14.08.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 4-2019/2020 zo dňa 14.8.2019

14.08.2019, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Oznamuje, že v dobe od 20.8. do 23.8.2019 (utorok-piatok) neúraduje!

Oznamuje, že na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy) je dostupná elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2019/2020 aj s prílohami. 

Oznamuje, že na webovom sídle ZsFZ (https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/z/ZsFZ/2019/07/19cf59ff-efab-41fa-aa4f-c9b931777b4d.pdf) je dostupná elektronická verzia Rozpisu súťaží ZSFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Oznamuje, že na webovom sídle ObFZ Dunajská Streda (https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-dunajska-streda/2019/07/6c34a86a-1734-462d-8732-640a2de3e04d.pdf) je dostupná elektronická verzia Rozpisu súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2019/2020.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

sekretár

Ľudovít Szerencsés


Matrika

  

Matrika ObFZ Dunajská Streda upozorňuje FK, že od nového súťažného ročníka platia elektronické registračné preukazy (ERP). Platnosť elektronických registračných preukazov sú 2 roky s aktuálnou fotografiou. Schválenie žiadosti o vydanie ERP je bez poplatku. 

Matrika žiada FK, aby pre hráčov v mládežníckych družstvách si vyžiadali ERP, nakoľko aktuálne fotografie hráčov slúžia pre konfrontáciu hráčov na Zápasových súpiskách !!!

Matrika schvaľuje len žiadosti o ERP s aktuálnou fotografiou !!!


Športovo-technická komisia

  

ŠTK upozorňuje FK na dodržanie čl. 50/1 a 2 SP SFZ:

1. Hráč je povinný mať potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal, ktoré je platné najviac 1 rok. Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorý bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. Klub hráča je zodpovedný za svojho hráča, že hráč má potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal. Klub je povinný predložiť potvrdenie o lekárskej prehliadke hráča na vyzvanie riadiaceho orgánu súťaźe alebo funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti. 

2. Potvrdenie o lekárskej prehliadke uvedené v odseku 1 môže vo vekovej kategórii žiakov vystaviť pediater, vo vekovej kategórii dorastu dorastový lekár, vo vekovej kategórii mužov praktický lekár, ak rozpis súťaže ohľadom vekovej kategórie mužov neustanovuje telovýchovného lekára. Ak ide o hráča republikovej súťaže akejkoľvek vekovej kategórie, alebo o reprezentanta Slovenskej republiky akejkoľvek vekovej kategórie klubu, ktorý nie je účastníkom republikovej súťaže, potvrdenie podľa odseku 1 môže vystaviť len telovýchovný lekár. Ustanovenie tohto odseku sa primerane vzťahuje aj na vekové kategórie ženského futbalu. 

ŠTK upozorňuje FK na čl. 36/1 SP SFZ:

 Družstvá môžu svoje stretnutie na základe vzájomnej dohody klubov predohrať v inom termíne ako je uvedený v termínovej listine, ak ich dohodu predloţia riadiacemu orgán súťaže minimálne 10 dní pred termínom stretnutia uvedenom v termínovej listine v súlade s ďalšími podmienkami uvedenými v rozpise súťaže!

ŠTK oznamuje FK, že v zmysle nového znenia PF, môžu byť potrestaní disciplinárnou sankciou aj členovia realizačných tímov. Za člena realizačného tímu sa považuje osoba, ktorá je uvedená v zápise o stretnutí ako člen realizačného tímu sediaci na lavičke náhradníkov. Z tohto dôvodu ŠTK nariaďuje, aby členovia realizačných tímov boli riadne označení visačkami – s uvedením názvu funkcie a mena a priezviska osoby!

ŠTK upozorňuje FK, že keď žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia nebude odôvodnená v poznámke, žiadosť automaticky bude zamietnutá!

ŠTK upozorňuje FK, že pred MZ FK je povinný: v prípade, že nie je prítomný na zápase lekár (sestrička, pracovník lekárskej záchrannej služby atď.) len zdravotník, predložiť delegátovi zápasu resp. rozhodcovi aj potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci zdravotníka. 

ŠTK upozorňuje FK, že Dohody o spoločnom družstve je klub povinný predložiť do 15 dní pred začiatkom súťaže. 

ŠTK upozorňuje kluby na nový Súťažný poriadok SFZ, ktorý bol schválený 18. júna 2019. 


VI. LIGA OBFZ DS / AG SPORT LIGA

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 2. kola TJ Družstevník Vrakúň – FK Baka dňa 17. augusta 2019 (sobota) o 17:00 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2019/2020-0032)

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. kola FK Baka – FK Veľká Paka dňa 25. augusta 2019 (nedeľa) o 17.00 na ihrisku Baka. (DS-STK-2019/2020-0033)


VII. LIGA OBFZ DS
SKUPINA SEVER

3. MZ 1. kola TJ Dynamo Blatná na Ostrove – Futbalový club Rómov Zlaté Klasy
ŠTK upozorňuje Futbalový club Rómov Zlaté Klasy na dodržanie čl. B/7/b/2/d RS OBFZ DS. (DS-STK-2019/2020-0034)

SKUPINA JUH

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 6. kola OFK Padáň – Telovýchovná Jednota Družstevník Medveďov dňa 15. september 2019 (nedeľa) o 16:00 na ihrisku Padáň. (DS-STK-2019/2020-0035)


VI. LIGA U19 OBFZ DS

5. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. kola Malodvornícky FK Malé Dvorníky – FK Blahová, Bellova Ves dňa 24. augusta 2019 (sobota) o 12:30 na ihrisku Malé Dvorníky. (DS-STK-2019/2020-0036)

6. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 1. kola TJ Palas Jahodná – TJ Družstevník Okoč-Sokolec dňa 22. augusta 2019 (štvrtok) o 17:00 na ihrisku Jahodná. DS-STK-2019/2020-0037) 


III. LIGA U11 OBFZ DS

7. ŠTK nariaďuje odohrať v opačnom poradí MZ 2. kola TJ Lehnice – FK Veľká Paka dňa 18. augusta 2019 (nedeľa) o 10:00 na ihrisku Lehnice a MZ 17. kola FK Veľká Paka – TJ Lehnice dňa 15. marca 2020 (nedeľa) o 10:00 na ihrisku Veľká Paka. (DS-STK-2019/2020-0038)

8. MZ 1. kola ŠK FC Vydrany – TJ Družstevník Okoč-Sokolec
ŠTK upozorňuje ŠK FC Vydrany na dodržanie čl. B/1/d RS OBFZ DS. (DS-STK-2019/2020-0039)

9. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 1. kola SC Čenkovce – DSC Orechová Potôň dňa 22. augusta 2019 (štvrtok) o 17:00 na ihrisku Čenkovce. DS-STK-2019/2020-0040) 


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 21. 08. 2019. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 od 14.08.2019:

U4 Hromada Alexander (1044218) TJ Družstevník Dolný Štál

DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK vždy v termíne do stredy 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 21.08.2019. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

PhDr. Ladislav Hancko 

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vykonala zmeny na 2. kolo a vydelegovala 3. kolo.

Ospravedlnenia:

16.8. – T. Dohorák, A. Lukovics, R. Póda,

17.8. – M. Nagy,

18.8. - Cs. Kosár,

17.-18.8. – B. Vígh, A. Lukovics, R. Póda.

KR žiada rozhodcov, aby dôkladne preštudovali RS 2019/2020 a nové platné pravidlá futbalu.

KR žiada rozhodcov o dôsledné prekontrolovanie členov realizačných tímov, či sú riadne označené podľa Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda visačkami. 

KR upozorňuje FK na dodržanie čl. 50/1 a 2 SP SFZ. 

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Pavol Ábrahám

Predseda KR


Prečítané: 283x