Uznesenia VV ObFZ zo dňa 27.2.2018

01.03.2018, Ľudovit Szerencsés

 

UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ObFZ DUNAJSKÁ STREDA 02/2018 (27.2.2018) v DS

 

U1/2018-2

VV ObFZ schválil program zasadnutia s úpravou

T: splnené (za jednohlasne)

U2/2018-2

VV ObFZ vzal na vedomie splnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VV

U3/2018-2

VV ObFZ berie na vedomie informácie predsedu ObFZ o futbalovom dianí na úrovni SFZ a ZsFZ

U4/2018-2

VV ObFZ berie na vedomie vyhodnotenie HT 2018, plesu ObFZ DS a licenčného seminára R a DZ

U5/2018-2

VV ObFZ schvaľuje čerpanie rozpočtu ObFZ Dunajská Streda za rok 2017

T: splnené (za jednohlasne)

U6/2018-2

VV ObFZ schvaľuje návrh rozpočtu ObFZ Dunajská Streda na rok 2018

T: úloha trvá (za jednohlasne)

U7/2018-2

VV ObFZ schvaľuje zmeny v RS pre súťažný ročník 2017/2018 – čl. A/9, A/10 a C/8 (smernica ObFZ pre bezhotovostný styk, reprezentácia ObFZ)

T: splnené (za jednohlasne)

U8/2018-2

VV ObFZ ukladá členom VV vypracovať nový model nahrávania videí na MZ ObFZ od súťažného ročníka 2018/2019

T: 27.3.2018

U9/2018-2

VV ObFZ kooptuje p. Ladislava Hegedűsa za člena KR ObFZ ako zodpovedného za nábor nových R

T: splnené (za jednohlasne)

U10/2018-2

VV ObFZ neschvaľuje nominačnú listinu R na futbalový halový turnaj R konaného dňa 3.3.2018 v Nitre a zároveň ruší výjazd na turnaj

T: splnené (proti jednohlasne)

U11/2018-2

VV ObFZ schvaľuje termín náhradného licenčného seminára pre R – 3.3.2018

T:3.3.2018 (za jednohlasne)

U12/2018-2

VV ObFZ schvaľuje termíny a čas zasadnutí všetkých OK v jednotnom čase – každú stredu o 17.30 na sekretariáte ObFZ

T: úloha trvá (za jednohlasne)

U13/2018-2

VV ObFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV – 27.3., 24.4., 29.5., 26.6.2018

T: úloha trvá (za jednohlasne)

U14/2018-2

VV ObFZ ukladá predsedom ŠTK a TMK  vyhlásiť cez úradné správy povinnosti trénerov: pred stretnutím preukázať svoju totožnosť s predložením platnej trénerskej licencie delegátovi stretnutia resp. R

T: obratom (za jednohlasne)

 

Zapísal:

 Ľudovít Szerencsés sekretár ObFZ Dunajská Streda

image
Prečítané: 71x