25.09.1919, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 10-2019/2020 zo dňa 25.9.2019

25.09.1919, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Sekretariát oznamuje, že od 1.10.2019 (utorok) až do odvolania neúraduje z dôvodu PN sekretára ObFZ Dunajská Streda


Športovo-technická komisia

  

ŠTK upozorňuje FK, že organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť prístup k internetu, počítač, ISSF a tlačiareň!

ŠTK upozorňuje FK, že keď žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia nebude odôvodnená v poznámke, žiadosť automaticky bude zamietnutá!

IV. LIGA U15 OBFZ DS

1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 10. kola Malodvornícky FK Malé Dvorníky – TJ ŠM Janíky dňa 01. októbra 2019 (utorok) o 16:30 na ihrisku Malé Dvorníky. (DS-STK-2019/2020-0070)

2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia 13. kola (kompletné kolo) dňa 29. októbra 2019 (utorok) o 15:30. (DS-STK-2019/2020-0071)

IV. LIGA U13 OBFZ DS

3. ŠTK kontumuje stretnutie 4. kola TJ Družstevník Okoč-Sokolec – ŠK FC Vydrany podľa čl. 82 ods. 1. písm. b) SP SFZ a podľa čl. 11 ods. 2. SP SFZ priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Okoč-Sokolec. ŠTK odstupuje ŠK FC Vydrany na doriešenie DK s návrhom pokuty 100,-€ podľa čl. E ods. 2 písm. 3. RS OBFZ DS.  ŠTK oznamuje ŠK FC Vydrany, že podľa čl. E ods. 2 písm. 16. RS ObFZ DS náhrada súperovi - 100,-€ - bude zaradená do mesačnej zbernej faktúry. (DS-STK-2019/2020-0072)

III. LIGA U11 OBFZ DS

4. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola FK Zlaté Klasy – TJ Lehnice dňa 29. septembra 2019 (nedeľa) o 12:00 na ihrisku Zlaté Klasy. (DS-STK-2019/2020-0073)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 2. 10. 2019. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Poverený predseda ŠTK

Richard Földes


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK od 25.09.2019:

U54 Méry Dominik (1349429) TJ Družstevník Holice n/O, DS: 3 s.s. podľa 71/1,3a, 49/1b,2b DP.


Nepodmienečne pozastavenie výkonu funkcie za udelenie ČK od 25.09.2019:

U55 Zsákovics Ján (1056788) (T) TJ Družstevník Okoč-Sokolec, DS: 4 týždne podľa 71/1,3a, 48/1c,2b DP.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 25.09.2019:

U56 Scholz Gabriel (1218373) FK Veľká Paka.


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U57 Takács Kornél (1302105) OFC Sap Ňárad – 1 týždeň podmienečne od 25.09.2019 do 24.12.2019.

U58 Sóky Kristián (1292551) PSE Horná Potôň – 1 týždeň podmienečne od 25.09.2019 do 24.12.2019.

U59 Fajner Imrich (1260137) SC Veľké Dvorníky – 2 týždne podmienečne od 25.09.2019 do 24.12.2019.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 od 25.09.2019:

U60 Károlyi Norbert (1262218) TJ Družstevník Okoč Sokolec,


Pokuty:

U61 TJ Družstevník Okoč Sokolec – pokuta 30,- € za U55, podľa 71/1,3a, 48/4.

U62 ŠK FC Vydrany – na návrh ŠTK pokuta 100,- € podľa E/2/3 RS.


Oznamy:

U63 Lamos Bálint (1258087) – DK predvoláva menovaného na najbližšie zasadnutie DK, dňa 02.10.2019 o 17:45 na sekretariát ObFZ DS. Menovanému DK ochranným opatrením zakazuje vstup na všetky štadióny počas súťažných stretnutí organizované ObFZ DS od 25.09.2019 podľa 71/1,3ab, 43/1,2s,4 DP.

U64 Brunczlík Viktor (R), Sóki György Szilárd (R) DK berie na vedomie podanie a odporúča sa vo veci obrátiť na orgány činné v trestnom konaní.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 2.10.2019.

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 8. kolo.

Ospravedlnenia:

28. 09. – T. Szalánczi, T. Dohorák

29. 09. – R. Póda, Cs. Kosár,

28.-29. 09. – T. Illés, J. Koczó.

KR obdržala pochvalu od TJ Družstevník Horný Bar na rozhodcov T. Ürögi, T. Dohorák, Zs. Virág za zápas 7. kola AG Sport Liga ObFZ DS FK Baka - TJ Družstevník Horný Bar. 

KR obdržala pochvalu od FK Baka na rozhodcov T. Ürögi, T. Dohorák, Zs. Virág za zápas 7. kola AG Sport Liga ObFZ DS FK Baka - TJ Družstevník Horný Bar. 

KR žiada rozhodcov, aby dôsledne sledovali prípadné zmeny v delegovaní rozhodcov. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, najneskôr v piatok do 12:00 hod v ISSF. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie  oznámená R a DZ telefonicky.

KR žiada rozhodcov o dôsledné prekontrolovanie členov realizačných tímov, či sú riadne označené podľa Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda visačkami. 

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 2.10.2019 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.

Pavol Ábrahám

Predseda KR


Trénersko-metodická komisia

  

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Nitra, v termíne 12.10. – 7.12.2019 v Nitre organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerkám, že v termíne október 2019 – apríl 2020 v Bratislave, Trnave a v Košiciach SFZ organizuje Školenie tréneriek UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 18.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Nitra, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 11.11.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.


Odvolacia komisia

  

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovala odvolania

1. FK Zlaté Klasy voči rozhodnutiu DK ObFZ Dunajská Streda DS-DK-2019/2020-00039

2. FK Zlaté Klasy voči rozhodnutiu DK ObFZ Dunajská Streda DS-DK-2019/2020-00042

Odvolacia komisia ObFZ Dunajská Streda podľa čl. 55/9/a Stanov ObFZ Dunajská Streda odvolania vo veci zastavuje.

Odôvodnenie : Odvolacia komisia ObFZ Dunajská Streda je druhostupňovým orgánom na základe čl. 55 ods.2 Stanov ObFZ Dunajská Streda a  nie sú splnené podmienky na konanie a rozhodnutie vo veci (o odvolaniach nebolo rozhodnuté v prvom stupni – odvolania neboli podané podľa čl. 84/1 DP na orgán, ktorý vydal napádané uznesenia).

Mgr. Peter ČOMOR

predseda odvolacej komisie


Prečítané: 340x