10.09.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 8-2019/2020 zo dňa 11.9.2019

10.09.2019, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Sekretariát oznamuje, že v dobe od 10.9. do 15.9.2019 (utorok až nedeľa) neúraduje.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

sekretár

Ľudovít Szerencsés


Športovo-technická komisia

  

ŠTK upozorňuje FK, že organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť prístup k internetu, počítač, ISSF a tlačiareň!

ŠTK upozorňuje FK, že keď žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia nebude odôvodnená v poznámke, žiadosť automaticky bude zamietnutá!


VI. LIGA OBFZ DS / AG SPORT LIGA

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 6. kola FK Zlaté Klasy – PSE Horná Potôň dňa 14. septembra 2019 (sobota) o 16:00 na ihrisku Trnávka. (DS-STK-2019/2020-0062)


IV. LIGA U15 OBFZ DS 

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 4. kola TJ Družstevník Holice na Ostrove – DSC Orechová Potôň dňa 24. septembra 2019 (utorok) o 16:30 na ihrisku Holice. (DS-STK-2019/2020-0063)


III. LIGA U11 OBFZ DS 

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 6. kola 1. FC Roma Zlaté Klasy – TJ Lehnice dňa 15. septembra 2019 (nedeľa) o 13:00 na ihrisku Zlaté Klasy. (DS-STK-2019/2020-0064)


Oznámenie:

Pán Pavel Horváth dňom 7.9.2019 na vlastnú žiadosť ukončil pôsobenie v štruktúrach ObFZ Dunajská Streda ako predseda ŠTK. Komisia menovanému ďakuje za kvalitne odvedenú prácu, a praje mu do ďalšieho života veľa osobných a pracovných úspechov.


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 18. 09. 2019. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Poverený predseda ŠTK

Richard Földes


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK od 11.09.2019:

U38 Takács Kornél (1302105) OFC Sap-Ňárad, DS: 3 týždne podľa 71/1,3ab 49/1b,2b DP.


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U39 Valacsai Peter (1156831) FK Baka – 1 s.s. podmienečne od 11.09.2019 do 10.12.2019.


Disciplinárne opatrenia:

U40 FK Zlaté Klasy – vylúčenie družstva dospelých zo súťaže VI.liga ObFZ DS/AG Sport Liga – s podmienečným odkladom na 9 mesiacov, ďalej pokuta 300,- €, zákaz uskutočnenia 2 súťažných stretnutí na štadióne FK Zlaté Klasy. DK vymedzuje odohrať tieto súťažné stretnutia v územnom obvode minimálne 15km od Zlatých Klasov – od 11.09.2019, podľa 71/1,3abg, 9/1c,3fh, 28/1,2, 30/1, 36/2ab, 40/1,2,3, 48/1c,2b,4, 64/1abc,4 DP.

U41 Čermák Lóránt (usporiadateľ) – FK Zlaté Klasy, zákaz výkonu funkcie na 2 mesiace nepodmienečne od 11.09.2019 podľa 71/1,3abg, 9/2b/1, 48/1c,2b DP. 

U42 Sipos Adrián (usporiadateľ) – FK Zlaté Klasy, zákaz výkonu funkcie na 2 mesiace nepodmienečne od 11.09.2019 podľa 71/1,3abg, 9/2b/1, 48/1c,2b DP. 

U43 Keszöcze Félix (1248914) – FK Zlaté Klasy, zákaz výkonu činnosti na 3 mesiace nepodmienečne od 11.09.2019 podľa 71/1,3abf, 48/1c,2b, 36/2ab DP. 

U44 Fenes Zoltán (1161414) – OFC Kráľovičové Kračany, zákaz výkonu činnosti na 3 týždne nepodmienečne od 11.09.2019 podľa 71/1,3ab, 48/1c,2b DP. 


Pokuty:

U45 OFK Kráľovičové Kračany – pokuta 30,- € - za U44 - podľa 48/4 DP.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 18.09.2019.

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 6. kolo.

Ospravedlnenia:

14.9. – M. Köver, M. Hodosi,

15.9. – M. Hodosi.

KR na základe správy delegáta-pozorovateľa pozastavila delegovanie rozhodcu Cs. Kosár na 1 týždeň za zápas 5. kola VI. ligy ObFZDS/AG Šport Liga FK Baka – TJ Družstevník Baloň. 

KR žiada rozhodcov o dôsledné prekontrolovanie členov realizačných tímov, či sú riadne označené podľa Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda visačkami. 

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 18.09. 2019 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.

Pavol Ábrahám

Predseda KR


Matrika

  

Matrika ObFZ Dunajská Streda upozorňuje FK, že od nového súťažného ročníka platia elektronické registračné preukazy (ERP). Platnosť elektronických registračných preukazov sú 2 roky s aktuálnou fotografiou. Schválenie žiadosti o vydanie ERP je bez poplatku. 

Matrika žiada FK, aby pre hráčov v mládežníckych družstvách si vyžiadali ERP, nakoľko aktuálne fotografie hráčov slúžia pre konfrontáciu hráčov na Zápasových súpiskách !!!

Matrika schvaľuje len žiadosti s aktuálnou fotografiou !!!

Prečítané: 417x