Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 9-2018/2019 zo dňa 26.9.2018
27.09.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 9-2018/2019 zo dňa 26.9.2018

27.09.2018, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát ObFZ Dunajská Streda

  

Sekretariát upozorňuje FK na správne podanie námietok, sťažností a odvolaní v zmysle platných predpisov

Rozpis súťaže pre súťažný ročník 2018/2019

Článok B/10/ NÁMIETKY A ODVOLANIA

a) Námietku je možné podať na riadiaci zväz do 48 hodín po skončení stretnutia prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF na príslušnú komisiu z detailu stretnutia!!! (SP čl.85/1,2)

b) Námietkou je možné namietať, že v stretnutí došlo najmä k porušeniu Súťažného poriadku, Rozpisu súťaže, iného osobitného predpisu alebo rozhodnutia SFZ alebo iného riadiaceho zväzu.

c) Námietka musí obsahovať (SP čl. 86/1):

• Označenie subjektu, proti ktorému sa námietka podáva

• označenie stretnutia a výsledku, prípadne inej skutočnosti, proti ktorej sa námietka podáva,

• uvedenie skutočností, ktorými mal byť porušený predpis alebo rozhodnutie,

• uvedenie ustanovenia predpisu alebo rozhodnutia, ktoré malo byť porušené,

• uvedenie dôkazov (svedkov, listín, inej dokumentácie) a spôsobu, akým budú riadiacemu orgánu súťaže poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín po podaní námietky, ak riadiaci orgán nestanoví inak,

• čoho sa namietajúci klub domáha.

d) Námietku nie je možné podať proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho rozhodnutiu v priebehu stretnutia.

Proti výkonu rozhodcu je možné podať sťažnosť (SP čl.85/5)

e) Pre podanie a prerokovanie odvolania voči rozhodnutiu komisie ObFZ platia ustanovenia Súťažného poriadku futbalu čl. 87/1-3

f) Sťažnosť na výkon R alebo AR musí klub zaslať na Komisiu rozhodcov ObFZ výhradne prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF najneskôr do 48 hodín po stretnutí priamo z detailu stretnutia. Sťažnosť musí obsahovať:

- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti

- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť, s vyznačením času (minutáže)

- uvedenie dôkazov (napr. videozáznam, ....) a spôsobu, akým budú riadiacemu orgánu súťaže poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín po podaní námietky, ak riadiaci orgán nestanoví inak,

Listy, resp. podnety FK, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky oficiálnej sťažnosti, KR neprerokuje.

g) Námietku alebo odvolanie je možné vziať späť len do začatia konania o nich (SP čl.89.1).

h) Ak sa námietka alebo odvolanie vezme späť pred konaním o nich, príslušný orgán ObFZ môže uložiť klubu, ktorý ich vzal späť, povinnosť uhradiť riadiacemu zväzu výdavky, ktoré riadiacemu zväzu spracovaním námietky alebo odvolania a prípravou konania o nich vznikli (SP čl.89.2).

i) Poplatok za námietku, odvolanie alebo sťažnosť na rozhodcu bude pripísaný futbalovému klubu do mesačnej zbernej faktúry (SP čl.88). Ak bolo námietkam alebo odvolaniu vyhovené, vracia sa vklad v plnej výške, v opačnom prípade vklad zostáva v prospech príslušného futbalového zväzu. Poplatok za prerokovanie sťažnosti na výkon R alebo AR bude vrátený klubu iba v prípade, že sťažnosť bude uznaná za opodstatnenú vo všetkých jej bodoch.

j) Bezdôvodné podanie námietok alebo odvolania môže byť potrestané podľa platného disciplinárneho poriadku.


Športovo-technická komisia

  

AG SPORT LIGA/VI. LIGA OBFZDS

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 9. kola v opačnom poradí FK Baka – Družstevník Michal na Ostrove dňa 14. októbra 2018 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Baka a 24. kola Družstevník Michal na Ostrove – FK Baka dňa 05. mája 2019 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Michal na Ostrove. (DS-STK-2018/2019-0040)

2. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou SC Veľké Dvorníky a nariaďuje odohrať MZ 10. kola SC Veľké Dvorníky – FK Veľká Paka v pôvodnom termíne. (DS-STK-2018/2019-0041)

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 7. kola Druzstevník Vrakúň – FC Štvrtok na Ostrove dňa 29. septembra 2018 (sobota) o 16:00 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2018/2019-0042)

VII. LIGA OBFZDS

4. Družstevník Trhová Hradská – ŠK Čakany

ŠTK potvrdzuje povinnosť vyplývajúcej zo čl. 43/3/b SP SFZ. (DS-STK-2018/2019-0043)

IV. LIGA U15 SŽ OBFZDS

5. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 9. kola Družstevník Trhová Hradská – TJ Lehnice dňa 09. októbra 2018 (utorok) o 16:30 na ihrisku Trhová Hradská. (DS-STK-2018/2019-0044)

IV. LIGA U13 MŽ OBFZDS

SKUPINA B:

6. ŠTK predvoláva na svoje najblizšie zasadnutie R Sz. Sóki. (DS-STK-2018/2019-0045)

7. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 5. kola (dohrávka) OFK RAPID Ohrady – FC Vydrany  dňa 27. septembra 2018 (štvrtok) o 17:00 na ihrisku Ohrady. (DS-STK-2018/2019-0046)

III. LIGA U11 P OBFZDS

SKUPINA B:

8. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. turnaja dňa 30. septembra 2018 (nedeľa) o 9:30 na ihrisku Rohovce, MZ 4. turnaja dňa 14. októbra 2018 (nedeľa) o 9:30 na ihrisku Michal na Ostrove a MZ 5. turnaja dňa 28. októbra 2018 (nedeľa) o 9:30 na ihrisku Malodvornický FK Malé Dvorníky. (DS-STK-2018/2019-0047)

Najblizšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 03. 10. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U49 Bartalos Attila (1240818) TJ Družstevník Baloň, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 6 s.s., podľa 71/1,3ab, 49/1b,2b, 36/2b DP od 26.09.2018.

U50 Nagy Mikuláš (1297560) PSE Horná Potôň, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 4 s.s., podľa 71/1,3a,b, 49/1b,2b DP od 26.09.2018.

U51 Horváth Alexander (1292140) TJ Palas Jahodná, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 3 s.s., podľa 71/1,3a,b, 49/1a,2a DP od 26.09.2018.

U52 Minčič Ivan (1188154) FC ŠTK 1914 Šamorín B, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 4 s.s., podľa 71/1,3a,b, 49/1a,2a DP od 26.09.2018.

U53 Csetényi Štefan (1200075) TJ Družstevník Horný Bar, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 3 s.s., podľa 71/1,3a,b, 45/1,2a DP od 26.09.2018.

U54 Cserge Gábor (1219053) TJ Palas Jahodná, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 4 s.s., podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a DP od 26.9.2018.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 26.09.2018

U55 Gajdács Dominik (1319318) PSE Horná Potôň.

Pokuty:

U56 TJ Palas Jahodná – 30,- €, za U54 podľa 48/4 DP. 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U57 Sárosfai Csaba (1238207) ŠK Rohovce – 2 s.s. od 26.09.2018 do 25.04.2019

U58 Sátor Imrich (1302098) TJ Družstevník Michal n/O – 1 s.s. od 26.09.2018 do 25.04.2019.

DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK vždy v termíne do stredy 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 03.10.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 8. kolo a vykonala zmeny na 7. kolo.

Ospravedlnení R:

29.9. – Á. Dudás, Zs. Virág, B. Vígh, G. Fekete,

30.9. – Á. Dudás, T. Illés, Zs. Virág, B. Vígh, G. Fekete,

Zo študijných dôvodov do 28. 09. 2018 - B. Vígh. 

Zo zdravotných dôvodov do 30. 09. 2018 – Cs. Zsigray. 

M. Szerencsés je ospravedlnený do konca jesennej časti súťaže.

KR upozorňuje Futbalový klub TJ Palas Jahodná, že metodika podávania námietok a sťažností sa nachádza v Rozpise súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2018/2019, dokonca v úradných správach ObFZ DS v časti Sekretariát !!! Váš protest na výkon rozhodcov nespľňa náležitosti sťažnosti a námietky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 03.10.2018 (streda) na sekretariáte Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda o 17:30 h.

 

image
Prečítané: 378x