27.06.1919, Ľudovit Szerencsés

Uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 26.6.2019

27.06.1919, Ľudovit Szerencsés

UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ObFZ DUNAJSKÁ STREDA 06/2019 (26.6.2019) v DS

  


U19/2019-6

VV ObFZ schválil program zasadnutia

T: splnené (za jednohlasne)

U20/2019-6

VV ObFZ vzal na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VV

U21/2019-6

VV ObFZ vzal na vedomie informácie predsedu ObFZ o futbalovom dianí na úrovni SFZ a ZsFZ

U22/2019-6

VV ObFZ vzal na vedomie správy predsedov odborných komisií s pripomienkami 

U23/2019-6

VV ObFZ schválil konečné tabuľky súťažného ročníka 2018/2019

T: splnené (za jednohlasne)

U24/2019-6

VV ObFZ vzal na vedomie výsledky fyzických previerok rozhodcov a schválil náhradný termín fyzických previerok na 19.7.2019

T: splnené (za jednohlasne) 

U25/2019-6

VV ObFZ schválil termín seminára trénerov na predĺženie licencií UEFA C/B na 22.7.2019 (pondelok) o 14.00 h

T: splnené (za jednohlasne)  Z: sekretár ObFZ, predseda TMK

U26/2019-6

VV ObFZ schválil textovú časť Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2019/2020

T: splnené (za jednohlasne)

U27/2019-6

VV ObFZ zaviazal predsedu KR vyhodnotiť videozáznam stretnutia 29. kola VI. Ligy Družstevník Holice na Ostrove – FC  ŠTK 1914 Šamorín B

T: do 19.7.2019 Z: predseda KR

U28/2019-6

VV ObFZ odložil schválenie nominačnej listiny R a DZ na nasledujúce zasadnutie VV

T: splnené ( za jednohlasne)

U29/2019-6

VV ObFZ  uložil predsedovi ŠTK a sekretárovi ObFZ zabezpečiť , materiálne a obsahovo pripraviť Aktív ŠTK ObFZ konaného dňa 12.7.2019 od 17.30 h

T: splnené ( za jednohlasne)

U30/2019-6

VV ObFZ  uložil predsedovi ŠTK vykonať pasportizáciu ihrísk u novoprihlásených družstvách do 5.7.2019

T: 5.7.2019 Z: predseda ŠTK  


Zapísal:

Ľudovít Szerencsés sekretár ObFZ Dunajská Streda

Prečítané: 325x