11.01.2020, Ľudovit Szerencsés

Uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 10.1.2020

11.01.2020, Ľudovit Szerencsés

  


UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ObFZ DUNAJSKÁ STREDA 01/2020 (10.1.2020) v DS


U1/2020-1

VV ObFZ schválil program zasadnutia

T: splnené (za jednohlasne)

U2/2020-1

VV ObFZ vzal na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VV

U3/2020-1

VV ObFZ vzal na vedomie informácie predsedu ObFZ o futbalovom dianí na úrovni SFZ a ZsFZ

U4/2020-1

VV ObFZ vzal na vedomie správu o priebehu a výsledkoch Volebnej konferencie ObFZ Dunajská Streda konaného dňa 22.11.2019 

U5/2020-1

VV ObFZ schválil za predsedu Športovo-technickej komisie  Richarda Földesa a za predsedu novo-vytvorenej komisie KM/TMK Tomáša Gaála

T: splnené (za jednohlasne)

U6/2020-1

VV ObFZ schválil členov Disciplinárnej komisie – Štefana Simona a Štefana Bazsóa, člena Športovo-technickej komisie Andrása Matusa, člena Odvolacej komisie Ing. Tibora Takácsa a člena Revíznej komisie Leonarda Flasku.

T: splnené (za jednohlasne) 

U7/2020-1

VV ObFZ neschválil predsedu KR a rozhodol o vyhlásení výberového konania na post predsedu KR.

T: splnené (za 4, proti 1)

U8/2020-1

VV ObFZ uložil predsedovi KM/TMK predložiť zoznam členov komisie na nasledujúce zasadnutie VV ObFZ

T:nasledujúce zasadnutie VV  Z: predseda KM/TMK

U9/2020-1

VV ObFZ rozhodol o zmene podmienok účasti mládežníckych družstiev na halových turnajoch ObFZ Dunajská Streda, zároveň uložil predsedovi ŠTK prepracovať propozície halových turnajov mládeže.

T:ihneď Z: predseda ŠTK

U10/2020-1

VV ObFZ uložil sekretárovi ObFZ rozposlať Dohody o dobrovoľníckej činnosti rozhodcom, ktoré je potrebné vyplniť a dvojmo poslať naspäť na sekretariát do 20.1.2020

T:ihneď Z: sekretár ObFZ

U11/2020-1

VV ObFZ schválil plnenie rozpočtu ObFZ Dunajská Streda za rok 2019

T:splnené (za jednohlasne)  

U12/2020-1

VV ObFZ schválil návrh rozpočtu ObFZ Dunajská Streda za rok 2020

T:splnené (za jednohlasne)

U13/2020-1

VV ObFZ schválil termín seminára R a DZ na deň 28.2.2020 (piatok)

T:splnené (za jednohlasne)  

U14/2020-1

VV ObFZ schválil za podpredsedu ObFZ Dunajská Streda p. Vojtecha Feketeho

T:splnené (za jednohlasne) 


Zapísal:

Ľudovít Szerencsés

sekretár ObFZ Dunajská Streda


Prečítané: 67x