ÚS č. 3/2017/2018 zo dňa 8.8.2017

08.08.2017, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZ DS

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. kola FK Baka – Družstevník Ižop dňa 26. augusta 2017 (sobota) o 17:00 na ihrisku Baka. DS-STK-2017/2018-0016)

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 9. kola FK Baka – Palas Jahodná dňa 07. októbra 2017 (sobota) o 14:30 na ihrisku Baka. DS-STK-2017/2018-0017)

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 11. kola FK Baka – Družstevník Vrakúň dňa 21. októbra 2017 (sobota) o 14:00 na ihrisku Baka. DS-STK-2017/2018-0018)

 

VII. LIGA OBFZ DS

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. kola OFK Trhová Hradská – Družstevník Čilizská Radvaň dňa 27. augusta 2017 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Trhová Hradská. (DS-STK-2017/2018-0019)

5. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. kola OFK Trhová Hradská – FK Trnávka dňa 29. októbra 2017 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Trhová Hradská. (DS-STK-2017/2018-0020)

6. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou Družstevník Čilizská Radvaň odohrať MZ 1. kola Družstevník Čilizská Radvaň – OFK Padáň v žiadanom termíne. ŠTK nariaďuje ho odohrať v pôvodnom termíne. (DS-STK-2017/2018-0021)

 

IV. LIGA DOR U19 OBFZ DS

7. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. kola OFK Trhová Hradská – FC Štvrtok na Ostrove dňa 27. augusta 2017 (nedeľa) o 14:30 na ihrisku Trhová Hradská. (DS-STK-2017/2018-0022)

 

IV. LIGA MŽ U15 OBFZ DS

8. ŠTK nariaďuje odohrať MZ FK Zlaté Klasy od 1. kola do 9. kola na ihrisku FC Nový Život. (DS-STK-2017/2018-0023)

9. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 1. kola v opačnom poradí Družstevník Vrakúň – Družstevník Okoč–Sokolec dňa 01. septembra 2017 (piatok) o 17:00 na ihrisku Družstevník Vrakúň a MZ 10. kola Družstevník Okoč–Sokolec – Družstevník Vrakúň dňa 30. marca 2017 (piatok) o 16:00 na ihrisku Okoč–Sokolec. (DS-STK-2017/2018-0024)

IV. LIGA MŽ U13 OBFZ DS

10. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. 28 ods. 4 až 7 SP SFZ medzi DSC Orechová Potôň – SC Potônske Lúky. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje DSC Orechová Potôň. (DS-STK-2017/2018-0025)

 

III. LIGA P U11 OBFZ DS

11. ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. 28 ods. 4 až 7 SP SFZ medzi SC Potônske Lúky – DSC Orechová Potôň. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje SC Potônske Lúky. (DS-STK-2017/2018-0026)

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok dňa 17. 08. 2017 (štvrtok) o 10:00.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

Oznamy:

U1 Dynamo Blatná n/Odo 9.8.2017 predložiť doklad o úhrade nákladov pre PSE Horná Potôň (U376)

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ObFZ (obfzds@obfzds.sk). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:

    • Dospelí: 50 €
    • Dorast: 30 €

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2016/2017, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2017/2018 (čl. 17/13,34/7 DP).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 9.08.2017. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 1. kolo.

Ospravedlnení: so: M. Szerencsés, T. Dohorák so – ne: F. Bürgöndi

V dňoch 23. a 24. júna 2017 sa uskutočnil letný seminár pre R, súčasťou seminára boli fyzické testy R. Následne sa uskutočnil náhradný termín fyzických previerok dňa 04.07.2017 pre R na futbalovom ihrisku V Orechovej Potôni. Predsezónny seminár R a DZ sa uskutočnil 05.08.2017 v Dunajskej Strede.

KR oznamuje nasledujúcim R, že 2. náhradný letný seminár sa uskutoční dňa 18.08.2017 (piatok) o 18.00 h. v Dunajskej Strede na pôde ObFZ DS. KR žiada, aby rozhodcovia svoje pracovné záležitosti upravili tak, aby boli prítomní na seminári. Zoznam R: R. Póda, R. Polák, T. Dohorák, M. Fehér, G. Világi, B. Vígh, M. Hodosi, M. Köver, A. Muzsay.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR upozorňuje R, že v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 končí platnosť RP niektorým hráčom. Z uvedeného dôvodu KR žiada o zodpovednú kontrolu RP pred stretnutím.

Zmeny v delegovaní budú zverejnené vždy najneskôr piatok do 12.00 h. Po tomto čase v mimoriadnych prípadoch zmeny budú oznámené telefonicky.

R sú povinný podľa RS pre súťažný ročník 2017/2018 po príchode na miesto stretnutia prekontrolovať stav sociálnych miestností, prezliekárne a HP.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724­695 (predseda KR) alebo 0901/724­694 (sekretár ObFZ)

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční vo štvrtok 17.08.2017 o 17:00 h.

Trénersko-metodická komisia

Upozorňujeme všetkých trénerov, že podľa Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, čl. 12, bod 2. e) trénerská licencia môže byť odňatá, ak tréner: porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže.

Sekretariát

Vyzýva FK ktoré majú zaradené mužstvá v súťaži VI. Liga D U19 ObFZ DS aby do 11.8.2017 (piatok) do 12.00 prevzali zápasové futbalové lopty pre danú súťaž. Ak FK lopty do uvedeného dátumu neprevezmú lopty prepadajú v prospech ostatných mládežníckych mužstiev ObFZ Dunajská Streda a FK budú disciplinárne riešené. Lopty je možné prevziať na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda denne od 08.00 do 16.00 h (piatok od 08.00 do 12.00 h).

Prečítané: 432x