Smernica ObFZ pre bezhotovostný styk

10.07.2017, Ľudovit Szerencsés
Smernica ObFZ pre bezhotovostný styk

Smernica ObFZ DS pre bezhotovostný styk

Smernica pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a futbalovými klubmi (FK)  2017/2018.

 

POVINNOSTI ObFZ:

- stanoví výšku finančných náhrad delegovaných osôb za jedno stretnutie pre všetky súťaže ObFZ,

- vypočíta a stanoví celkovú výšku nákladov FK za súťaž v celom súťažnom období podľa počtu stretnutí.  Súčet nákladov za jednotlivé súťaže (napr. dospelí + dorast + žiaci + prípravky) dá celkovú sumu, ktorú FK spolu so servisným poplatkom uhradí v mesačnej zbernej faktúre v štyroch splátkach, ktoré sú v termínoch mesačných faktúr za júl, september, február, apríl.

 

POVINNOSTI FK:

-na základe stanovenej výšky platby pre jednotlivé súťaže, v ktorých FK štartuje uverejnených v Rozpise platieb na webovej stránke ObFZ v časti Bezhotovostný styk je povinný FK v stanovených termínoch uhradiť v mesačnej zbernej faktúre v štyroch splátkach, ktoré sú v termínoch mesačných faktúr za júl, september, február, apríl.

 

V prípade, ak FK nevykoná úhradu ku dňu splatnosti platia ustanovenia SP 

- usporiadajúci FK je povinný predložiť pred stretnutím interný doklad ObFZ „Zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb“, ktorý po stretnutí riadne vyplnený skontroluje a potvrdí oprávnená osoba  usporiadajúceho FK podpisom a pečiatkou,

-FK sú povinné viesť si evidenciu o vyplatených odmenách (kópia tlačiva) s možnosťou kedykoľvek ju porovnať s evidenciou vedenou na sekretariáte ObFZ.

image
Prečítané: 172x