14.11.1919, Ľudovit Szerencsés

Zoznam kandidátov na volené funkcie ObFZ Dunajská Streda na Volebnej konferencii + Zápisnica VK

14.11.1919, Ľudovit Szerencsés
[doc]ZOZNAM KANDIDÁTOV 2019.pdf

  

Zápisnica z druhého zasadnutia volebnej komisie ObFZ DS konanej dňa 13.11.2019

Prítomný: Csóka Alexander – predseda

   Horváth Ľudovít – člen

   Kovács Zsolt – člen


Volebná komisia po preskúmaní návrhov členov ObFZ DS na kandidátov predložených sekretárom ObFZ DS konštatuje, že návrh spĺňajú nasledovní kandidáti:


1. Na predsedu ObFZ DS – Ing. Arpád BENOVIČ

2. Na zástupcu ObFZ DS do VV ZsFZ – Ing. Arpád BENOVIČ

3. Na kontrolóra ObFZ DS – Ing. Imrich KOVÁCS 

4. Na predsedu odvolacej komisie ObFZ DS – PhDr. Ladislav HANCKO

5. Na predsedu disciplinárnej komisie ObFZ DS – Tomáš MÁHR

6. Na člena výkonného výboru ObFZ DS :

a/ Pavol ÁBRAHÁM

b/ Vojtech FEKETE

c/ Richard FÖLDES

d/ Tomáš GAÁL

7. Za delegátov ObFZ DS na konferenciách ZsFZ :  

a/ Mgr. Peter ČOMOR

b/ Pavol ÁBRAHÁM

c/ Richard FÖLDES

d/ Vojtech FEKETE

e/ Arpád GRÓF

f/ Ing. Imrich KOVÁCS

g/ Ľudovít SZERENCSÉS

h/ Tomáš GAÁL


Csóka Alexander – predseda volebnej komisie – vr

Horváth Ľudovít – člen – vr

 Kovács Zsolt – člen – vr

V Povode dňa 13.11.2019

Prečítané: 314x