Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 21/2017/2018 zo dňa 17.1.2018

17.01.2018, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

ŠTK ObFZ DS žiada funkcionárov futbalových klubov, aby do 10. februára 2018 zaslali požiadavky na výnimky z hracích časov a hracích dní pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018 cez elektronickú podateľňu na ŠTK ObFZ DS.

 

ŠTK ObFZ DS žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili na ŠTK ObFZ DS a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

Matrika

Matrika ObFZ Dunajská Streda upozorňuje FK na čl. 19 RaPP

(ods. 2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

a/ od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b/ od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c/ od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).

d/ od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

 

(ods. 8) Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením podľa odseku 2 písm.b) a d) je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí temínu podľa predchádzajúcej vety je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplnutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

Trénersko-metodická komisia

Tréneri ktorí absolvovali seminár trénerov dňa 09.12.2017 môžu prevziať certifikáty na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda a musia urobiť posledný krok k predĺženiu licencie trénera na ktoré prikladáme záverečný postup: 

Ako postupovať pri žiadosti o vydanie predĺženej licencie trénera po úspešnom absolvovaní školenia trénerov:

  1. Vypísať tlačivo Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie
  2. V Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa žiada aj zaslanie fotokópie Certifikátu.
  3. Priložiť fotografiu s rozmerom 2 x 2,5 cm.
  4. Vypísať aktuálne kontaktné údaje + korešpondenčú adresu, kde vám bude preukaz licencie doručený poštou.
  5. Ak tréner nie je evidovaný v ISSF systéme ako tréner (je potrebné mať otvorené konto ao tréner a nie ako hráč) je potrebné vypísať a s originál podpisom zaslať aj tlačivo Registračný formulár člena SFZ alebo SF Tréner.

Všetky vyššie uvedené dokumenty je potrebné zaslať poštou na adresu:

Slovenský futbalový zväz

Zsolt Pakusza - manažér vzdelávania trénerov

Tomašikova 30C

821 01 Bratislava

 

image
Autor: obfzds
Zdroj: obfzds
Prečítané: 583x