07.06.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 37-2018/2019 zo dňa 5.6.2019

07.06.2019, Ľudovit Szerencsés
image

Športovo-technická komisia

  

ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda 2019/2020, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na e-mailovú adresu: obfzds@obfzds.sk 

ŠTK žiada FK aby v termíne do 20.6.2019 oznámili mená oslávencov, ktorí sa dožili životného jubilea v roku 2019 resp. návrhy na ocenenia za dlhodobú športovú a funkcionárskú činnosť. K oznámeniu ŠTK žiada pripojiť krátky popis činnosti ocenených vo futbalovej rodine.

AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZDS

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 30. kola TJ Družstevník Ižop – TJ Družstevník Okoč - Sokolec dňa 15. júna 2019 (sobota) o 17:30 na ihrisku Ižop. (DS-STK-2018/2019-0177)

VII. LIGA OBFZDS

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 26. kola FK Blahová, Bellova Ves – TJ Dynamo Blatná na Ostrove dňa 08. júna 2019 (sobota) o 17:30 na ihrisku Blahová. (DS-STK-2018/2019-0178)

IV. LIGA P U13 OBFZDS

3. ŠTK kontumuje MZ 1. zápas nadstavbovej časti TJ Lehnice - TJ Družstevník Okoč–Sokolec podľa čl. 82/1/b SP SFZ priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Okoč – Sokolec. ŠTK odstupuje TJ Lehnice na doriešenie DK s návrhom pokuty 75,.-€ podľa čl. E/2/2 RS ObFZ DS- ŠTK oznamuje TJ Lehnice, že podľa čl. A/6/h RS ObFZ DS, náhrada súperovi – 100€ bude zaradená do mesačnej zbernej faktúry. (DS-STK-2018/2019-0177)

III. LIGA P U11 OBFZDS

4. ŠTK obdržala doplnenie odvolania od OFC SAP – ŇÁRAD. ŠTK potvrdzuje svoje rozhodnutie a odvolanie odstupuje na Odvolaciu komisiu ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2018/2019-0176)

Dôležité upozornenia

5. Začiatok súťažnej sezóny 2019/2020 je 10.-11. augusta 2019 (jarná časť 7.-8. marca 2020)

6. ŠTK oznamuje, že od      1. júna 2019 do 24. júna 2019 do 23:59 môžu FK podávať elektronickú      prihlášku do súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2019/2020.      Podmienky zaradenia družstiev do súťažného ročníka 2019/2020 podľa      ustanovení SP SFZ a RS ObFZ Dunajská Streda sú uvedené nižšie. Navrhované      súťaže pre súťažný ročník 2019/2020:

VI. liga ObFZ DS - dospelí

VII.liga ObFZ DS - dospelí

VI. liga U19 ObFZ DS - dorast

IV. liga U15 ObFZ DS – starší žiaci

IV. liga U13 ObFZ DS – mladší žiaci

III. liga U11 ObFZ DS - prípravka

III. liga U9 ObFZ DS - prípravka

7. ŠTK oznamuje FK, že      do 24. júna 2018 môžu formou elektronického podania požiadať o výnimky      resp. podať iné žiadosti k stretnutiam, aby tieto ŠTK mohla zapracovať do      žrebovania.

8. PODMIENKY PRE      ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ ObFZ DUNAJSKÁ STREDA PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK      2019/2020:

  • Najneskôr do 24. júna 2019 do 23:59 hod zaevidovať prostredníctvom      ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže. Prihlášku je potrebné      zaevidovať pre každé družstvo zvlášť!!!! (najprv je potrebné vytvoriť si      družstvo v issf: horné menu – súťaže – družstvá – nové družstvo)
  • Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do      mesačnej zbernej faktúry.

VI. LIGA ObFZ DS: 180,-€

VII LIGA ObFZ DS: 150,-€

Za nové a znovu prihlásené družstvá dospelých ObFZ Dunajská Streda žiada zložiť kauciu (finančnú zábezpeku) 700,-€. Táto kaucia sa vracia po dohraní súťažného ročníka, resp. prepadne v prospech ObFZ Dunajská Streda v prípade vylúčenia družstva zo súťaže resp. nedohrania súťaže akéhokoľvek dôvodu. Kauciu za súťažný ročník 2019/2020 je potrebné uhradiť na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 24. júna 2019.

Kluby, zaradené v VI. LIGE OBFZ DS a v VII. LIGE ObFZ DS musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Dunajská Streda za mládežnícke v súťažnom ročníku 2019/2020 sa uznáva družstvo dorastu, starších žiakov, mladších žiakov a prípraviek. V prípade nesplnenia tejto podmienky (čl. B/2/g RS ObFZ Dunajská Streda) musí klub uhradiť nenávratný vklad za družstvo v VI. LIGE OBFZ DS vo výške 2.000,- € a v VII. LIGE DS 1.000,- € za súťažný ročník na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 24. júna 2019.

  • Do súťaží ObFZ Dunajská Streda nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať      vyrovnané všetky finančné pozdĺžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK.
  • ŠTK upozorňuje FK, že v súťažnom ročníku 2019/2020 v súťažiach      dospelých usporiadajúci klub je povinný nahrávať na statíve neprerušený      videozáznam z jedného miesta na úrovni stredu hracej plochy od začiatku zápasu až      do okamihu opustenia hracej plochy delegovanými osobami. Zároveň je      povinný vytvoriť v areáli štadiona podmienky na prezretie videozáznamu      ihneď po stretnutí (TV alebo PC). Monitor (TV alebo PC) musí mať priemer      min. 40 cm. Kameru a statív každý FK zabezpečí na vlastné náklady. Videozáznam je FK      povinný zálohovať do 4 týždňov a v prípade potreby predložiť odbornej      komisii ObFZ.

Podmienky minimálneho materiálno-technického zabezpečenia štadiónov:

a) hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom s rozmermi podľa Pravidiel futbalu, na ktorú vlastní FO platný Protokol o spôsobilosti (pasport) vydaný ŠTK ObFZ

b) súvislé ohradenie ihriska trubkovou bariérou od divákov, ktorá musí byť umiestnená minimálne 2 metre od postrannej čiary a 4 m od bránkovej čiary. V prípade, že diváci za niektorú z uvedených čiar nemajú prístup, trubková bariéra na tejto strane nie je nutná.

c) kryté hráčske lavičky uzatvorené zboku a zo zadnej strany s kapacitou minimálne pre 13 osôb, t. j. v jednom rade 6 metrov alebo v dvoch radoch 3 metre. Pred striedačkou jeden meter na každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená 1m od postrannej čiary hracej plochy. Minimálna dĺžka lavičky náhradníkov v jednom rade je 6 metrov, v dvojrade 3 metre.

d) ručné tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárnička,

e) riadne vyznačená technická zóna a upravené ihrisko podľa Pravidiel futbalu a Rozpisu súťaže;

f) funkčná svetelná tabuľa – odporúčané na VI. Ligu

g) parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá R a DZ, pričom do týchto priestorov musí byť zamedzený prístup nepovolaným osobám;

h) samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov + technický personál, sprchy s teplou a studenou vodou výhradne určené družstvám a musia byť vždy vyčistené !!!;

i) šatňa pre R a DZ minimálny rozmer 12 m2. Vybavenie šatne - stôl, 4 stoličky, miesto pre odloženie osobných vecí,

j) samostatné šatne pre družstvá hrajúce predzápas.

k) šatne pre hráčov, rozhodcov a delegáta zväzu musia byť umiestnené v murovanej časti budovy a musia byť vždy vyčistené !!!

l) sociálne zariadenie WC pre divákov, a to pre mužov a ženy zvlášť zodpovedajúce kvalitou a počtom podľa STN „Hygienické zariadenie športových stavieb“. WC pre hráčov a delegované osoby umiestniť v priestoroch, kde sa nachádzajú ich šatne a nebudú slúžiť pre divákov.

m) primerané zariadenia pre občerstvenie divákov umiestnené mimo priestorov určených pre hráčov a delegované osoby (použiť poháre plastové alebo papierové);

n) Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je klub, ktorý je organizátorom stretnutia, povinný mať k dispozícii počas majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca. (Lopty sú rozmiestnené za každou bránkou a pri stredovej čiare po jednej).

o) V súťažných stretnutiach ObFZ DS domáci klub má povinnosť zabezpečiť minimálne dvoch podávačov lôpt.

Športové areáli, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria nedostanú protokol o spôsobilosti (pasport). !!!

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 12. 06. 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK od 05.06.2019:

U284 Gútai Blažej (1133773) Palas Jahodná, DS: 3 s.s. podľa 71/1,3ab 48/1b,2a DP.

U285 Gaál Tamás (1202430) TJ Družstevník Čilizská Radvaň, DS: 4 s.s. podľa 71/1,3ab 48/1b,2a DP.

U286 Szabó Mikulás (1297652) TJ Dynamo Blatná n/O, DS: 3 s.s. podľa 71/1,3ab 47/1b,2b DP.

U287 Grünfeld Nikolas (1246714) DSC Orechová Potôň, DS: 2 s.s. podľa 71/1,3ab, 47/1b,2a DP.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 05.06.2019:

U288 Ágh Ladislav (1163984) TJ Družstevník Vrakúň

U289 Karácsony Ármin (1283966) TJ Palas Jahodná

U290 Konečný Martin (1052310) DSC Orechová Potôň

U291 Diószeghy Zoltán (1256399) TJ Družstevník Čilizská Radvaň

U292 Ambrus Albert (1291805) ŠK Rohovce

U293 Méri Zoltán (1297537) ŠK Trstená n/O


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 9 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5b DP od 05.06.2019:

U294 Molnár Róbert (1221794) TJ Palas Jahodná


Pokuty:

U295 TJ Družstevník Čilizská Radvaň – pokuta 30,- € - za U285 - podľa 48/4 DP.

U296 TJ Dynamo Blatná n/O – pokuta 30,- € - za U286 – podľa 47/4 DP.

U297 TJ Palas Jahodná – pokuta 30,- € - za U284 – podľa 48/4 DP.

U298 DSC Orechová Potôň – pokuta 30,- € - za U287 - podľa 48/4 DP.

U299 TJ Lehnice – na návrh ŠTK pokuta 75,- € - podľa E/2/2 RS.


Oznamy:

U300 DK vyhodnotila ÚD zo stretnutia TJ Družstevník Baloň-TJ Kútniky, bez závad. Domáci klub uhradí poplatok 25,- €.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 12.06.2019.


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 30. kolo a vykonala zmeny na 29. kolo.

Ospravedlnení R:

15.06.2019 – A. Lukovics, 

16.06.2019 – A. Lukovics

KR obdržala pochvalu od OFK Ohrady na rozhodcov L. Szőke, J. Koczó, A. Lukovics za zápas 25. kola VII. liga ObFZ DS OFK Ohrady – ŠK Trstená na Ostrove.   

KR oznamuje, že fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia dňa 21. 6. 2019 (piatok) od 18.30 h v športovom areáli DSC Orechová Potôň. Fyzických previerok sa môžu zúčastniť rozhodcovia po odovzdaní platných lekárskych potvrdení o spôsobilosti vykonávať činnosť športového odborníka.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania pre KR !!! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 12.06.2019. (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.


Pavol Ábrahám

Predseda KR


Sekretariát

  

Sekretariát ObFZ oznamuje FK ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2019, môžu prostredníctvom e-shopu SFZ čerpať už od 1.3.2019 do 10.12.2019. 

V roku 2019 za jedno mládežnícke mužstvo prináleží suma 585,70 €.

Aktuálny stav nájdete na: 

http://podporamladeze.futbalsfz.sk


Ľudovít Szerencsés

Sekretár

Prečítané: 237x