Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 21-2018/2019 zo dňa 7.2.2019
08.02.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 21-2018/2019 zo dňa 7.2.2019

08.02.2019, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

  

1. ŠTK ObFZ DS žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili na ŠTK ObFZ DS a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

2. OFK Rapid Ohrady – novým štatutárnym orgánom, predsedom klubu je Gabriel CSIKMÁK, nar.18.9.1971, bytom Ohrady, Lapšárska 80/12, tel. 0917135001, email gabriel.csikmak71@gmail.com (DS-STK-2018/2019-0092)

3. FK Zlaté Klasy – novým štatutárnym orgánom, predsedom klubu je Vincent LOVÁSZ, bytom Zlaté Klasy, Záhradnícka 83, tel. 0907436031, email vincolovasz@centrum.sk, organizačným pracovníkom Štefan RAJCSÁNYI, bytom Zlaté Klasy Sídlisko 128, tel 0918450786 (DS-STK-2018/2019-0093)

4. ŠTK na základe uznesenia VV ObFZ U9/2019-1 ukladá FK povinnosť zaslania vlastných stanov a kópiu zápisníc z poslednej členskej schôdze na sekretariát ObFZ Dunajská Streda do 31.3.2019

5. ŠTK ObFZ DS oznamuje, že vyžrebovanie jarnej časti súťažnej sezóny 2018/2019 na soboty a nedele bude zverejnené na Futbalnete od 15.2.2019

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 6.3.2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Trénersko-metodická komisia

  

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ZsFZ, v termíne 23.2. – 27.7.2019 v Nitre, organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.2.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 22.2.2019 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Prečítané: 210x