Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 25-2018/2019 zo dňa 13.3.2019
14.03.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 25-2018/2019 zo dňa 13.3.2019

14.03.2019, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Sekretariát ObFZ oznamuje FK ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2019, môžu prostredníctvom e-shopu SFZ čerpať už od 1.3.2019 do 10.12.2019. 

V roku 2019 za jedno mládežnícke mužstvo prináleží suma 585,70 €.

Aktuálny stav nájdete na: 

http://podporamladeze.futbalsfz.sk


Ľudovít Szerencsés

Sekretár


Športovo-technická komisia

  

OZNAMY:

1. ŠTK ObFZ DS žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili na ŠTK ObFZ DS a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

2. ŠTK na základe uznesenia VV ObFZ U9/2019-1 ukladá FK povinnosť zaslania vlastných stanov a kópiu zápisníc z poslednej členskej schôdze na sekretariát ObFZ Dunajská Streda do 31.3.2019 – povinnosť už splnili : FK Blahová, Družstevník Medveďov, FK Zlaté Klasy, OFK Trhová Hradská, ŠK Rohovce, Družstevník Čilizská Radvaň, FK Veľká Paka, FC Vydrany, OFC Sap-Ňárad, FC Štvrtok n/O, OFC Kráľovičove Kračany, TJ Kútniky, Družstevník Dolný Štál, ŠK Trstená n/O, Družstevník Ižop, Družstevník Baloň,

3. ŠTK ObFZ DS oznamuje, že vyžrebovanie jarnej časti súťažnej sezóny 2018/2019 na soboty a nedele je zverejnené na Futbalnete od 15.2.2019


AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZDS

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 17. kola Palas Jahodná – Družstevník Michal na Ostrove dňa 17. marca 2019 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Jahodná. (DS-STK-2018/2019-0105)

5. Družstevník Holice na Ostrove – FC Štvrtok na Ostrove
ŠTK potvrdzuje povinnosť vyplývajúcej zo čl. 43/3/b SP SFZ (J. Méhes). (DS-STK-2018/2019-0106)


VI. LIGA DOR U19 OBFZDS
 

6. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou Družstevník Topoľníky odohrať MZ 12. kola  Družstevník Topoľníky – Palas Jahodná v žiadanom termíne. ŠTK nariaďuje ho odohrať v pôvodnom termíne. (DS-STK-2018/2019-0107)


III. LIGA P U11 OBFZDS
 

7.  ŠTK oznamuje FK, že rozlosovanie jarnej časti súťaže je zverejnené na Futbalnete od 11. marca 2019. (DS-STK-2018/2019-0098)

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 20.3.2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 14.03.2019:

U164 Ollári Gergely (1210266) TJ Družstevník Baloň

U165 Bujka Nikolas (1290622) FC ŠTK 1914 Šamorín „B“

U166 Elek Zoltán (1143817) TJ Kútniky


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 9 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5b DP od 14.03.2019:

U167 Fitos Silvester (1237487) FC Štvrtok n/O


Oznamy:

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle DP čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).


Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 20.03.2019.


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 18. kolo a vykonala zmeny na 17. kolo.

Ospravedlnení R:

16.03.2019 – T. Dohorák, R.Póda, T. Szalánczi, Cs. Kosár,

17.03.2019 – R. Póda, E. Kozmová

R Viktor Bajnóczy, M. Szerencsés sú ospravedlnení do konca jarnej časti súťaže 2018/19.

Opravné skúšky úspešne vykonali nasledujúci R: T. Czucz, A. Klempa, M. Köver, M. Nagy, G. Világi, V. Brunczlík, J. Koczó, B. Végh, Sz. Sóki, Cs. Koroknai, Á. Dudás, M. Hodosi, A. Lukovics, Á. Zirig, I. Dénes, T. Szalánczi, Z. Csörgő, Cs. Zsigray, K. Nagy, P. Putyera, R. Póda.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 20.03.2019 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.


Pavol Ábrahám

Predseda KR

Prečítané: 243x