23.05.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 35-2018/2019 zo dňa 22.5.2019

23.05.2019, Ľudovit Szerencsés
image

Športovo-technická komisia

  

ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda 2019/2020, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na e-mailovú adresu: obfzds@obfzds.sk 

ŠTK žiada FK aby v termíne do 20.6.2019 oznámili mená oslávencov, ktorí sa dožili životného jubilea v roku 2019 resp. návrhy na ocenenia za dlhodobú športovú a funkcionárskú činnosť. K oznámeniu ŠTK žiada pripojiť krátky popis činnosti ocenených vo futbalovej rodine.

IV. LIGA MŽ U13 OBFZDS

  1. ŠTK      nariaďuje odohrať MZ 24. kola DSC Orechová Potôň – TJ Palas Jahodná      dňa 23. mája 2019 (štvrtok) o 17:00 na ihrisku Orechová Potôň.      (DS-STK-2018/2019-0162)
  2. ŠTK      nariaďuje odohrať MZ 18. kola TJ Družstevník Vrakúň – TJ Družstevník      Okoč - Sokolec dňa 28. mája 2019 (utorok) o 17:00 na ihrisku      Vrakúň. (DS-STK-2018/2019-0163)

III. LIGA P U11 OBFZDS

3. ŠTK      kontumuje MZ 5. turnaja skupiny 15-19:

- TJ Družstevník Baloň – OFC SAP–ŇÁRAD podľa 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Baloň,

- OFC SAP–ŇÁRAD – ŠK FC Vydrany podľa 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech ŠK FC Vydrany,

- FC Štvrtok na Ostrove – OFC SAP–ŇÁRAD podľa 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FC Štvrtok na Ostrove,

- OFC SAP–ŇÁRAD – FK Trnávka podľa 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Trnávka.
ŠTK odstupuje OFC SAP–ŇÁRAD na doriešenie DK s návrhom pokuty 500,-€ podľa čl. E/2/3 RS ObFZ DS. (DS-STK-2018/2019-0164)


Dôležité upozornenia

4. Začiatok súťažnej sezóny 2019/2020 je 10.-11. augusta 2019 (jarná časť 7.-8. marca 2020)

5. ŠTK oznamuje, že od 1. júna 2019 do 24. júna 2019 do 23:59 môžu      FK podávať elektronickú prihlášku do súťaží ObFZ Dunajská Streda pre      súťažný ročník 2019/2020. Podmienky zaradenia družstiev do súťažného      ročníka 2019/2020 podľa ustanovení SP SFZ a RS ObFZ Dunajská Streda sú      uvedené nižšie. Súťaže pre súťažný ročník 2019/2020:

VI. liga ObFZ DS - dospelí

VII.liga ObFZ DS - dospelí

VI. liga U19 ObFZ DS

IV. liga U15 ObFZ DS

IV. liga U13 ObFZ DS

III. liga U11 ObFZ DS

6. ŠTK upozorňuje FK, že od súťažného ročníka 2019/2020 súťaž U13 MŽ sa      bude hrať na celej HP a nie medzi 16-kami 

7. ŠTK oznamuje FK, že do 24. júna 2018 môžu formou elektronického podania požiadať o výnimky resp. podať iné žiadosti k stretnutiam, aby tieto ŠTK mohla zapracovať do žrebovania.

PODMIENKY PRE ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ ObFZ      DUNAJSKÁ STREDA PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2019/2020:

  • Najneskôr do 24. júna 2019 do 23:59 hod zaevidovať prostredníctvom      ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže. Prihlášku je potrebné      zaevidovať pre každé družstvo zvlášť!!!!
  • Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do      mesačnej zbernej faktúry.

VI. LIGA ObFZ DS: 180,-€

VII LIGA ObFZ DS: 150,-€

Za nové a znovu prihlásené družstvá dospelých ObFZ Dunajská Streda žiada zložiť kauciu (finančnú zábezpeku) 700,-€. Táto kaucia sa vracia po dohraní súťažného ročníka, resp. prepadne v prospech ObFZ Dunajská Streda v prípade vylúčenia družstva zo súťaže resp. nedohrania súťaže akéhokoľvek dôvodu. Kauciu za súťažný ročník 2019/2020 je potrebné uhradiť na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 24. júna 2019.

Kluby, zaradené v VI. LIGE OBFZ DS a v VII. LIGE ObFZ DS musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Dunajská Streda za mládežnícke v súťažnom ročníku 2019/2020 sa uznáva družstvo dorastu, starších žiakov, mladších žiakov. V prípade nesplnenia tejto podmienky (čl. B/2/g RS ObFZ Dunajská Streda) musí klub uhradiť nenávratný vklad za družstvo v VI. LIGE OBFZ DS vo výške 2.000,- € a v VII. LIGE DS 1.000,- € za súťažný ročník na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 24. júna 2019.

  • Do súťaží ObFZ Dunajská Streda nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať      vyrovnané všetky finančné pozdĺžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK.
  • ŠTK upozorňuje FK, že v súťažnom ročníku 2019/2020 v súťažiach dospelých usporiadajúci klub je povinný nahrávať na statíve neprerušený videozáznam z jedného miesta na úrovni stredu hracej plochy od začiatku zápasu až do okamihu opustenia hracej plochy delegovanými osobami. Zároveň je      povinný vytvoriť v areáli štadiona podmienky na prezretie videozáznamu ihneď po stretnutí (TV alebo PC). Monitor (TV alebo PC) musí mať priemer  min. 40 cm. Kameru a statív každý FK zabezpečí na vlastné náklady. Videozáznam je FK povinný zálohovať do 4 týždňov a v prípade potreby predložiť odbornej komisii ObFZ.


Podmienky minimálneho materiálno-technického zabezpečenia štadiónov:

a) hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom s rozmermi podľa Pravidiel futbalu, na ktorú vlastní FO platný Protokol o spôsobilosti (pasport) vydaný ŠTK ObFZ

b) súvislé ohradenie ihriska trubkovou bariérou od divákov, ktorá musí byť umiestnená minimálne 2 metre od postrannej čiary a 4 m od bránkovej čiary. V prípade, že diváci za niektorú z uvedených čiar nemajú prístup, trubková bariéra na tejto strane nie je nutná.

c) kryté hráčske lavičky uzatvorené zboku a zo zadnej strany s kapacitou minimálne pre 13 osôb, t. j. v jednom rade 6 metrov alebo v dvoch radoch 3 metre. Pred striedačkou jeden meter na každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená 1m od postrannej čiary hracej plochy. Minimálna dĺžka lavičky náhradníkov v jednom rade je 6 metrov, v dvojrade 3 metre.

d) ručné tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárnička,

e) riadne vyznačená technická zóna a upravené ihrisko podľa Pravidiel futbalu a Rozpisu súťaže;

f) funkčná svetelná tabuľa – odporúčané na VI. Ligu

g) parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá R a DZ, pričom do týchto priestorov musí byť zamedzený prístup nepovolaným osobám;

h) samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov + technický personál, sprchy s teplou a studenou vodou výhradne určené družstvám a musia byť vždy vyčistené !!!;

i) šatňa pre R a DZ minimálny rozmer 12 m2. Vybavenie šatne - stôl, 4 stoličky, miesto pre odloženie osobných vecí,

j) samostatné šatne pre družstvá hrajúce predzápas.

k) šatne pre hráčov, rozhodcov a delegáta zväzu musia byť umiestnené v murovanej časti budovy a musia byť vždy vyčistené !!!

l) sociálne zariadenie WC pre divákov, a to pre mužov a ženy zvlášť zodpovedajúce kvalitou a počtom podľa STN „Hygienické zariadenie športových stavieb“. WC pre hráčov a delegované osoby umiestniť v priestoroch, kde sa nachádzajú ich šatne a nebudú slúžiť pre divákov.

m) primerané zariadenia pre občerstvenie divákov umiestnené mimo priestorov určených pre hráčov a delegované osoby (použiť poháre plastové alebo papierové);

n) Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je klub, ktorý je organizátorom stretnutia, povinný mať k dispozícii počas majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca. (Lopty sú rozmiestnené za každou bránkou a pri stredovej čiare po jednej).

o) V súťažných stretnutiach ObFZ DS domáci klub má povinnosť zabezpečiť minimálne dvoch podávačov lôpt.

Športové areáli, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria nedostanú protokol o spôsobilosti (pasport). !!!


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 29. 05. 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK od 22.05.2019:

U256 Mészáros Péter (1415730) TJ Družstevník Baloň, DS: 1 s.s. podľa 71/1,3ab 45/1,2ab DP.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 22.05.2019:

U257 Pongrácz Jozef (1242931) TJ Družstevník Holice n/O

U258 Németh Norbert (1247239) FK Baka

U259 Bartal Tibor (1073521) FK Trnávka

U260 Bugár Árpád (1210206) ŠK Čakany

U261 Peller Kevin (1239914) ŠK Čakany

U262 Vida Dávid (1302125) FK Baka – odstál 19.05.2019


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U263 Tóth Drahomír (1216788) TJ Družstevník Ižop – 2 týždeň podmienečne od 22.05.2019 do 21.12.2019.

U264 Csölle Dávid (1224411) TJ Družstevník Michal n/O – 2 týždeň podmienečne od 22.05.2019 do 21.12.2019.


Pokuty:

U265 OFC Sap-Ňárad – pokuta 500,- € podľa E/2/3 RS ObFZ DS.


Oznamy:

U266 DK vyhodnotila záznam z úradného dohľadu stretnutia TJ Družstevník Michal n/O – FC ŠTK 1914 Šamorín B, bez závad. 

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 29.05.2019.

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 28. kolo a vykonala zmeny na 27. kolo.

Ospravedlnení R:

24.05.2019 – M. Nagy,

25.05.2019 – M. Nagy, T. Dohorák, Cs. Zsigray,

26.05.2019 – T. Illés.

KR obdržala pochvalu od FK Veľká Paka na rozhodcov N. Bors, T. Ürögi, T. Czucz za zápas 26. kola AG Sport Liga ObFZ DS FK Štvrtok na Ostrove - FK Veľká Paka.  

KR oznamuje, že fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia  dňa 21. 6. 2019 od 18.30 h v športovom areáli DSC Orechová Potôň. Fyzických previerok sa môžu zúčastniť rozhodcovia po odovzdaní platných lekárskych potvrdení o spôsobilosti vykonávať činnosť športového odborníka.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania pre KR !!! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 29.05.2019. (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.

Predseda KR

Pavol Ábrahám


Trénersko-metodická komisia

  

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Nitra, v termíne 8.6. – 3.8.2019 v Nitre, organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.6.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že ZsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 10.6.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

Sekretariát

  

Sekretariát ObFZ oznamuje FK ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2019, môžu prostredníctvom e-shopu SFZ čerpať už od 1.3.2019 do 10.12.2019. 

V roku 2019 za jedno mládežnícke mužstvo prináleží suma 585,70 €.

Aktuálny stav nájdete na: 

http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Ľudovít Szerencsés

Sekretár

Prečítané: 283x