27.06.1919, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 40-2018/2019 zo dňa 26.6.2019

27.06.1919, Ľudovit Szerencsés
image

Športovo-technická komisia

  

ŠTK ObFZ Dunajská Streda oznamuje FK, že Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 12.7.2019 (piatok) o 17.30 h v Dunajskej Strede, v Kongresovej sále Obchodno-informačného centra, Alžbetínske námestie 1203/7. Účasť funkcionárov klubov na Aktíve je povinná!

ŠTK upozorňuje FK na povinnosť zaregistrovania štatutára do registra MNO prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – Register MNO pridanie štatutára ) do 30.6.2019 !!! 

Podmienky minimálneho materiálno-technického zabezpečenia štadiónov:

a) hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom s rozmermi podľa Pravidiel futbalu, na ktorú vlastní FO platný Protokol o spôsobilosti (pasport) vydaný ŠTK ObFZ

b) súvislé ohradenie ihriska trubkovou bariérou od divákov, ktorá musí byť umiestnená minimálne 2 metre od postrannej čiary a 4 m od bránkovej čiary. V prípade, že diváci za niektorú z uvedených čiar nemajú prístup, trubková bariéra na tejto strane nie je nutná.

c) kryté hráčske lavičky uzatvorené zboku a zo zadnej strany s kapacitou minimálne pre 13 osôb, t. j. v jednom rade 6 metrov alebo v dvoch radoch 3 metre. Pred striedačkou jeden meter na každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená 1m od postrannej čiary hracej plochy. Minimálna dĺžka lavičky náhradníkov v jednom rade je 6 metrov, v dvojrade 3 metre.

d) ručné tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárnička,

e) riadne vyznačená technická zóna a upravené ihrisko podľa Pravidiel futbalu a Rozpisu súťaže;

f) funkčná svetelná tabuľa – odporúčané na VI. Ligu

g) parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá R a DZ, pričom do týchto priestorov musí byť zamedzený prístup nepovolaným osobám;

h) samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov + technický personál, sprchy s teplou a studenou vodou výhradne určené družstvám a musia byť vždy vyčistené !!!;

i) šatňa pre R a DZ minimálny rozmer 12 m2. Vybavenie šatne - stôl, 4 stoličky, miesto pre odloženie osobných vecí,

j) samostatné šatne pre družstvá hrajúce predzápas.

k) šatne pre hráčov, rozhodcov a delegáta zväzu musia byť umiestnené v murovanej časti budovy a musia byť vždy vyčistené !!!

l) sociálne zariadenie WC pre divákov, a to pre mužov a ženy zvlášť zodpovedajúce kvalitou a počtom podľa STN „Hygienické zariadenie športových stavieb“. WC pre hráčov a delegované osoby umiestniť v priestoroch, kde sa nachádzajú ich šatne a nebudú slúžiť pre divákov.

m) primerané zariadenia pre občerstvenie divákov umiestnené mimo priestorov určených pre hráčov a delegované osoby (použiť poháre plastové alebo papierové);

n) Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je klub, ktorý je organizátorom stretnutia, povinný mať k dispozícii počas majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca. (Lopty sú rozmiestnené za každou bránkou a pri stredovej čiare po jednej).

o) V súťažných stretnutiach ObFZ DS domáci klub má povinnosť zabezpečiť minimálne dvoch podávačov lôpt.

Športové areáli, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria nedostanú protokol o spôsobilosti (pasport). !!!

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 12. 07. 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ObFZDS (obfzds@obfzds.sk) alebo formou Podania na komisiu (DK ObFZ). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: Dospelí: 50 €, Dorast: 25 €. DK upozorňuje kluby, hráčov aj funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2018/2019, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2019/2020. 

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR žiada TJ Družstevník Holice n/O o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 29. kola VI. Ligy Družstevník Holice n/O – ŠTK Šamorín B do 2.7.2019

KR oznamuje, že náhradný termín fyzických previerok sa uskutoční dňa 19.7.2019 (piatok) v areáli DSC Orechová Potôň od 18.30 h.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Pavol Ábrahám

Predseda KR


Matrika

  

Matrika ObFZ Dunajská Streda oznamuje, že letné prestupové obdobie po novelizácii Registračného a prestupového poriadku je nasledovné:

Od 25.6. do 15.7. – prestupové obdobie bez obmedzenia (prestup)

Od 1.7. do 30.9. – prestupové obdobie s obmedzením a zo zahraničia (hosťovanie)Trénersko-metodická komisia

  

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Dunajská Streda, v spolupráci s TÚ SFZ a MOL Football Academy, dňa 22.7.2019 od 14.30 h v Dunajskej Strede v MOL Football Academy organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 19.7.2019. Podrobné informácie sú na webstránke www.obfzds.sk.Sekretariát

  

Sekretariát ObFZ oznamuje že v dobe od 27.6 do 7.7.2019 neúraduje z dôvodu riadnej dovolenky sekretára

Ľudovít Szerencsés

Sekretár


Prečítané: 609x