Úradná správa č. 20/2017/2018 zo dňa 28.11.2017
28.11.2017, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa č. 20/2017/2018 zo dňa 28.11.2017

Sekretariát

Príspevok v celkovom objeme 1.064.874,45 eura bol rozdelený pomerne futbalovým klubom prihláseným do súťažného ročníka 2016/2017 podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017, t.j. družstiev mládeže do U19 (vrátane) s výnimkou ÚTM a Grassroots.

V súvislosti s poukázaním časti príspevku medzi futbalového kluby upozorňujeme, že vychádzajúc z povahy príspevku uznanému športu, ktorý je ministerstvom poskytovaný ako prísne účelovo viazaný vrátane povinnosti prijímateľa používať tieto finančné prostriedky len v rozsahu identifikovaných oprávnených výdavkov vymedzených ministerstvom, a to pod hrozbou sankcií, t.j. príspevok je obsahovo totožný s dotáciou zo štátneho rozpočtu, SFZ si nemôže dovoliť rozdeliť finančné prostriedky z príspevku uznanému športu medzi cca. 1300 futbalových klubov priamo bezhotovostným prevodom na ich bankové účty a takto ohroziť správnosť evidencie a výkazníctva. Pri takom počte subjektov nie je objektívne možné zabezpečiť plnenie všetkých podmienok a povinností pri používaní príspevku voči ministerstvu vrátane striktného výkazníctva a preukázateľného vyúčtovania.

Čerpanie finančných prostriedkov z príspevku bol preto futbalovým klubom, ktoré majú na príspevok nárok, umožnené za týchto podmienok:

a) futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a § 22 zákona o športe), keďže pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nie je možné subjektu finančné prostriedky z príspevku poukazovať a

b) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku jednoduchým systémom cez pridelený kredit, ktorý bude určený vo výške jeho nároku na príspevok. Tento kredit bude používať cez novovytvorený katalóg tovarov a služieb, ktoré si bude objednávať u SFZ, pričom cena za poskytnuté služby (napr. čerpanie PHM), sa odráta z prideleného kreditu.

Výhradne takýmto spôsobom bude SFZ schopný zabezpečiť voči ministerstvu a podľa jeho podmienok a požiadaviek preukázateľné výkazníctvo účelnosti a oprávnenosti vynaložených výdavkov z poskytnutého príspevku.

Čerpanie príspevku v oprávnenej výške podľa prílohy č. 1 tohto materiálu bol futbalovým klubom umožnené od 1.8. 2017 cez už zmienený kreditový nákupný systém - webshop. Po spustení systému do prevádzky je možné čerpať finančné prostriedky vo výške kreditu, ktorý je futbalovému klubu pridelený, cez objednávanie produktov ponúkaných v katalógu, a to na financovanie oprávnených výdavkov v rozsahu týchto položiek (výpočet produktov je exemplifikatívny):

 • športové oblečenie
 • športová obuv
 • športová výstroj
 • PHM
 • biela technika(práčka a sušička)
 • čierna technika (PC, tablet, notebook, tlačiareň)
 • materiál, zariadenia a mechanizmy na údržbu trávnika (hnojivo, trávne semeno, kosačka)
 • SW produkty (napr. software ako MS Office)
 • SW služby (videoarchív, tvorba webových stránok – sportnet.online, futbalnet.sk)
 • zdravotnícke pomôcky a výživové doplnky
 • výdavky na delegované osoby zápasov mládežníckych družstiev do U19.

Celý systém funguje na princípe štandardného webshopu, kde bude položky označené špecifickým symbolom možné uhradiť kreditom. Každý klub má nahratý kredit podľa schváleného prerozdelenia a nakupovať za kredit bude môcť len oprávnená osoba, čo je v súčasnosti klubový manažér registrovaný v ISSF systéme. Kredit sa bude automaticky znižovať pri ukončení nákupu a potvrdením dodávateľa o prevzatí objednávky. Pokiaľ by boli v „košíku“ aj produkty neoznačené kreditom alebo bude objednávka položiek označených kreditom vyššia ako je aktuálny kredit klubu, tieto bude musieť kupujúci uhradiť online platobnou bránou. Platby inak ako online platobnou kartou nebudú podporované.

V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných prostriedkov, ktoré boli takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, je možné použiť(reálne uhradiť) len v termíne do 31.12.2017, po tomto termíne finančné prostriedky prepadajú a SFZ musí zabezpečiť ich vrátenie do štátneho rozpočtu.

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že všetky oprávnené výdavky je možné uhrádzať len na účely podpory mládeže, t.j. nie je možné uhrádzať výdavky, ktoré nie sú určené na šport mládeže a sú generované napr. výlučne z činnosti seniorského družstva futbalového klubu.

Všetky výdavky musia zároveň spĺňať kritériá zaradenia do bežných výdavkov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Pri obstarávaní hmotného majetku je pre zaradenie do bežných výdavkov potrebné dodržať finančný limit 1.700,- eur, t.j. obstarávacia cena musí byť rovná alebo nižšia ako táto hranica. Na druhej strane pri obstaraní nehmotného majetku (napr. software, licencie) je finančný limit určený vo výške 2.400,- eur.

V prípade porušenia finančnej disciplíny je futbalový klub zodpovedný za nesprávne použitý objem finančných prostriedkov a bude znášať sankcie uložené v súvislosti s porušením finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Postup je nasledovný:

Klubový ISSF manažér sa zaregistruje do SFZ E-shopu – návod

Nákup na kredit – návod

Informácie k PHM kartám

Novinky v e-shope

 

Aktuálny stav čerpania nájdete tu :  http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Športovo-technická komisia

Oznamy:

 

Termíny zimných halových turnajov ObFZ Dunajská Streda v roku 2018:

 

Dospelí: 28. januára 2018 - nedeľa

Právo účasti majú nasledovné FK:

MFK Malé Dvorníky, TJ Družstevník Baloň, FK Baka, TJ Palas Jahodná, TJ Družstevník Michal na Ostrove

 

ŠTK na základe odporúčania KMaŠF ObFZ DS a na základe čl. C/8 RS ObFZ DS mení právo účasti mládežníckych družstiev na halových turnajoch organizovaných ObFZ DS!!!

 

Dorast U19: 3. februára 2018 - sobota

Právo účasti majú nasledovné FK:

TJ Družstevník Holice na Ostrove, TJ Palas Jahodná, ŠK Rohovce, PSE Horná Potôň, OFK Trhová Hradská

 

Starší žiaci U15: 10. februára 2018 - sobota

Právo účasti majú nasledovné FK:

TJ Družstevník Topoľníky, NAFC Veľké Blahovo, FK Baka, Družstevník Baloň, DSC Orechová Potôň

 

Mladší žiaci U13: 17. februára 2018 - sobota

Právo účasti majú nasledovné FK:

DSC Orechová Potôň, TJ Palas Jahodná, TJ Družstevník Dolný Štál, FK Trnávka, ŠM Janíky

 

Prípravky U11: 18. februára 2018 - nedeľa

Právo účasti majú nasledovné FK:

FC Roma Zlaté Klasy, TJ Palas Jahodná, ŠK 1923 Gabčíkovo, ŠK Rohovce, DSC Orechová Potôň

 

Prihlášky treba podať cez ISSF, cez kolónku ,,Elektronická podateľňa – Podanie na komisiu ŠTK do 8. 12. 2017 !!!

 

Propozície budú zverejnené na internetovej stránke ObFZ DS.

Všetky halové turnaje sa uskutočnia v Mestskej športovej hale v Dunajskej Strede.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

 

Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U153 Tomanovič Ladislav (1158697) ŠK Čakany, HNS zmarenie jasnej gólovej šance úmyselnou hrou rukou v PÚ,  DS: pozastavenie výkonu športu na 1 s.s., podľa 71/1,3ab, 46/1a,2 DP od 28.11.2017.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP

U154 Šavel Martin (1209729) FK Veľká Paka od 28.11.2017

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/5 DP

U155 Kovács Péter (1223028) ŠK Čakany od 28.11.2017

Oznamy:

U156 PSE Horná Potôň - DK vyhodnotila úradný dohľad zo stretnutia PSE Horná Potôň – ŠK Čakany, bez závad.

 

DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK vždy v termíne do stredy 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Trénersko-metodická komisia

TMK ObFZ Dunajská Streda oznamuje trénerom ktorým uplynula platnosť licencie UEFA Grassroots C v minulom roku resp. končí dňom 31.12.2017, že sa môžu prihlásiť na seminár trénerov elektronicky cez podateľňu v ISSF (vlastným kontom, uviesť dátum narodenia, telefónne číslo) do 1.12.2017 !!!

Seminár na predĺženie licencie C sa uskutoční – pozor zmena !!! dňa 9.12.2017 (sobota) od 09.00 h v Obchodno-informačnom centre, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda. Poplatok za seminár 40,- € - platí sa pri prezentácii.

Prihlásení tréneri do 28.11.2017: Nagy Ladislav, Miklós František, Takács Ondrej, Horváth Juraj,Papík Pavol, Ónodi Attila, Lyžica Gabriel, Nagy Peter, Jávorka Attila, Meleg Ľudovít, Vígh Balázs, Buka Pavel, Anton Lakatos, Michal Póda, Zsolt Győri, Tomáš Máhr, Pavol Dudík, Roland Kocsis, Jozef Csölle, Peter Šnegoň,Ján Zsákovics, Karol Pajor, Arpád Csörgő, Ladislav Horváth, Jozef Gajdács, Ladislav Tóth, Jozef Nagy , Balázs Fekete, Szilárd Fekete, Imrich Miklós, Patrik Varga, Gabriel Nagy, Ervin Gányovics

Prečítané: 480x