07.08.1919, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 3-2019/2020 zo dňa 7.8.2019

07.08.1919, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Oznamuje, že na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy) je dostupná elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2019/2020 aj s prílohami. 

Oznamuje, že na webovom sídle ZsFZ (https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/z/ZsFZ/2019/07/19cf59ff-efab-41fa-aa4f-c9b931777b4d.pdf) je dostupná elektronická verzia Rozpisu súťaží ZSFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Oznamuje, že na webovom sídle ObFZ Dunajská Streda (https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-dunajska-streda/2019/07/6c34a86a-1734-462d-8732-640a2de3e04d.pdf) je dostupná elektronická verzia Rozpisu súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2019/2020.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

sekretár

Ľudovít Szerencsés


Matrika

  

Matrika ObFZ Dunajská Streda upozorňuje FK, že od nového súťažného ročníka platia elektronické registračné preukazy (ERP). Platnosť elektronických registračných preukazov sú 2 roky s aktuálnou fotografiou. Schválenie žiadosti o vydanie ERP je bez poplatku. 

Matrika žiada FK, aby pre hráčov v mládežníckych družstvách si vyžiadali ERP, nakoľko aktuálne fotografie hráčov slúžia pre konfrontáciu hráčov na Zápasových súpiskách !!!

Matrika schvaľuje len žiadosti s aktuálnou fotografiou !!!

Športovo-technická komisia

  

ŠTK upozorňuje FK na čl. 36 bod 1. SP SFZ:

Družstvá môžu svoje stretnutie na základe vzájomnej dohody klubov predohrať v inom termíne ako je uvedený v termínovej listine, ak ich dohodu predložia riadiacemu orgán súťaže minimálne 10 dní pred termínom stretnutia uvedenom v termínovej listine v súlade s ďalšími podmienkami uvedenými v rozpise súťaže!

ŠTK oznamuje FK, že v zmysle nového znenia PF, môžu byť potrestaný disciplinárnou sankciou aj členovia realizačných tímov. Za člena realizačného tímu sa považuje osoba, ktorá je uvedená v zápise o stretnutí ako člen realizačného tímu sediaci na lavičke náhradníkov. Z tohto dôvodu ŠTK nariaďuje, aby členovia realizačných tímov boli riadne označený visačkami – s uvedením názvu funkcie a mena, priezviska osoby!

ŠTK upozorňuje FK, že keď žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia nebude odôvodnená v poznámke, žiadosť automaticky bude zamietnutá!

ŠTK upozorňuje FK, že pred MZ FK je povinný: v prípade, že nie je prítomný na zápase lekár (sestrička, pracovník lekárskej záchrannej služby atď) len zdravotník, predložiť delegátovi zápasu resp. rozhodcovi aj potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci zdravotníka. 

ŠTK upozorňuje FK, že Dohody o spoločnom družstve je klub povinný predložiť do 15 dní pred začiatkom súťaže. 

ŠTK upozorňuje kluby na nový Súťažný poriadok SFZ, ktorý́ bol schválený 18. júna 2019. 


VI. LIGA OBFZ DS / AG SPORT LIGA

  1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 6. kola OFC SAP-ŇÁRAD – TJ Družstevník Okoč-Sokolec dňa 14. septembra 2019 (sobota) o 16:00 na ihrisku Sap. (DS-STK-2019/2020-0017)
  2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 8. kola PSE Horná Potôň – DSC Orechová Potôň dňa 29. septembra 2019 (nedeľa) o 15:30 na ihrisku Horná Potôň. (DS-STK-2019/2020-0018)


VI. LIGA U19 OBFZ DS

3.  ŠTK nariaďuje odohrať MZ 4. kola SC Veľké Dvorníky – Malodvornícky FK Malé Dvorníky dňa 01. septembra 2019 (nedeľa) o 12:30 na ihrisku Veľké Dvorníky. (DS-STK-2019/2020-0019)

4.  ŠTK nesúhlasí so žiadosťou TJ Družstevník Okoč-Sokolec odohrať MZ 1. kola TJ Palas Jahodná – TJ Družstevník Okoč-Sokolec v žiadanom  termíne. ŠTK nariaďuje ho odohrať v pôvodnom termíne. (DS-STK-2019/2020-0020)


III. LIGA U15 OBFZ DS

5.  ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. 28 ods. 4 až 7 SP SFZ medzi TJ      Družstevník Baloň – FC Čilizská Radvaň. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje TJ Družstevník Baloň. (DS-STK-2019/2020-0021)


III. LIGA U13 OBFZ DS

6.  ŠTK nariaďuje odohrať v opačnom poradí MZ 1. kola OFC Kráľovičove Kračany – OFK Rapid Ohrady dňa 24. augusta 2019 (sobota) o 14:00 na ihrisku Kráľovičove Kračany a MZ 10. kola OFK Rapid Ohrady – OFC Kráľovičove Kračany dňa 02. novembra 2019 (sobota) o 10:00 na ihrisku Ohrady. (DS-STK-2019/2020-00022)

7. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. 28 ods. 4 až 7 SP SFZ medzi TJ Družstevník Michal na Ostrove - PSE Horná Potôň. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje TJ Družstevník Michal na Ostrove. ŠTK nariaďuje odohrať všetky domáce MZ TJ Družstevník Michal na Ostrove na ihrisku Horná Potôň. (DS-STK-2019/2020-0023)

8. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. 28 ods. 4 až 7 SP SFZ medzi TJ SC Potônske Lúky - DSC Orechová Potôň. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje TJ SC Potônske Lúky. ŠTK nariaďuje odohrať všetky domáce MZ TJ SC Potônske Lúky na ihrisku Orechová Potôň. (DS-STK-2019/2020-0024)

9. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. 28 ods. 4 až 7 SP SFZ medzi FC Čilizská Radvaň - TJ Družstevník Baloň. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje FC Čilizská Radvaň. (DS-STK-2019/2020-0025)


III. LIGA U11 OBFZ DS

10. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou SC Čenkovce odohrať MZ 1.kola SC Čenkovce – DSC Orechová Potôň v žiadanom termíne. ŠTK nariaďuje ho odohrať v pôvodnom termíne. (DS-STK-2019/2020-00026)

11.  ŠTK nariaďuje odohrať MZ 10. kola OFC SAP-ŇÁRAD – TJ Lehnice dňa 13. októbra 2019 (nedeľa) o 09:00 na ihrisku Sap. (DS-STK-2019/2020-0027)

12.  ŠTK nariaďuje odohrať v opačnom poradí MZ 11. kola OFC SAP-ŇÁRAD – SC Čenkovce dňa 20. októbra 2019 (nedeľa) o 10:00 na ihrisku Sap a MZ 26. kola SC Čenkovce - OFC SAP-ŇÁRAD dňa 17. mája 2020 (nedeľa) o 10:00 na ihrisku Čenkovce. (DS-STK-2019/2020-0028)

13.  ŠTK nariaďuje odohrať MZ 2. kola FC Štvrtok na Ostrove – FK Zlaté Klasy dňa 18. augusta 2019 (nedeľa) o 13:00 na ihrisku Štvrtok na Ostrove. (DS-STK-2019/2020-0029)

14. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 1. kola TJ Lehnice – TJ Družstevník Vrakúň dňa 11. augusta 2019 (nedeľa) o 09:00 na ihrisku Lehnice. (DS-STK-2019/2020-0030)


OZNAMY

15.  ŠTK berie na vedomie oznámenie o zmene stanov a štatutárneho zástupcu FK Holice.

Nový názov: Futbalový klub Holice

Sídlo: Pósfa 930 34 Holice

Štatutárny orgán: Oliver Jákli (predseda), Stará Gala 121, 930 34 Holice, e-mail: oliverjakli@gmail.com, mobil: 0908 628 651. (DS-STK-2019/2020-0031)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 14. augusta 2019. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

U1: Csetényi   Štefan (1200075) TJ Druzstevník Horný Bar - Na základe DP čl. 37/6, uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (50 € - zberná faktúra).

U2: Radi Gergely (1296288) TJ Družstevník Okoč-Sokolec. Na základe DP čl. 37/6, uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (50 € - zberná faktúra).

U3: Károlyi Norbert (1262218) TJ Družstevník Okoč-Sokolec. Na základe DP čl. 37/6, uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (50 € - zberná faktúra).

DK upozorňuje kluby, hráčov aj funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2018/2019, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2019/2020. 

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 1. kolo

Ospravedlnenia:

10.-11.8. – A. Klempa, Cs. Kosár, M. Hodosi

11.8. – T. Dohorák

KR žiada rozhodcov, aby dôkladne preštudovali RS 2019/2020 a nové platné pravidlá futbalu.

KR žiada rozhodcov o dôsledné prekontrolovanie členov realizačných tímov, či sú riadne označené podľa Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda visačkami.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Pavol Ábrahám

Predseda KR

Prečítané: 363x