Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 38/2017/2018 zo dňa 13.6.2018

14.06.2018, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát ObFZ Dunajská Streda

1. VV ObFZ Dunajská Streda zvoláva Konferenciu a aktív ObFZ Dunajská Streda na deň 13.7.2018 v Dunajskej Strede o 18.00 h, Kongresová sála, Obchodno-informačné centrum, Alžbetínske námestie 1203/7 s nasledovným návrhom programu:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie ObFZ Dunajská Streda
 4. Správa predsedu ObFZ Dunajská Streda
 5. Odovzdávanie ocenení
 6. Správa predsedu revíznej komisie
 7. Schválenie návrhu doplnenia Stanov ObFZ Dunajská Streda
 8. Informácia o plnení rozpočtu ObFZ Dunajská Streda od poslednej konferencie
 9. Informácia o postupujúcich a zostupujúcich súťažného ročníka 2017/2018
 10. Informácie o pridelených žrebovacích číslach
 11. Informácie o zmenách v Rozpise súťaží v súťažnom ročníku 2018/2019
 12. Schválenie návrhu o počtu družstiev vekovej kategórie dospelých od súťažného ročníka 2019/2020
 13. Diskusia
 14. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou
 15. Záver

 

2. Sekretár ObFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na ObFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu riadnej konferencie ObFZ, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie ObFZ).

3. Sekretariát ObFZ predkladá návrh na doplnenie Stanov ObFZ Dunajská Streda v nasledovnom znení:

Doplnenie – článok 4 – Hlavné činnosti ObFZ

Ods.2 písm. m – podpora a rozvoj športu kvôli charitatívnej reklame

Ods.2 písm. n – podpora a rozvoj športu ako činnosť kvôli prijímaniu podielu zaplatenej dane (2%)

Ods.2 písm. o – organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti

 

Doplnenie – článok 60 – Príjmy a výdavky ObFZ

Ods.1 písm. p – príjmy z charitatívnej reklamy

Ods.1 písm. r – prijaté podiely zaplatenej dane (2%)

Ods.1 písm. s – dedičstvo

Ods.1 písm. t – úroky zrazené zrážkovou daňou

 

4. Sekretariát ObFZ informuje FK, že na základe uznesenia VV SFZ (ÚS č.48 zo dňa 9.6.2018) usporiadajúci klub je povinný z MZ vyhotoviť neprerušovaný a nestrihaný videozáznam s trvalým údajom plynúceho času a záznam povinne vkladať do 24 h po ukončení stretnutia na úložisko SFZ na archiváciu.

5. Sekretariát ObFZ upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac máj bola dňa 11.06.2016 /pondelok/ a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite uhradili!

Družstevník Okoč-Sokolec

Dynamo Blatná n/O

Športovo-technická komisia

 1. ŠTK oznamuje FK, že na základe žiadostí väčšiny klubov ponecháva pravidlá pre súťažný ročník 2018/2019 súťaž mladších žiakov U13 zo súťažného ročníka 2017/2018 ( HP medzi 16-kami, 8+1)
 2. Začiatok súťažnej sezóny 2018/2019 je 18. augusta 2018.
 3. ŠTK oznamuje, že od 31.5.2018 do 25. júna 2018 do 23:59 môžu FK podávať elektronickú prihlášku do súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2018/2019. Podmienky zaradenia družstiev do súťažného ročníka 2018/2019 podľa ustanovení SP SFZ a RS ObFZ Dunajská Streda sú uvedené nižšie
 4. ŠTK oznamuje FK, že do 25. júna 2018 môžu formou elektronického podania požiadať o výnimky resp. podať iné žiadosti k stretnutiam, aby to ŠTK mohol zapracovať do žrebovania.
 5. PODMIENKY PRE ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ ObFZ DUNAJSKÁ STREDA PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2018/2019:
 • Najneskôr do 25. júna 2018 do 23:59 hod zaevidovať prostredníctvom ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť!!!!
 • Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do mesačnej zbernej faktúry.

AG SPORT LIGA / VI. LIGA ObFZ DS: 180,-€

VII LIGA ObFZ DS: 150,-€

 

Za nové a znovu prihlásené družstvá dospelých ObFZ Dunajská Streda žiada zložiť kauciu (finančnú zábezpeku) 700,-€. Táto kaucia sa vracia po dohraní súťažného ročníka, resp. prepadne v prospech ObFZ Dunajská Streda v prípade vylúčenia družstva zo súťaže resp. nedohrania súťaže akéhokoľvek dôvodu. Kauciu za súťažný ročník 2017/2018 je potrebné uhradiť na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 25. júna 2018.

Kluby, zaradené v AG SPORT LIGE / VI. LIGE OBFZ DS a v VII. LIGE ObFZ DS musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Dunajská Streda za mládežnícke v súťažnom ročníku 2017/2018 sa uznáva družstvo dorastu, starších žiakov, mladších žiakov a prípraviek. V prípade nesplnenia tejto podmienky (čl. B/2/g RS ObFZ Dunajská Streda) musí klub uhradiť nenávratný vklad za družstvo v AG SPORT LIGE / VI. LIGE OBFZ DS vo výške 2.000,- € a v VII. LIGE DS 1.000,- € za súťažný ročník na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 25. júna 2018.

 • Do súťaží ObFZ Dunajská Streda nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané všetky finančné podlžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK.
 • ŠTK upozorňuje FK, že od súťažného ročníka 2018/2019 v súťažiach dospelých usporiadajúci klub je povinný z MZ vyhotoviť neprerušovaný a nestrihaný videozáznam s trvalým údajom plynúceho času a záznam povinne vkladať do 24 h po ukončení stretnutia na úložisko SFZ na archiváciu. Záznam má byť vykonaný z jedného miesta na úrovni stredu hracej plochy od začiatku zápasu až do okamihu opustenia hracej plochy delegovanými osobami. Zároveň je povinný vytvoriť v areáli štadióna podmienky na prezretie videozáznamu ihneď po stretnutí (TV alebo PC). Monitor (TV alebo PC) musí mať priemer min. 40cm. Kameru a statív každý FK zabezpečí na vlastné náklady.

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu dňa 20. 06. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 13.06.2018:

U323 Gerezdes Tibor (1298281) TJ Palas Jahodná U19

Oznamy:

U324 DK vyhodnotila správu z úradného dohľadu zo stretnutia: TJ Palas Jahodná – ŠK Čakany.

U325 DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U326 DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/19. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu obfzds@obfzds.sk. Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: VI. Liga ObFZ DS / AG Sport Liga: 50,- €, VII. liga : 50,- €,  Dorastenci: 20,- €.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 20.06.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia

Komisia rozhodcov

KR vykonala zmeny v delegovaní na 30. kolo.

Ospravedlnení R:

17.6.2018 – L. Szőke

 

KR oznamuje, že fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia dňa 15.6.2018 od 18.00 h v športovom areáli DSC Orechová Potôň. Fyzických previerok sa môžu zúčastniť rozhodcovia po odovzdaní platných lekárskych potvrdení o spôsobilosti vykonávať činnosť športového odborníka.

 

KR oznamuje, že letný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 17.8.2018 o 17.00 h na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda. Účasť na seminári je povinná !!!

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na predzápasovú kontrolu RP a na presné vyplnenie a uzavretie zápisu zo stretnutia.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 20.05.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

Trénersko-metodická komisia

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Trnava dňa 24. 6. 2018 v Trnave organizuje Seminár trénerov UEFA Grassroots C licencie, v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 20. 6. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

TÚ SFZ oznamuje, že v zmysle uznesenia VV SFZ, sú jednotlivé RFZ a ObFZ povinné zapracovať do rozpisov súťaží, že od sezóny 2018/2019 žiadny tréner družstva dospelých nemôže súčasne pôsobiť v dvoch kluboch.

Informuje, že od súťažného ročníka 2019/2020 je zámerom SFZ, aby požadovaná kvalifikácia hlavného trénera v tretej najvyššej súťaži bola minimálne UEFA A licencia. Požadované trénerské vzdelanie musí byť ukončené a licencia musí byť platná.

image
Prečítané: 276x