. 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 24.04.2019:

U216 Lukács Ján (1197746) TJ Družstevník Okoč-Sokolec

U217 Cserge Gábor (1219053) TJ Palas Jahodná

U218 Kósa Michal (1156109) TJ Družstevník Vrakúň

U219 Belucz Gábor (1158901) TJ Družstevník Baloň


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 od 24.04.2019:

U220 Radič Krisztián (1332710) TJ Lehnice U15

U221 Banyák Tibor (1379962) ŠM Janíky U13 – odstál 20.04.2019.


Nepodmienečné pozastavenie športovej činnosti:

U222 Csölle Dávid (1224411) TJ Družstevník Michal n/O – na 5 týždňov nepodmienečne podľa 71/1,3a, 48/1c,2b, 36/2b DP.


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U223 Medgyes József (1155224) TJ Družstevník Michal n/O – 1 týždeň podmienečne od 25.04.2019 do 24.08.2019. 


Pokuty:

U224 TJ Družstevník Michal n/O – pokuta 40,- podľa 48/4 DP.

U225 FK Veľká Paka – pokuta 30,- podľa 64/1ac,5, 71/1,3a DP.

U226 FK Zlaté Klasy – pokuta 50,- podľa 64/1ac,5, 71/1,3a DP.


Oznamy:

U227 TJ Družstevník Dolný Štál - DK berie na vedomie zdokladovanie úhrady v prospech OFK Ohrady bez ďalších disciplinárnych opatrení.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 02.05.2019.


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 24. kolo a vykonala zmeny na 23. kolo.

Ospravedlnení R:

27.04.2019 – R. Póda, K. Nagy, T. Ürögi, M. Hodosi, T. Szalánczi,

28.04.2019 – M. Hodosi.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania pre KR !!! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na včasný príchod na stretnutia a na oblečenie. 

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 02.05.2019. (štvrtok) v Dunajskej Strede o 17:30 h.


Pavol Ábrahám

Predseda KR


Sekretariát

  

Sekretariát ObFZ oznamuje FK ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2019, môžu prostredníctvom e-shopu SFZ čerpať už od 1.3.2019 do 10.12.2019. 

V roku 2019 za jedno mládežnícke mužstvo prináleží suma 585,70 €.

Aktuálny stav nájdete na: 

http://podporamladeze.futbalsfz.sk


Ľudovít Szerencsés

Sekretár

Prečítané: 272x