17.05.2018, Ľudovit Szerencsés

Uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 15.5.2018

17.05.2018, Ľudovit Szerencsés

 

UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ObFZ DUNAJSKÁ STREDA 05/2018 (15.5.2018) v DS

 

U15/2018-5

VV ObFZ schválil program zasadnutia

T: splnené (za jednohlasne)

U16/2018-5

VV ObFZ vzal na vedomie splnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VV

U17/2018-5

VV ObFZ berie na vedomie informácie predsedu ObFZ o futbalovom dianí na úrovni SFZ a ZsFZ

U18/2018-5

VV ObFZ berie na vedomie správy o priebehu súťaží ObFZ

U19/2018-5

VV ObFZ schvaľuje termín Konferencie ObFZ Dunajská Streda spolu s aktívom ŠTK na deň 13.7.2018

T: úloha trvá (za jednohlasne)

U20/2018-5

VV ObFZ schvaľuje termín podania prihlášok do súťažného ročníka 2018/2019 na 25.6.2018 (pondelok) do 23.59 h

T: úloha trvá (za jednohlasne)

U21/2018-5

VV ObFZ schvaľuje začiatok novej súťažnej sezóny 2018/2019  od 18.8.2018

T: splnené (za jednohlasne)

U22/2018-5

VV ObFZ schvaľuje podmienky zaradenia družstiev do súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2018/2019 a Podmienky minimálneho materiálno-technického zabezpečenia štadiónov

T: splnené (za jednohlasne)

U23/2018-5

VV ObFZ schvaľuje výšku nenávratného štartovného vkladu pre súťaže ObFZ Dunajská Streda súťažný ročník 2018/2019 nasledovne : VI. Liga ObFZ DS – 180,- €, VII. Liga ObFZ DS – 150,- €. Za mládežnícke mužstvá štartovný vklad sa nežiada

T: splnené (za jednohlasne)

U24/2018-5

VV ObFZ schvaľuje termín fyzických previerok R na 15.7.2018

T: 15.7.2018 (za  jednohlasne)

U25/2018-5

VV ObFZ schvaľuje termín letného seminára  R a DZ – 17.8.2018

T:17.8.2018 (za jednohlasne)

U26/2018-5

VV ObFZ ukladá funkcionárom ObFZ Dunajská Streda zúčastniť sa na letných aktivitách ObFZ DS

T: úloha trvá (za jednohlasne)

U27/2018-5

VV ObFZ ukladá predsedovi ŠTK schválené materiály zverejniť vo svojich úradných správach

T: úloha trvá (za jednohlasne)

U28/2018-5

VV ObFZ ukladá predsedovi KR organizovať fyzické previerky R a letný seminár podľa schválených termínov

T: úloha trvá (za jednohlasne)

U29/2018-5

VV ObFZ ukladá predsedom OK vypracovať hodnotiace správy elektronicky a zaslať na sekretariát do 23.6.2018

T: úloha trvá (za jednohlasne)

U30/2018-5

VV ObFZ ukladá predsedovi ŠTK predložiť Rozpis súťaže pre súťažný ročník 2018/2019 k schváleniu do 30.6.2018

T: úloha trvá (za jednohlasne)

U31/2018-5

VV ObFZ schvaľuje účasť výberu ObFZ Dunajská Streda U14 na turnaji o Pohár predsedu TTsK

T: splnené (za jednohlasne)

U32/2018-5

VV ObFZ schvaľuje bezhotovostný styk uhrádzania náhrad delegovaných osôb pre súťažný ročník 2018/2019 v štyroch mesačných splátkach v zberných faktúrach za mesiace júl, september, február, apríl.

T: úloha trvá (za jednohlasne)

 

Zapísal:

 Ľudovít Szerencsés sekretár ObFZ Dunajská Streda

image
Prečítané: 206x