29.08.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 6-2019/2020 zo dňa 28.8.2019

29.08.2019, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Oznamuje, že na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy) je dostupná elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2019/2020 aj s prílohami. 

Oznamuje, že na webovom sídle ZsFZ (https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/z/ZsFZ/2019/07/19cf59ff-efab-41fa-aa4f-c9b931777b4d.pdf) je dostupná elektronická verzia Rozpisu súťaží ZSFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Oznamuje, že na webovom sídle ObFZ Dunajská Streda (https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-dunajska-streda/2019/07/6c34a86a-1734-462d-8732-640a2de3e04d.pdf) je dostupná elektronická verzia Rozpisu súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2019/2020.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

sekretár

Ľudovít Szerencsés


Matrika

  

Matrika ObFZ Dunajská Streda upozorňuje FK, že od nového súťažného ročníka platia elektronické registračné preukazy (ERP). Platnosť elektronických registračných preukazov sú 2 roky s aktuálnou fotografiou. Schválenie žiadosti o vydanie ERP je bez poplatku. 

Matrika žiada FK, aby pre hráčov v mládežníckych družstvách si vyžiadali ERP, nakoľko aktuálne fotografie hráčov slúžia pre konfrontáciu hráčov na Zápasových súpiskách !!!

Matrika schvaľuje len žiadosti s aktuálnou fotografiou !!!


Športovo-technická komisia

  

ŠTK upozorňuje FK, že organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť prístup k internetu, počítač, ISSF a tlačiareň!

ŠTK upozorňuje FK, že keď žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia nebude odôvodnená v poznámke, žiadosť automaticky bude zamietnutá!


VI. LIGA OBFZ DS / AG SPORT LIGA

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 4. kola OFC SAP-ŇÁRAD – FK Baka dňa 01. septembra 2019 (nedeľa) o 15:00 na ihrisku Sap. (DS-STK-2019/2020-0051)


VII. LIGA OBFZ DS

Skupina Sever

2. TJ Dynamo Blatná na Ostrove – Sport Klub CSALLÓKÖZNÁDASD-ŠK Trstená n/O
ŠTK odstupuje TJ Dynamo Blatná na Ostrove na doriešenie DK s návrhom pokuty 50,-€ podľa čl. E/2/8 RS OBFZ DS za porušenie čl. B/2/k RS OBFZ DS. (DS-STK-2019/2020-0055)


VI. LIGA U19 OBFZ DS 

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 7. kola ŠK Rohovce – FK Blahová dňa 21. septembra 2019 (nedeľa) o 14:00 na ihrisku Rohovce. (DS-STK-2019/2020-0053)

4. ŠTK kontumuje MZ 1. kola TJ Palas Jahodná – TJ Družstevník Okoč-Sokolec podľa čl. 82/1/b SP a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Palas Jahodná. ŠTK odstupuje TJ Družstevník Okoč-Sokolec na doriešenie DK s návrhom pokuty 100,-€ podľa čl. E/2/2/1 RS OBFZ DS. ŠTK oznamuje TJ Družstevník Okoč-Sokolec, že podľa čl. E/2/16 RS ObFZ DS, náhrada súperovi – 100 € bude zaradená do mesačnej zbernej faktúry. (DS-STK-2019/2020-0056)


III. LIGA U11 OBFZ DS

5. ŠTK kontumuje MZ 3. kola PSE Horná Potôň – FC Štvrtok na Ostrove podľa čl. 82/1/b SP a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FC Štvrtok na Ostrove. ŠTK odstupuje PSE Horná Potôň na doriešenie DK s návrhom pokuty 75,-€ podľa čl. E/2/3/1 RS OBFZ DS. ŠTK oznamuje PSE Horná Potôň, že podľa čl. E/2/16 RS ObFZ DS, náhrada súperovi – 100 € bude zaradená do mesačnej zbernej faktúry. (DS-STK-2019/2020-0057)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 04. 09. 2019. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Horváth Pavel

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK od 28.08.2019:

U12 Valacsai Peter (1156831) FK Baka, DS: 3 s.s. podľa 71/1,3ab 49/1a,2a DP.

U13 Gasparík Patrik (1351675) FK Blahová, Bellova Ves U19, DS: 2 týždne nepodmienečne podľa 71/1,3a, 48/1b,2a DP.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 od 28.08.2019:

U14 Keszőcze Félix (1248914) FK Zlaté Klasy,

U15 Šipoš Mário (1297028) FCR Zlaté Klasy

U16 Pudmerický Jozef (1331037) FK Blahová, Bellova Ves


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U17 Szöke Erik (1166862) TJ Družstevník Okoč-Sokolec – 1 s.s. podmienečne od 28.08.2019 do 27.11.2019.


Pokuty:

U18 FK Blahová, Bellova Ves – pokuta 20,- € - za U13 - podľa 48/4 DP.

U19 TJ Dynamo Blatná na Ostrove – pokuta 50,- € - na návrh ŠTK podľa E/2/8 RS.

U20 TJ Družstevník Okoč-Sokolec – pokuta 100,- € - na návrh ŠTK podľa E/2/2/1 RS.

U21 PSE Horná Potôň – pokuta 75,- € - na návrh ŠTK podľa E/2/3/1 RS.


Oznamy:

U22 FK Zlaté Klasy – DK začína šetrenie vo veci HNS hráčov a funkcionárov a HNS divákov voči DO počas a po stretnutí VI. ligy ObFZ DS/ AG Sport ligy FK Zlaté Klasy – TJ Družstevník Horný Bar. DK žiada Lamos Valentin (HU-1032288) o podrobné vyjadrenie k udalostiam do 03.09.2019. Ďalej DK predbežným ochranným opatrením zakazuje hráčom Zsigmond Alex (128353) a Lamos Bálint (1258087) výkon činnosti, Lovász Vincent (1036390) zákaz výkonu funkcie trénera až do vyriešenia prípadu, podľa čl.43/1,2a,4, 71/1,3abg.

U23 TJ Družstevník Horný Bar – DK žiada klub o vyjadrenie k HNS hráčov a funkcionárov klubu FK Zlaté Klasy počas a po stretnutí 3.kola VI. ligy ObFZ DS/AG Sport ligy FK Zlaté Klasy – TJ Družstevník Horný Bar do 03.09.2019.

U24 OFK Rapid Ohrady – DK berie na vedomie odvolanie klubu, a vyzýva zároveň o doplnenie odvolania podľa čl.83/1 DP do 03.09.2019.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 4.09.2019.

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vykonala zmeny na 4. kolo a vydelegovala 5. kolo.

Ospravedlnenia:

30.8. – M. Nagy, E. Kozmová,

1.9. – Cs. Zsigray,

31.8 – 1.9. – M. Nagy, E. Kozmová, A. Lukovics, T. Illés.

G. Világi - PN

KR obdržala pochvalu od ŠK Čakany na rozhodcov M. Köver, Á. Zirig, R. Póda za zápas 3. kola VII.Liga ObFZ DS – skupina Sever Sportklub Csallóköznádasd-ŠK Trstená n/O - ŠK Čakany.  

KR obdržala pochvalu od TJ Dynamo Blatná na Ostrove na rozhodcov T. Ürögi, R. Póda, Cs. Zsigry za zápas 3. kola VII.Liga ObFZ DS – skupina Sever TJ Dynamo Blatná na Ostrove – DSC Orechová Potôň B.  

KR žiada rozhodcov o dôsledné prekontrolovanie členov realizačných tímov, či sú riadne označené podľa Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda visačkami. 

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 04.09. 2019 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.

Pavol Ábrahám

Predseda KR


Prečítané: 254x