Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 11-2018/2019 zo dňa 10.10.2018
11.10.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 11-2018/2019 zo dňa 10.10.2018

11.10.2018, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát ObFZ Dunajská Streda

  

Oznamuje FK a verejnosti, že od 1.10.2018 správy a aktuality z futbalového života okresu Dunajská Streda nájdu aj na vynovenej webovej stránke ObFZ Dunajská Streda na webovej adrese http://www.obfzds.com. ObFZ Dunajská Streda týmto Vás žiada aby Vaše postrehy resp. nápady ohľadom webovej stránky zasielali e-mailom na adresu obfzds@obfzds.com .

Aplikáciu ObFZ Dunajská Streda je možné stiahnúť z Google Play resp. pomocou priloženého QR kódu pre operačné systémy Android.

image

Športovo-technická komisia

  

AG SPORT LIGA/VI. LIGA OBFZDS

1. Družstevník Okoč–Sokolec – Družstevník Vrakúň

ŠTK potvrdzuje povinnosť vyplývajúcej zo čl. 43/3/b SP SFZ (J. Mészáros). (DS-STK-2018/2019-00604


VII. LIDA OBFZDS

2. ŠTK berie na vedomie späťvzatie námietky ŠK Rohovce. (DS-STK-2018/2019-0061)

3. ŠK Trstená na Ostrove – Družstevník Čilizská Radvaň

ŠTK potvrdzuje povinnosť vyplývajúcej zo čl. 43/3/b SP SFZ (T. Sevecsek). (DS-STK-2018/2019-0065)


IV. LIGA U19 DOR OBFZDS

4. ŠK Rohovce – Palas Jahodná

ŠTK potvrdzuje povinnosť vyplývajúcej zo čl. 43/3/b SP SFZ (A. Hudecz). (DS-STK-2018/2019-0066)


IV. LIGA U13 MŽ OBFZDS

SKUPINA A:

5. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 8. kola v opačnom poradí FK Zlaté Klasy – Dynamo Blatná na Ostrove dňa 13. októbra 2018 (sobota) o 11:00 na ihriksu Zlaté Klasy a 19. kola Dynamo Blatná na Ostrove – FK Zlaté Klasy dňa 04. mája 2019 (sobota) o 10:00 na ihrisku Blatná na Ostrove. (DS-STK-2018/2019-0067)

SKUPINA B:

6. ŠTK odstupuje podanie ŠK Vydrany na odbornú komisiu DK. (DS-STK-2018/2019-0068)


Najblizšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 17. 10. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti

U75 Molnár Róbert (1221794) TJ Palas Jahodná, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 4 s.s., podľa 71/1,3ab, 49/1a,2a, DP od 10.10.2018.

U76 Bóka Jozef (1352010) TJ Družstevník Okoč-Sokolec U19, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 1 s.s., podľa 71/1,3ab, 46/1a,2, DP od 10.10.2018. 

U77 Zirig Štefan (1331039) FK Blahová Bellova Ves, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 3 s.s., podľa 71/1,3ab, 48/1a,2a, DP od 10.10.2018.

U78 Bujka Nikolas (1290622) FC ŠTK 1914 Šamorín B, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 3 s.s., podľa 71/1,3ab, 48/1a,2a, DP od 10.10.2018.

U79 Straka Gábor (tréner) FC Vydrany, DS: za nerešpektovanie U64, pozastavenie výkonu funkcie nepodmienečne na 2 týždne – po odstátí U64, podľa 71/1,3a, 64/1b,3 DP od 10.10.2018.

U80 Kmeť Vladislav (VM) FC Vydrany, DS: za nerešpektovanie U65, pozastavenie výkonu funkcie nepodmienečne na 2 týždne – po odstátí U65, podľa 71/1,3a, 64/1b,3 DP od 10.10.2018.


Pokuty:

U81 FC Vydrany – 100,- €, podľa 64/1b,4 DP. 

U82 FC ŠTK 1914 Šamorín B 30,- €, za U78 podľa 48/4 DP. 

U83 FK Blahová Bellova Ves 20,- €, za U77 podľa 48/4 DP.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 10.10.2018

U84 Nagy Andrej (1166951) TJ Palas Jahodná.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 10.10.2018:

U85 Köles István (1293070) TJ Družstevník Čilizská Radvaň


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U86 Horváth Alexander (1292140) TJ Palas Jahodná – 1 s.s. od 10.10.2018 do 09.05.2019

U87 Cserge Gábor (1219053) TJ Palas Jahodná – 2 s.s. od 10.10.2018 do 09.05.2019

U88 Nagy Mikuláš (1297560) PSE Horná Potôň – 2 s.s. od 10.10.2018 do 09.05.2019


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP) – zamietnuté, nespĺňajú náležitosti:

U89 Minčič Ivan (1188154) FC ŠTK 1914 Šamorín B

U90 Méhes Ján (1227538) SC Veľké Dvorníky


DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK vždy v termíne do stredy 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 17.10.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 10. kolo a vykonala zmeny na 9. kolo.

Ospravedlnení R:

12.10. – 14.10. – V. Bajnóczy, P. Putyera,

13.10. – Á. Dudás, T. Dohorák, R. Póda, Zs. Virág, V. Bajnóczy, G. Fekete, 

14.10. – Zs. Virág, 

Povinné školenie R a DZ sa uskutoční dňa  19.10.2018 (piatok) o 19.00 na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda. Účasť všetkých R a DZ je bezpodmienečne nutná !

KR obdržala pochvalu od TJ Palas Jahodná na rozhodcov Cs. Kosár, V. Bajnóczy, A. Klempa za zápas 8. kola AG Sport Liga ObFZ DS FC ŠTK 1914 Šamorín B – TJ Palas Jahodná. 

KR obdržala pochvalu od PSE Horná Potôň na rozhodcov G. Világi, Z. Csörgő, Sz. Gy. Sóki za zápas 8. kola AG Sport Liga ObFZ DS DSC Orechová Potôň – PSE Horná Potôň.   

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 17.10.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

 

image
Prečítané: 276x