Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 34/2017/2018 zo dňa 16.5.2018

17.05.2018, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

FK Veľká Paka – podanie na odbornú komisiu je potrebné podať cez ISSF v zmysle platných ustanovení SF a RS a nie formou listu na sekretariát.

Bezhotovostný styk na úhradu náhrad delegovaných osôb v súťažnom ročníku 2018/2019 ostáva nemenná. Náhrady DO FK sú povinné v stanovených termínoch uhradiť v mesačnej zbernej faktúre v štyroch splátkach, ktoré sú  v termínoch mesačných faktúr za júl, september, február, apríl. Rozpis platieb bude zverejnený v RS pre súťažný ročník 2018/2019.

 

Športovo-technická komisia

AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZDS:

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 27. kola MFK Malé Dvorníky – Družstevník Baloň dňa 26. mája 2018 (sobota) o 17:00 na ihrisku Malé Dvorníky. (DS-STK-2017/2018-0128)

 

VII. LIGA OBFZDS:

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 27. kola Dynamo Blatná na Ostrove – FK Blahová dňa 27. mája 2018 (nedeľa) o 17:00 na ihrisku Blatná na Ostrove. (DS-STK-2017/2018-0129)

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 25. kola ŠTK 1914 Šamorín „B“ – OFK Padáň dňa 26. mája 2018 (sobota) o 16:00 na ihrisku Mliečno. (DS-STK-2017/2018-0130)

 

IV. LIGA U15 SŽ OBFZDS:

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 17. kola Družstevník Vrakúň – Družstevník Topoľníky dňa 22. mája 2018 (utorok) o 17:00 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2017/2018-0131)

 

IV. LIGA U13 MŽ OBFZDS

SKUPINA A:

5. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 18 kola FC Nový Život – FK Trnávka dňa 24. mája 2018 (štvrtok) o 17:00 na ihrisku Nový Život. (DS-STK-2017/2018-0132)

6. ŠTK kontumuje MZ 16. kola Družstevník Holice na Ostrove – FK Trnávka podľa čl. 82/1/f SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Družstevník Holice na Ostrove . ŠTK odstupuje FK Trnávka na doriešenie DK s návrhom pokuty 200,-€ podľa čl. C/5/b RS ObFZ Dunajská Streda. DS-STK-2017/2018-0133)

 

OZNAMY:

7. ŠTK vyzýva všetkých činovníkov FK, aby zasielali pripomienky (podnety, návrhy) do RS ObFZ na súťažný ročník 2018/19 na e-mailové adresy zväzu (obfzds@obfzds.sk, obfzds@futbalnet.sk, obfzds@hotmail.com, obfzds@obfzds.com)

 

Dôležité upozornenia

  1. ŠTK upozorňuje FK, že od súťažného ročníka 2018/2019 súťaž U13 MŽ sa bude hrať na celej HP a nie medzi 16-kami (oznámené na Konferencii ObFZ Dunajská Streda dňa 7.7.2017)
  2. Začiatok súťažnej sezóny 2018/2019 je 18. augusta 2018.
  3. ŠTK oznamuje, že do 25. júna 2017 do 23:59 môžu FK podávať elektronickú prihlášku do súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2018/2019. Podmienky zaradenia družstiev do súťažného ročníka 2018/2019 podľa ustanovení SP SFZ a RS ObFZ Dunajská Streda sú uvedené nižšie. Súťaže pre súťažný ročník 2018/2019:

VI. liga ObFZ DS/AG Sport liga - dospelí

VII.liga ObFZ DS - dospelí

VI. liga U19 ObFZ DS

IV. liga U15 ObFZ DS

IV. liga U13 ObFZ DS

III. liga U11 ObFZ DS

  1. ŠTK oznamuje FK, že do 25. júna 2018 môžu formou elektronického podania požiadať o výnimky resp. podať iné žiadosti k stretnutiam, aby tieto ŠTK mohla zapracovať do žrebovania.
  2. PODMIENKY PRE ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ ObFZ DUNAJSKÁ STREDA PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2018/2019:
  • Najneskôr do 25. júna 2018 do 23:59 hod zaevidovať prostredníctvom ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť!!!!
  • Nenávratný štartovný vklad bude vygenerovaný po schválení prihlášky do mesačnej zbernej faktúry.

AG SPORT LIGA / VI. LIGA ObFZ DS: 180,-€

VII LIGA ObFZ DS: 150,-€

Za nové a znovu prihlásené družstvá dospelých ObFZ Dunajská Streda žiada zložiť kauciu (finančnú zábezpeku) 700,-€. Táto kaucia sa vracia po dohraní súťažného ročníka, resp. prepadne v prospech ObFZ Dunajská Streda v prípade vylúčenia družstva zo súťaže resp. nedohrania súťaže akéhokoľvek dôvodu. Kauciu za súťažný ročník 2018/2019 je potrebné uhradiť na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 25. júna 2018.

Kluby, zaradené v AG SPORT LIGE / VI. LIGE OBFZ DS a v VII. LIGE ObFZ DS musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Dunajská Streda za mládežnícke v súťažnom ročníku 2018/2019 sa uznáva družstvo dorastu, starších žiakov, mladších žiakov a prípraviek. V prípade nesplnenia tejto podmienky (čl. B/2/g RS ObFZ Dunajská Streda) musí klub uhradiť nenávratný vklad za družstvo v AG SPORT LIGE / VI. LIGE OBFZ DS vo výške 2.000,- € a v VII. LIGE DS 1.000,- € za súťažný ročník na účet ObFZ Dunajská Streda SK57 0200 0000 0012 0526 8056 do 25. júna 2018.

  • Do súťaží ObFZ Dunajská Streda nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané všetky finančné pozdlžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK.
  • ŠTK upozorňuje FK, že od súťažného ročníka 2018/2019 v súťažiach dospelých usporiadajúci klub je povinný nahrávať na statíve neprerušený videozáznam z jedného miesta na úrovni stredu hracej plochy od začiatku zápasu až do okamihu opustenia hracej plochy delegovanými osobami. Zároveň je povinný vytvoriť v areáli štadiona podmienky na prezretie videozáznamu ihneď po stretnutí (TV alebo PC). Monitor (TV alebo PC) musí mať priemer min. 40 cm. Kameru a statív každý FK zabezpečí na vlastné náklady. Videozáznam je FK povinný zálohovať do 4 týždňov a v prípade potreby predložiť odbornej komisii ObFZ.

 

Podmienky minimálneho materiálno-technického zabezpečenia štadiónov:

a) hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom s rozmermi podľa Pravidiel futbalu, na ktorú vlastní FO platný Protokol o spôsobilosti (pasport) vydaný ŠTK ObFZ

b) súvislé ohradenie ihriska trubkovou bariérou od divákov, ktorá musí byť umiestnená minimálne 2 metre od postrannej čiary a 4 m od bránkovej čiary. V prípade, že diváci za niektorú z uvedených čiar nemajú prístup, trubková bariéra na tejto strane nie je nutná.

c) kryté hráčske lavičky uzatvorené zboku a zo zadnej strany s kapacitou minimálne pre 13 osôb, t. j. v jednom rade 6 metrov alebo v dvoch radoch 3 metre. Pred striedačkou jeden meter na každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená 1m od postrannej čiary hracej plochy. Minimálna dĺžka lavičky náhradníkov v jednom rade je 6 metrov, v dvojrade 3 metre.

d) ručné tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárnička,

e) riadne vyznačená technická zóna a upravené ihrisko podľa Pravidiel futbalu a Rozpisu súťaže;

f) funkčná svetelná tabuľa – odporúčané na VI. Ligu

g) parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá R a DZ, pričom do týchto priestorov musí byť zamedzený prístup nepovolaným osobám;

h) samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov + technický personál, sprchy s teplou a studenou vodou výhradne určené družstvám a musia byť vždy vyčistené !!!;

i) šatňa pre R a DZ minimálny rozmer 12 m2. Vybavenie šatne - stôl, 4 stoličky, miesto pre odloženie osobných vecí,

j) samostatné šatne pre družstvá hrajúce predzápas.

k) šatne pre hráčov, rozhodcov a delegáta zväzu musia byť umiestnené v murovanej časti budovy a musia byť vždy vyčistené !!!

l) sociálne zariadenie WC pre divákov, a to pre mužov a ženy zvlášť zodpovedajúce kvalitou a počtom podľa STN „Hygienické zariadenie športových stavieb“. WC pre hráčov a delegované osoby umiestniť v priestoroch, kde sa nachádzajú ich šatne a nebudú slúžiť pre divákov.

m) primerané zariadenia pre občerstvenie divákov umiestnené mimo priestorov určených pre hráčov a delegované osoby (použiť poháre plastové alebo papierové);

n) Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je klub, ktorý je organizátorom stretnutia, povinný mať k dispozícii počas majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca. (Lopty sú rozmiestnené za každou bránkou a pri stredovej čiare po jednej).

o) V súťažných stretnutiach ObFZ DS domáci klub má povinnosť zabezpečiť minimálne dvoch podávačov lôpt.

Športové areáli, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria nedostanú protokol o spôsobilosti (pasport). !!!

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu dňa 23. 04. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK:

U270 Lelkes Tamás (12224398) TJ Družstevník Michal n/O, DO : pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 46/1a,2 DP, od 16.05.2018.

U271 Marczell Zoltán (1328061) TJ Družstevník Dolný Štál U15, DO : pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a 45/1,2a DP, od 16.05.2018.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP

od 16.05.2018:

U272 Konečný Martin (1052310) DSC Orechová Potôň

U273 Torma Štefan (1213542) TJ Družstevník Okoč-Sokolec

U274 Szabó Árpád (1214904) ŠK Trstená n/O

 

Pokuty:

U275 FK Trnávka – na návrh ŠTK pokuta 200.- €, podľa 47/4 a 48/4 DP.

 

Oznamy:

U276 TJ Družstevník Mierovo - DK berie na vedomie vyjadrenie HU stretnutia, bez uloženia DO.

U277 Viola Dávid (divák) – Zákaz vstupu na všetky súťažné stretnutia riadené ObFZ DS, a to do 31.12.2018,  podľa 71/1,2a,b, 20/1,2 DP.

U278 Hurton František (tréner), Tóth František (VM) – Zákaz vykonávať funkciu na 1 mesiac nepodmienečne, podľa 71/1,2a, 53/3b, 16/1,2 DP.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 23.05.2018.Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 27. kolo a vykonala zmeny na 26. kolo.

Ospravedlnení R:

19.5.2018 – Cs. Zsigray, T. Czucz, Cs. Kosár, V. Bajnóczy, T. Dohorák

20.5.2018 – T. Czucz, V. Bajnóczy

KR obdržala pochvalu od Malodvornícky FK Malé Dvorníky na rozhodcov G. Világi, Cs.  Zsigray, B. Vígh za zápas 25. kola AG Šport Liga ObFZ DS Malodvornícky FK Malé Dvorníky - TJ Družstevník Vrakúň.

KR obdržala pochvalu od PSE Horná Potôň na rozhodcov Zs. Virág, M. Köver, V. Brunczlík za zápas 25. kola AG Šport Liga ObFZ DS TJ Družstevník Ižop – PSE Horná Potôň.

KR oznamuje, že fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia dňa 15.6.2018. Miesto a čas sa určí dodatočne. Fyzických previerok sa môžu zúčastniť rozhodcovia po odovzdaní platných lekárskych potvrdení a spôsobilosti vykonávať činnosť športového odborníka.

KR oznamuje, že letný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 17.8.2018 o 17.00 h na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda. Účasť na seminári je povinná !!!

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na predzápasovú kontrolu RP a na presné vyplnenie a uzavretie zápisu zo stretnutia.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 23.05.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

 

Trénersko-metodická komisia

[doc]tmk.PNG
image
Autor: obfzds
Zdroj: obfzds
Prečítané: 269x