04.09.1919, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 7-2019/2020 zo dňa 4.9.2019

04.09.1919, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Sekretariát oznamuje, že v dobe od 10.9. do 15.9.2019 (utorok až nedeľa) neúraduje.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

sekretár

Ľudovít Szerencsés


Športovo-technická komisia

  

ŠTK upozorňuje FK, že organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť prístup k internetu, počítač, ISSF a tlačiareň!

ŠTK upozorňuje FK, že keď žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia nebude odôvodnená v poznámke, žiadosť automaticky bude zamietnutá!


IV. LIGA U13 OBFZ DS 

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 2. kola OFK Kráľovičove Kračany – OFK Padáň dňa 07. septembra 2019 (sobota) o 10:00 na ihrisku Kráľovičove Kračany. (DS-STK-2019/2020-0058)

III. LIGA U11 OBFZ DS

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 5. kola OFC SAP-ŇÁRAD – 1. FC Roma Zlaté Klasy dňa 05. septembra 2019 (štvrtok) o 16:30 na ihrisku Sap. (DS-STK-2019/2020-0059)

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 6. kola FK Veľká Paka – DSC Orechová Potôň dňa 15. septembra 2019 (nedeľa) o 14:00 na ihrisku Veľká Paka. (DS-STK-2019/2020-0060)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 11. 09. 2019. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Horváth Pavel

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK od 04.09.2019:

U25 Méhes Gergely (1182050) TJ Družstevník Vrakúň, DS: 1 s.s. podľa 71/1,3ab 45/1,2a DP.

U26 Horváth Peter (1203493) FC Štvrtok n/O, DS: 3 týždne nepodmienečne podľa 71/1,3ab, 49/1b,2b DP.

U27 Szücs Balázs (1244016) OFK Rapid Ohrady, DS: 2 týždne nepodmienečne podľa 71/1,3ab, 49/1a,2a DP.

U28 Takács Dávid (1265005) OFK Padáň, DS: 4 týždne nepodmienečne podľa 71/1,3ab, 49/1b,2b DP.


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U29 Verdun Filip (1233819) FC Štvrtok n/O – 2 mesiace podmienečne od 04.09.2019 do 03.12.2019.


Oznamy:

U30 FK Zlaté Klasy – pokuta 200,- €, zároveň DK nariaďuje odohrať nasledujúce domáce súťažné stretnutie VI. ligy ObFZDS/AG Sport ligy 5.kolo FK Zlaté Klasy – TJ Družstevník Dolný Štál bez divákov, ďalej 2xÚD do konca súťažného ročníka 2019/2020, podľa 71/1,3abf, 9/1c,3d, 48/4, 64/1a,4, 26/1,2,5,6 DP.

U31 Lamos Valentin (HU) – zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac nepodmienečne od 28.08.2019 podľa 71/1,3abf, 9/2b/1, 48/1c,2b.

U32 Hurtony František (usporiadateľ) – zákaz výkonu funkcie na 2 mesiace nepodmienečne od 04.09.2019 podľa 71/1,3abg, 9/2b/1, 48/1c,2b DP. 

U33 Zsigmond Alex (1287353) – zákaz výkonu činnosti na 1 mesiac nepodmienečne od 28.08.2019 podľa 71/1,3abf, 48/1b,2c, 64/1a,3 DP. 

U34 Lamos Bálint (1258087) – zákaz výkonu činnosti na 2 mesiace nepodmienečne od 28.08.2019 podľa 71/1,3abf, 36/2b, 48/1c,2b DP. 

U35 Lovász Vincent (1036390) – zákaz výkonu funkcie na 2 mesiace nepodmienečne od 28.08.2019 podľa 71/1,3abf, 48/1c,2b DP.

U36 TJ Družstevník Horný Bar – DK berie na vedomie vyjadrenie klubu.

U37 OFK Rapid Ohrady – DK konanie vo veci odvolania zastavuje podľa čl. 83/4 DP.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 11.09.2019.

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 5. a 6.  kolo.

Ospravedlnenia:

6.-7.9. – T. Szalánczi

7.9. – T. Illéš

4.9.-18.9 – M. Hodosi

Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, najneskôr v piatok do 12:00 hod v ISSF. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie  oznámená R a DZ telefonicky.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta

KR oznamuje R a DZ, že v septembrovom výplatnom termíne bude z náhrad R a DZ odrátaných 20,- € (za členské 10,- €, za letný seminár 10,- €)

KR žiada rozhodcov o dôsledné prekontrolovanie členov realizačných tímov, či sú riadne označené podľa Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda visačkami. 

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 11.09. 2019 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.

Pavol Ábrahám

Predseda KR


Matrika

  

Matrika ObFZ Dunajská Streda upozorňuje FK, že od nového súťažného ročníka platia elektronické registračné preukazy (ERP). Platnosť elektronických registračných preukazov sú 2 roky s aktuálnou fotografiou. Schválenie žiadosti o vydanie ERP je bez poplatku. 

Matrika žiada FK, aby pre hráčov v mládežníckych družstvách si vyžiadali ERP, nakoľko aktuálne fotografie hráčov slúžia pre konfrontáciu hráčov na Zápasových súpiskách !!!

Matrika schvaľuje len žiadosti s aktuálnou fotografiou !!!

Prečítané: 366x