21.10.1919, Ľudovit Szerencsés

Zvolanie Volebnej konferencie ObFZ Dunajská Streda, vyhlásenie volebnej komisie a oznam sekretára

21.10.1919, Ľudovit Szerencsés

ZVOLANIE

  

ZVOLANIE

Volebnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda


V zmysle čl. 41/3 Stanov ObFZ Dunajská Streda Volebná komisia ObFZ Dunajská Streda zvoláva volebnú konferenciu Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda na

22. novembra 2019 (piatok) o 17:30 hod.

V Dunajskej Strede – Obchodno-Informačné Centrum – Konferenčná sála, Alžbetínske námestie 1203/7 


A.)  Program konferencie:

a)  Otvorenie - vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade s čl.38 stanov ObFZ Dunajská Streda 

b)  Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, menovanie  overovateľov  zápisnice a skrutátorov 

c)  Schválenie programu

d)  Správa o činnosti ObFZ od poslednej konferencie

e)  Odovzdávanie ocenení

f)   Správa revíznej komisie

g)  Informácia o čerpaní rozpočtu ObFZ od poslednej konferencie do 30.9.2019

h)  Správa mandátovej komisie

i)   Voľby 

j)   Správa Volebnej komisie 

k)  Informácia o schválených uzneseniach

l)   Diskusia

m) Záver


B.)  Účastníci konferencie:

1. Účastníkom konferencie s právom hlasovať:

- delegát klubu – riadneho člena ObFZ Dunajská Streda, ktorý podľa čl.28/4a Stanov ObFZ Dunajská Streda má prihlásené v súťažiach 2 družstvá

2. Účastníkom konferencie bez práva hlasovať:

- delegát klubu – riadneho člena ObFZ Dunajská Streda, ktorý podľa čl. 28/4a Stanov ObFZ Dunajská Streda nemá prihlásené v súťažiach 2 družstvá

3. Hostia : 

- zástupcovia SFZ a ZsFZ

- členovia VV ObFZ Dunajská Streda

- zástupcovia médií

- sekretár ObFZ Dunajská Streda 

- pozvaní hostia


VYHLÁSENIE VOLEBNEJ KOMISIE

  

Volebná komisia vyhlasuje voľby do orgánov ObFZ Dunajská Streda a to na funkcie:

Predseda ObFZ Dunajská Streda

Člen Výkonného výboru ObFZ Dunajská Streda (4)

Kontrolór ObFZ Dunajská Streda

Predseda Disciplinárnej komisie ObFZ Dunajská Streda

Predseda Odvolacej komisie ObFZ Dunajská Streda

podľa čl. 37 Stanov ObFZ Dunajská Streda, ktoré voľby sa uskutočnia na Konferencii ObFZ Dunajská Streda dňa 22.11.2019 v Dunajskej Strede.


Predseda volebnej komisie ObFZ Dunajská Streda

Alexander Csóka v.r.

V Dunajskej Strede dňa 18.10.2019


OZNAM SEKRETÁRA

  

Termín podania návrhov na funkcie:

Predseda ObFZ Dunajská Streda

Člen Výkonného výboru ObFZ Dunajská Streda (4)

Kontrolór

Predseda Disciplinárnej komisie

Predseda Odvolacej komisie

Volených na Konferencii ObFZ Dunajská Streda dňa 22.11.2019 ( podľa čl. 37 ods.3 Stanov ObFZ Dunajská Streda a čl. 2 Volebného poriadku ObFZ Dunajská Streda)  je

12. novembra 2019 (utorok)  do 23.59 h


Ľudovít Szerencsés v.r.

Sekretár ObFZ Dunajská Streda

V Dunajskej Strede dňa 18.10.2019

[doc]Zvolanie Konferencie 2019.pdf
Prečítané: 262x