13.06.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 38-2018/2019 zo dňa 12.6.2019

13.06.2019, Ľudovit Szerencsés
image

Športovo-technická komisia

  

ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda 2019/2020, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na e-mailovú adresu: obfzds@obfzds.sk 

ŠTK žiada FK aby v termíne do 20.6.2019 oznámili mená oslávencov, ktorí sa dožili životného jubilea v roku 2019 resp. návrhy na ocenenia za dlhodobú športovú a funkcionárskú činnosť. K oznámeniu ŠTK žiada pripojiť krátky popis činnosti ocenených vo futbalovej rodine.

AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZDS

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 30. kola TJ Palas Jahodná – TJ Družstevník Baloň dňa 15. júna 2019 (sobota) o 17:30 na ihrisku Jahodná. (DS-STK-2018/2019-0180)

IV. LIGA P U13 OBFZDS

2. ŠTK kontumuje MZ 2. zápasu o umiestnenie FK Zlaté Klasy – TJ Družstevník Čilizská Radvaň podľa čl. 82/1/d SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Čilizská Radvaň. ŠTK odstupuje FK Zlaté Klasy na doriešenie DK ObFZDS. (DS-STK-2018/2019-0181)

Dôležité upozornenia

3. Začiatok súťažnej sezóny 2019/2020 je 10.-11. augusta 2019 (jarná časť 7.-8. marca 2020)

4. ŠTK oznamuje, že od 1. júna 2019 do 24. júna 2019 do 23:59 môžu FK podávať elektronickú prihlášku do súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2019/2020. Podmienky zaradenia družstiev do súťažného ročníka 2019/2020 podľa ustanovení SP SFZ a RS ObFZ Dunajská Streda sú uvedené nižšie. Navrhované súťaže pre súťažný ročník 2019/2020:

VI. liga ObFZ DS - dospelí

VII.liga ObFZ DS - dospelí

VI. liga U19 ObFZ DS - dorast

IV. liga U15 ObFZ DS – starší žiaci

IV. liga U13 ObFZ DS – mladší žiaci

III. liga U11 ObFZ DS - prípravka

III. liga U9 ObFZ DS - prípravka

5. ŠTK oznamuje FK, že do 24. júna 2018 môžu formou elektronického podania požiadať o výnimky resp. podať iné žiadosti k stretnutiam, aby tieto ŠTK mohla zapracovať do žrebovania.


PODMIENKY PRE ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ ObFZ DUNAJSKÁ STREDA PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2019/2020:

  • Najneskôr do 24. júna 2019 do 23:59 hod zaevidovať prostredníctvom ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť!!!! (najprv je potrebné vytvoriť si družstvo v issf: horné menu – súťaže – družstvá – nové družstvo)
  • Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do mesačnej zbernej faktúry.

VI. LIGA ObFZ DS: 180,-€

VII LIGA ObFZ DS: 150,-€

Za nové a znovu prihlásené družstvá dospelých ObFZ Dunajská Streda žiada zložiť kauciu (finančnú zábezpeku) 700,-€. Táto kaucia sa vracia po dohraní súťažného ročníka, resp. prepadne v prospech ObFZ Dunajská Streda v prípade vylúčenia družstva zo súťaže resp. nedohrania súťaže akéhokoľvek dôvodu. Kauciu za súťažný ročník 2019/2020 je potrebné uhradiť na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 24. júna 2019.

Kluby, zaradené v VI. LIGE OBFZ DS a v VII. LIGE ObFZ DS musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Dunajská Streda za mládežnícke v súťažnom ročníku 2019/2020 sa uznáva družstvo dorastu, starších žiakov, mladších žiakov a prípraviek. V prípade nesplnenia tejto podmienky (čl. B/2/g RS ObFZ Dunajská Streda) musí klub uhradiť nenávratný vklad za družstvo v VI. LIGE OBFZ DS vo výške 2.000,- € a v VII. LIGE DS 1.000,- € za súťažný ročník na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 24. júna 2019.

Mládežnícke družstvo v prípade schválených spoločných družstiev je započítané len u toho FK, ktorí je za neho zodpovedný (má na mene) 

  • Do súťaží ObFZ Dunajská Streda nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané všetky finančné pozdĺžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK.
  • ŠTK upozorňuje FK, že v súťažnom ročníku 2019/2020 v súťažiach dospelých usporiadajúci klub je povinný nahrávať na statíve      neprerušený videozáznam z jedného miesta na úrovni stredu hracej plochy od začiatku zápasu až do okamihu opustenia hracej plochy delegovanými osobami. Zároveň je povinný vytvoriť v areáli štadiona podmienky na prezretie videozáznamu ihneď po stretnutí (TV alebo PC). Monitor (TV alebo PC) musí mať priemer min. 40 cm. Kameru a statív každý FK zabezpečí na vlastné náklady. Videozáznam je FK povinný zálohovať do 4 týždňov a v prípade potreby predložiť odbornej komisii ObFZ.

Podmienky minimálneho materiálno-technického zabezpečenia štadiónov:

a) hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom s rozmermi podľa Pravidiel futbalu, na ktorú vlastní FO platný Protokol o spôsobilosti (pasport) vydaný ŠTK ObFZ

b) súvislé ohradenie ihriska trubkovou bariérou od divákov, ktorá musí byť umiestnená minimálne 2 metre od postrannej čiary a 4 m od bránkovej čiary. V prípade, že diváci za niektorú z uvedených čiar nemajú prístup, trubková bariéra na tejto strane nie je nutná.

c) kryté hráčske lavičky uzatvorené zboku a zo zadnej strany s kapacitou minimálne pre 13 osôb, t. j. v jednom rade 6 metrov alebo v dvoch radoch 3 metre. Pred striedačkou jeden meter na každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená 1m od postrannej čiary hracej plochy. Minimálna dĺžka lavičky náhradníkov v jednom rade je 6 metrov, v dvojrade 3 metre.

d) ručné tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárnička,

e) riadne vyznačená technická zóna a upravené ihrisko podľa Pravidiel futbalu a Rozpisu súťaže;

f) funkčná svetelná tabuľa – odporúčané na VI. Ligu

g) parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá R a DZ, pričom do týchto priestorov musí byť zamedzený prístup nepovolaným osobám;

h) samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov + technický personál, sprchy s teplou a studenou vodou výhradne určené družstvám a musia byť vždy vyčistené !!!;

i) šatňa pre R a DZ minimálny rozmer 12 m2. Vybavenie šatne - stôl, 4 stoličky, miesto pre odloženie osobných vecí,

j) samostatné šatne pre družstvá hrajúce predzápas.

k) šatne pre hráčov, rozhodcov a delegáta zväzu musia byť umiestnené v murovanej časti budovy a musia byť vždy vyčistené !!!

l) sociálne zariadenie WC pre divákov, a to pre mužov a ženy zvlášť zodpovedajúce kvalitou a počtom podľa STN „Hygienické zariadenie športových stavieb“. WC pre hráčov a delegované osoby umiestniť v priestoroch, kde sa nachádzajú ich šatne a nebudú slúžiť pre divákov.

m) primerané zariadenia pre občerstvenie divákov umiestnené mimo priestorov určených pre hráčov a delegované osoby (použiť poháre plastové alebo papierové);

n) Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je klub, ktorý je organizátorom stretnutia, povinný mať k dispozícii počas majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca. (Lopty sú rozmiestnené za každou bránkou a pri stredovej čiare po jednej).

o) V súťažných stretnutiach ObFZ DS domáci klub má povinnosť zabezpečiť minimálne dvoch podávačov lôpt.

Športové areáli, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria nedostanú protokol o spôsobilosti (pasport). !!!

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 19. 06. 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 12.06.2019:

U301 Torma Štefan (1213542) TJ Družstevník Okoč-Sokolec

U302 Vida Peter (1169333) PSE Horná Potôň

U303 Pavlovič Krisztián (1248944) TJ FO Pataš

U304 Bartal Tibor (1331222) ŠK Rohovce

U305 Edmund Erik Iván (1373069) DSC Orechová Potôň U15


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 9 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5b DP od 12.06.2019:

U306 Vass István (1232884) TJ Družstevník Ižop


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U307 Achberger Mário (1240094) FC Štvrtok n/O – zamietnuté. 


Oznamy:

U308 FK Zlaté Klasy – pokuta 100,- €, HU Danis Rudolf zákazom výkonu funkcie na 4 mesiace nepodmienečne, zároveň zákazom dôjsť do styku s DO podľa 71/1,3a, 48/1c,2b, 48/4 od 12.6.2019.

U309 DK vyhodnotila ÚD zo stretnutia FK Baka-TJ Družstevník Baloň, bez závad. Domáci klub uhradí poplatok 25,- €.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 19.06.2019.


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vykonala zmeny na 30. kolo.

Ospravedlnení R:

15.06.2019 – A. Lukovics, T. Ürögi, N. Bors, K. Nagy, T. Czucz, Sz. Sóki, 

16.06.2019 – A. Lukovics, T. Czucz.

KR obdržala pochvalu od PSE Horná Potôň na rozhodcov L. Szőke, A. Klempa, V. Brunczlík za zápas 29. kola AG Sport Liga VI. liga ObFZ DS PSE Horná Potôň – TJ Družstevník Okoč-Sokolec.   

KR oznamuje, že fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia dňa 21. 6. 2019 od 18.30 h v športovom areáli Potônske Lúky. Fyzických previerok sa môžu zúčastniť rozhodcovia po odovzdaní platných lekárskych potvrdení o spôsobilosti vykonávať činnosť športového odborníka.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).


Pavol Ábrahám

Predseda KR


Sekretariát


Sekretariát ObFZ oznamuje že v dobe od 29.6 do 7.7.2019 neúraduje z dôvodu riadnej dovolenky sekretára


Ľudovít Szerencsés

Sekretár

Prečítané: 277x