Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 7-2018/2019 zo dňa 12.9.2018
13.09.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 7-2018/2019 zo dňa 12.9.2018

Sekretariát ObFZ

Sekretariát upozorňuje FK na správne podanie námietok, sťažností a odvolaní v zmysle platných predpisov

Rozpis súťaže pre súťažný ročník 2018/2019

Článok  B/10/ NÁMIETKY A ODVOLANIA

 

a) Námietku je možné podať na riadiaci zväz do 48 hodín po skončení stretnutia prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF na príslušnú komisiu z detailu stretnutia!!! (SP čl.85/1,2)

b) Námietkou je možné namietať, že v stretnutí došlo najmä k porušeniu Súťažného poriadku, Rozpisu súťaže, iného osobitného predpisu alebo rozhodnutia SFZ alebo iného riadiaceho zväzu.

c) Námietka musí obsahovať (SP čl. 86/1):

•        Označenie subjektu, proti ktorému sa námietka podáva

•        označenie stretnutia a výsledku, prípadne inej skutočnosti, proti ktorej sa námietka podáva,

•        uvedenie skutočností, ktorými mal byť porušený predpis alebo rozhodnutie,

•        uvedenie ustanovenia predpisu alebo rozhodnutia, ktoré malo byť porušené,

•        uvedenie dôkazov (svedkov, listín, inej dokumentácie) a spôsobu, akým budú riadiacemu orgánu súťaže poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín po podaní námietky, ak riadiaci orgán nestanoví inak,

•        čoho sa namietajúci klub domáha.

d) Námietku nie je možné podať proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho rozhodnutiu v priebehu stretnutia.

Proti výkonu rozhodcu je možné podať sťažnosť (SP čl.85/5)

e) Pre podanie a prerokovanie odvolania voči rozhodnutiu komisie ObFZ platia ustanovenia Súťažného poriadku futbalu čl. 87/1-3

f) Sťažnosť na výkon R alebo AR musí klub zaslať na Komisiu rozhodcov ObFZ výhradne prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF najneskôr do 48 hodín po stretnutí priamo z detailu stretnutia. Sťažnosť musí obsahovať:

- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti

- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť, s vyznačením času (minutáže)

- uvedenie dôkazov (napr. videozáznam, ....) a spôsobu, akým budú riadiacemu orgánu súťaže poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín po podaní námietky, ak riadiaci orgán nestanoví inak,

Listy, resp. podnety FK, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky oficiálnej sťažnosti, KR neprerokuje.

g)      Námietku alebo odvolanie je možné vziať späť len do začatia konania o nich (SP čl.89.1).

h)      Ak sa námietka alebo odvolanie vezme späť pred konaním o nich, príslušný orgán ObFZ môže uložiť klubu, ktorý ich vzal späť, povinnosť uhradiť riadiacemu zväzu výdavky, ktoré riadiacemu zväzu spracovaním námietky alebo odvolania a prípravou konania o nich vznikli (SP čl.89.2).

i) Poplatok za námietku, odvolanie alebo sťažnosť na rozhodcu bude pripísaný futbalovému klubu do mesačnej zbernej faktúry (SP čl.88). Ak bolo námietkam alebo odvolaniu vyhovené, vracia sa vklad v plnej výške, v opačnom prípade vklad zostáva v prospech príslušného futbalového zväzu. Poplatok za prerokovanie sťažnosti na výkon R alebo AR bude vrátený klubu iba v prípade, že sťažnosť bude uznaná  za opodstatnenú vo všetkých jej bodoch.

j) Bezdôvodné podanie námietok alebo odvolania môže byť potrestané podľa platného disciplinárneho poriadku.

Športovo-technická komisia

AG SPORT LIGA/VI. LIGA OBFZDS

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 5. kola SC Veľké Dvorníky – Družstevník Okoč – Sokolec dňa 16. 09. 2018 (nedeľa) o 15:00 na ihrisku Veľké Dvorníky. (DS-STK-2018/2019-0027)

2. ŠTK odstupuje námietku FK Veľká Paka na odbornú komisiu KR. DS-STK-2018/2019-0027)

 

VI. LIGA U19 DOR OBFZDS

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. kola SC Veľké Dvorníky – Palas Jahodná dňa 16. 09. 2018 (nedeľa) o 12:30 na ihrisku Veľké Dvorníky. (DS-STK-2018/2019-0027)

 

IV. LIGA U13 MŽ OBFZDS

SKUPINA A:

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 4. kola Družstevník Holice na Ostrove – FC Nový Život dňa 15. 09. 2018 (sobota) o 09:00 na ihrisku Lúč n/O. (DS-STK-2018/2019-0027)

SKUPINA B:

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 4. kola FC Vydrany – Družstevník Ižop dňa 13. 09. 2018 (štvrtok) o 17:30 na ihrisku Vydrany. (DS-STK-2018/2019-0027)

 

III. LIGA U11 P OBFZDS

5. ŠTK nariaďuje odohrať odložený 1. turnaj dňa 23. 09. 2018 (nedeľa) o 9:30.

SKUPINA A:

6. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 1. turnaja dňa 23. 09. 2018 (nedeľa) o 9:30 na ihrisku Štvrtok na Ostrove.  (DS-STK-2018/2019-0027)

7. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. turnaja dňa 30. 09. 2018 (nedeľa) o 9:30 na ihrisku Janíky.  (DS-STK-2018/2019-0027)

 

Najblizšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 19. 09. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U22 Sátor Imrich (1302098) TJ Družstevník Michal n/O, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 3 s.s., podľa 71/1,3ab, 49/1a,2a DP od 12.09.2018.

U23 Andrássy Balázs (1169037) FK Veľká Paka, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 2 týždne, podľa 71/1,3a,b, 48/1b,2a DP od 12.09.2018.

U24 Negyedi Zoltán (1113275) OFK Trhová Hradská, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 2 s.s., podľa 71/1,3a,b, 45/1,2a DP od 12.09.2018.

U25 Sárosfai Csaba (1238207) SK Rohovce, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 4 s.s., podľa 71/1,3a,b, 49/1a,2a DP od 12.09.2018.

U26 Karika Nikolas (1338191) TJ Palas Jahodná U19, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 1 s.s., podľa 71/1,3a,b, 45/1,2a DP od 12.09.2018.

U27 Takács Marián (1096019) TJ Družstevník Dolný Štál, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 3 týždne podľa 71/1,3a,b, 48/1c,2b DP od 12.09.2018.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 12.09.2018

U28 Keszegh Peter (1189192) TJ Družstevník Baloň,

U29 Indrichovič Denis (1241642) FK Štvrtok n/O.

 

Pokuty:

U30 TJ Družstevník Dolný Štál 30,- € podľa 48/4 DP za U27.

U31 FK Veľká Paka 30,- € podľa 48/4 DP za U23.

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U32 Szigeti Attila (1219217) OFK Rapid Ohrady, 1 s.s. od 12.09.2018 do 11.12.2018.

U33 Nagy Tamás (1121763) TJ Družstevník Vrakúň, 1 s.s. od 12.09.2018 do 11.12.2018.

 

Oznamy:

U34 ŠK Rohovce, ŠK Čakany - DK žiada kluby o vyjadrenie k udalostiam v 76.min stretnutia, do 17.09.2018.

 

DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK vždy v termíne do stredy 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 19.09.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 6. kolo a vykonala zmeny na 5. kolo.

 

Ospravedlnení R:

 

14.9. – M. Köver,

15.9. – M. Köver, Zs. Virág, R. Póda,

16.9. – T. Dohorák,

23.9. – Cs. Kosár.

Zo študijných dôvodov do 28. 09. 2018 - B. Vígh.

Zo zdravotných dôvodov do 30. 09. 2018 – Cs. Zsigray.

M. Hodosi je ospravedlnený od 14.9. do 24.9.2018.

M. Szerencsés je ospravedlnený do konca jesennej časti súťaže.

 

KR obdržala pochvalu od OFK Rapid Ohrady na rozhodcov Cs. Kosár, G. Világi, D. Szabó za zápas 4. kola VII. ligy ObFZ DS zápas OFK Rapid Ohrady – TJ FO Pataš.

 

KR po preskúmaní videozáznamu stretnutia VII. Ligy ObFZ DS TJ Družstevník Dolný Štál - OFK Ohrady odohrané dňa 1.9.2018 a na základe vyjadrenia DZ sťažnosť klubu OFK Ohrady považuje za neopodstatnenú.

 

KR obdržala podanie FK Veľká Paka.

 

KR na základe správy delegáta-pozorovateľa pozastavuje delegovanie rozhodcu Cs. Kosár na 2 týždne za zápas 4. kolo AG Šport Liga PSE Horná Potôň – FK Veľká Paka.

 

 

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

 

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 19.09.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

image
Autor: obfzds
Zdroj: obfzds
Prečítané: 352x