31.05.1919, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 36-2018/2019 zo dňa 29.5.2019

31.05.1919, Ľudovit Szerencsés
image

Sekretariát

  

1. Sekretariát ObFZ oznamuje FK ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2019, môžu prostredníctvom e-shopu SFZ čerpať už od 1.3.2019 do 10.12.2019. 

V roku 2019 za jedno mládežnícke mužstvo prináleží suma 585,70 €.

Aktuálny stav nájdete na: http://podporamladeze.futbalsfz.sk


2. Sekretariát ObFZ oznamuje, že v dňoch 31.5.2019 (piatok) a 5.-6.6.2019 (streda, štvrtok) neúraduje z dôvodu účasti sekretára na pracovných poradách a školeniach.


Ľudovít Szerencsés

Sekretár


Športovo-technická komisia

  

ŠTK a KMaŠF ObFZ Dunajská Streda zvoláva pracovné stretnutie s funkcionármi všetkých mládežníckych družstiev súťažiace v štruktúrach ObFZ Dunajská Streda na deň 5.6.2019 (streda) v čase od 18.30 h. Pracovné stretnutie sa uskutoční v Obchodno-informačnom centre v Kaviarni Deja Vu na adrese Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda.

Jediným bodom programu: súťaže mládežníckych družstiev v súťažnom ročníku 2019/2020. Účasť všetkých klubov je povinná! 

Neúčasť na pracovnom stretnutí je disciplinárnym previnením podľa čl. C/1 RS ObFZ Dunajská Streda a čl. 64/1b DP.


ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda 2019/2020, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na e-mailovú adresu: obfzds@obfzds.sk 

ŠTK žiada FK aby v termíne do 20.6.2019 oznámili mená oslávencov, ktorí sa dožili životného jubilea v roku 2019 resp. návrhy na ocenenia za dlhodobú športovú a funkcionárskú činnosť. K oznámeniu ŠTK žiada pripojiť krátky popis činnosti ocenených vo futbalovej rodine.


AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZDS

  1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 30. kola TJ Družstevník Vrakúň – PSE Horná Potôň  dňa 15. júna 2019 (sobota) o 17:30 na ihrisku Vrakúň.(DS-STK-2018/2019-0165)

VII. LIGA OBFZDS

2. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou FK Blahová, Bellova Ves odohrať MZ 26. kola FK Blahová, Bellova Ves – TJ Dynamo Blatná na Ostrove v žiadanom termíne. ŠTK nariaďuje ho odohrať v pôvodnom termíne. (DS-STK-2018/2019-0166)

IV. LIGA DOR U19 OBFZDS

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 20. kola SC Veľké Dvorníky – TJ Družstevník Dolný Štál dňa 02. júna 2019 (nedeľa) o 13:30 na ihrisku Veľké Dvorníky.      (DS-STK-2018/2019-0167)

IV. LIGA MŽ U15 OBFZDS

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 24. kola FK Baka – OFK Trhová Hradská dňa 24. mája 2019 (piatok) o 16:00 na ihrisku Baka. (DS-STK-2018/2019-0164)

5. ŠTK kontumuje MZ TJ Družstevník Holice na Ostrove – TJ Družstevník Baloň podľa čl. 82/1/b SP SFZ priznáva 3 body a skóre 3:0: v prospech TJ Družstevník Holice na Ostrove. ŠTK odstupuje TJ Družstevník Baloň na doriešenie DK s návrhom pokuty 75,-€ podľa čl. E/2/2 RS ObFZ DS. ŠTK oznamuje TJ Družstevník Baloň, že podľa čl. A/6/h RS ObFZ DS, náhrada  súperovi – 100,-€ bude zaradená do mesačnej zbernej faktúry.  (DS-STK-2018/2019-0168)

6. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 26. kola FK Baka – TJ Družstevník Vrakúň dňa 05. jún 2019 (streda) o 17:00 na ihrisku Baka.      (DS-STK-2018/2019-0169)

IV. LIGA P U13 OBFZDS

7. ŠTK rozlosovala zápasy o umiestnenia, ktoré sa nachádzajú v ISSF. Prvé kolo sa hrá dňa 1.6.2019 o 10.00 h, druhé kolo dňa 8.6.2019 o 10.00. Do rozlosovania boli zapracované žiadané výnimky. (DS-STK-2018/2019-0171) 

III. LIGA P U11 OBFZDS

8. ŠTK      obdržala odvolanie od OFC SAP – ŇÁRAD. ŠTK po preštudovaní      odvolania konštatuje, že nespĺňa náležitosti podľa čl. 86/1 SP      a podľa čl. 86/2 SP vyzýva OFC SAP – ŇÁRAD na doplnenie odvolania do      05. júna 2019 (streda) do 12:00. (DS-STK-2018/2019-0170)


Dôležité upozornenia

9. Začiatok súťažnej sezóny 2019/2020 je 10.-11. augusta 2019 (jarná časť 7.-8. marca 2020)

10. ŠTK oznamuje, že od  1. júna 2019 do 24. júna 2019 do 23:59 môžu FK podávať elektronickú prihlášku do súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2019/2020. Podmienky zaradenia družstiev do súťažného ročníka 2019/2020 podľa      ustanovení SP SFZ a RS ObFZ Dunajská Streda sú uvedené nižšie. Navrhované súťaže pre súťažný ročník 2019/2020:

VI. liga ObFZ DS - dospelí

VII.liga ObFZ DS - dospelí

VI. liga U19 ObFZ DS - dorast

IV. liga U15 ObFZ DS – starší žiaci

IV. liga U13 ObFZ DS – mladší žiaci

III. liga U11 ObFZ DS - prípravka

III. liga U9 ObFZ DS - prípravka

11. ŠTK  oznamuje, že mládežnícke súťaže a súťaže prípraviek budú predmetom pracovnej porady dňa 5.6.2019.

12. ŠTK oznamuje FK, že do 24. júna 2018 môžu formou elektronického podania požiadať o výnimky resp. podať iné žiadosti k stretnutiam, aby tieto ŠTK mohla zapracovať do žrebovania.

13. PODMIENKY PRE ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ ObFZ DUNAJSKÁ STREDA PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK  2019/2020:

  • Najneskôr do 24. júna 2019 do 23:59 hod zaevidovať prostredníctvom  ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť!!!!
  • Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do mesačnej zbernej faktúry.

VI. LIGA ObFZ DS: 180,-€

VII LIGA ObFZ DS: 150,-€

Za nové a znovu prihlásené družstvá dospelých ObFZ Dunajská Streda žiada zložiť kauciu (finančnú zábezpeku) 700,-€. Táto kaucia sa vracia po dohraní súťažného ročníka, resp. prepadne v prospech ObFZ Dunajská Streda v prípade vylúčenia družstva zo súťaže resp. nedohrania súťaže akéhokoľvek dôvodu. Kauciu za súťažný ročník 2019/2020 je potrebné uhradiť na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 24. júna 2019.

Kluby, zaradené v VI. LIGE OBFZ DS a v VII. LIGE ObFZ DS musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Dunajská Streda za mládežnícke v súťažnom ročníku 2019/2020 sa uznáva družstvo dorastu, starších žiakov, mladších žiakov. V prípade nesplnenia tejto podmienky (čl. B/2/g RS ObFZ Dunajská Streda) musí klub uhradiť nenávratný vklad za družstvo v VI. LIGE OBFZ DS vo výške 2.000,- € a v VII. LIGE DS 1.000,- € za súťažný ročník na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 24. júna 2019.

  • Do súťaží ObFZ Dunajská Streda nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané všetky finančné pozdĺžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK.
  • ŠTK upozorňuje FK, že v súťažnom ročníku 2019/2020 v súťažiach      dospelých usporiadajúci klub je povinný nahrávať na statíve neprerušený      videozáznam z jedného miesta na úrovni stredu hracej plochy od začiatku zápasu až      do okamihu opustenia hracej plochy delegovanými osobami. Zároveň je      povinný vytvoriť v areáli štadiona podmienky na prezretie videozáznamu      ihneď po stretnutí (TV alebo PC). Monitor (TV alebo PC) musí mať priemer      min. 40 cm. Kameru a statív každý FK zabezpečí na vlastné náklady. Videozáznam je FK      povinný zálohovať do 4 týždňov a v prípade potreby predložiť odbornej      komisii ObFZ.


Podmienky minimálneho materiálno-technického zabezpečenia štadiónov:

a) hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom s rozmermi podľa Pravidiel futbalu, na ktorú vlastní FO platný Protokol o spôsobilosti (pasport) vydaný ŠTK ObFZ

b) súvislé ohradenie ihriska trubkovou bariérou od divákov, ktorá musí byť umiestnená minimálne 2 metre od postrannej čiary a 4 m od bránkovej čiary. V prípade, že diváci za niektorú z uvedených čiar nemajú prístup, trubková bariéra na tejto strane nie je nutná.

c) kryté hráčske lavičky uzatvorené zboku a zo zadnej strany s kapacitou minimálne pre 13 osôb, t. j. v jednom rade 6 metrov alebo v dvoch radoch 3 metre. Pred striedačkou jeden meter na každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená 1m od postrannej čiary hracej plochy. Minimálna dĺžka lavičky náhradníkov v jednom rade je 6 metrov, v dvojrade 3 metre.

d) ručné tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárnička,

e) riadne vyznačená technická zóna a upravené ihrisko podľa Pravidiel futbalu a Rozpisu súťaže;

f) funkčná svetelná tabuľa – odporúčané na VI. Ligu

g) parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá R a DZ, pričom do týchto priestorov musí byť zamedzený prístup nepovolaným osobám;

h) samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov + technický personál, sprchy s teplou a studenou vodou výhradne určené družstvám a musia byť vždy vyčistené !!!;

i) šatňa pre R a DZ minimálny rozmer 12 m2. Vybavenie šatne - stôl, 4 stoličky, miesto pre odloženie osobných vecí,

j) samostatné šatne pre družstvá hrajúce predzápas.

k) šatne pre hráčov, rozhodcov a delegáta zväzu musia byť umiestnené v murovanej časti budovy a musia byť vždy vyčistené !!!

l) sociálne zariadenie WC pre divákov, a to pre mužov a ženy zvlášť zodpovedajúce kvalitou a počtom podľa STN „Hygienické zariadenie športových stavieb“. WC pre hráčov a delegované osoby umiestniť v priestoroch, kde sa nachádzajú ich šatne a nebudú slúžiť pre divákov.

m) primerané zariadenia pre občerstvenie divákov umiestnené mimo priestorov určených pre hráčov a delegované osoby (použiť poháre plastové alebo papierové);

n) Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je klub, ktorý je organizátorom stretnutia, povinný mať k dispozícii počas majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca. (Lopty sú rozmiestnené za každou bránkou a pri stredovej čiare po jednej).

o) V súťažných stretnutiach ObFZ DS domáci klub má povinnosť zabezpečiť minimálne dvoch podávačov lôpt.

Športové areáli, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria nedostanú protokol o spôsobilosti (pasport). !!!

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 5. 06. 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK od 29.05.2019:

U267 Achberger Mário (1240094) FC Štvrtok n/O, DS: 3 s.s. podľa 71/1,3ab 48/1b,2a DP.

U268 Vörös Gábor (1134957) TJ Družstevník Baloň, DS: 2 s.s. podľa 71/1,3ab 48/1b,2a DP.

U269 Karika Nikolas (1338191) TJ Palas Jahodná U19, DS: 2 s.s. podľa 71/1,3ab 48/1b,2a DP.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 29.05.2019:

U270 Rigó Samuel (1357666) TJ Lehnice U15

U271 Nagy Tomáš (1121763) TJ Družstevník Vrakúň

U272 Soós Teodor (1134266) TJ Družstevník Vrakúň

U273 Scholz Gabriel (1218373) FK Veľká Paka

U274 Bacsfai Tamás (1229701) TJ Družstevník Michal n/O

U275 Karácsony Zalán (1097472) TJ Družstevník Baloň

U276 Razdel Csaba (1256252) TJ Družstevník Mierovo

U277 Horváth Roland (1149707) DSC Orechová Potôň B


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 od 29.05.2019:

U278 Šill Patrik (1292603) FC Štvrtok n/O


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U279 Mogrovics Peter (1189060) FC Štvrtok n/O – 2 týždne podmienečne od 29.05.2019 do 28.12.2019.

U280 De La Cruz Roberto Adrian (1235185) TJ Družstevník Čilizská Radvaň – 2 týždeň podmienečne od 29.05.2019 do 28.12.2019.


Pokuty:

U281 TJ Družstevník Baloň – pokuta 30,- € - za U268 - podľa 48/4 DP.

U282 FC Štvrtok n/O – pokuta 30,- € - za U267 - podľa 48/4 DP.

U283 TJ Družstevník Baloň – na návrh ŠTK pokuta 75,- € podľa E/2/2 RS ObFZ DS.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 05.06.2019.


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 29. kolo a vykonala zmeny na 28. kolo.

Ospravedlnení R:

31.05.2019 – T. Czucz, B. Vígh,

01.06.2019 – B. Vígh, K. Nagy,

02.06.2019 – T. Illés, B. Vígh, K. Nagy.

KR oznamuje, že fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia  dňa 21. 6. 2019 od 18.30 h v športovom areáli DSC Orechová Potôň. Fyzických previerok sa môžu zúčastniť rozhodcovia po odovzdaní platných lekárskych potvrdení o spôsobilosti vykonávať činnosť športového odborníka.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania pre KR !!! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 5.06.2019 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.


Pavol Ábrahám

Predseda KR


Trénersko-metodická komisia

  

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Nitra, v termíne 8.6. – 3.8.2019 v Nitre, organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.6.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že ZsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 10.6.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

Prečítané: 276x