Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 33-2018/2019 zo dňa 9.5.2019
10.05.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 33-2018/2019 zo dňa 9.5.2019

10.05.2019, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

  

ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda 2019/2020, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na e-mailovú adresu: obfzds@obfzds.sk 


VI. LIGA OBFZDS/ AG Sport Liga

1. TJ Družstevník Michal n/O - ŠTK berie na vedomie splnenie uznesenia č. DS-STK-2018/2019-0153
 

VII. LIGA OBFZDS

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 25. kola TJ Družstevník Dolný Štál – TJ Družstevník Čilizská Radvaň dňa 01. júna 2019 (sobota) o 17:30 na ihrisku Dolný Štál. (DS-STK-2018/2019-0155)


IV. LIGA P U13 OBFZDS

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 21. kola FK Veľká Paka – FC Štvrtok na Ostrove dňa 18. mája 2019 (sobota) o 14:00 na ihrisku Veľká Paka. (DS-STK-2018/2019-0156)


III. LIGA P U11 OBFZDS

Upozornenie pre klubových ISSF manažérov FO a FK k „Zápisu o stretnutí pre laikov“ v ISSF: 

· Ak sa na stretnutie nedostaví obsadený R alebo ak naň nie je obsadený R, domáci kolektív k stretnutiu pripraví aj papierový zápis o stretnutí (aj nomináciu v ISSF)!!! 

· Ak stretnutie rozhoduje iná ako delegovaná osoba, klubový ALEBO tímový ISSF manažér dokáže v ISSF uložiť a UZAVRIEŤ nominácie domácich, aj HOSTÍ. Následne sa mu vytvorí zápis o stretnutí, ktorý po skončení stretnutia (na základe údajov rozhodcu stretnutia) dokáže vyplniť (striedania hráčov, strelcov gólov, ŽK, ČK) a PRIEBEŽNE ULOŽIŤ, nie však uzavrieť a schváliť, to dokáže len príslušný správca súťaže. 

· Z toho dôvodu originál vo všetkých rubrikách obojstranne vyplneného papierového zápisu o stretnutí, podpísaný rozhodcom stretnutia, kapitánmi a vedúcimi družstiev, je domáce družstvo (organizátor) povinné doručiť na ObFZ najneskôr v najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia jednou z týchto 3 možností: a) e-mailom; b) poštovou listovou zásielkou I. triedy; c) osobne, a to vo všetkých týchto prípadoch tak, aby tento bol na ObFZ najneskôr v druhý najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia do 10:00 h. 

· Zápis zo stretnutia, ktoré rozhodovala iná ako delegovaná osoba, bude v ISSF uzavretý až po doručení originálu papierového zápisu z príslušného stretnutia na ObFZ a po jeho prekontrolovaní s údajmi v ISSF. 

· V súťaži U11 ObFZ Dunajská Streda 2018/2019 bola možnosť „Zápisy pre laikov“ povolená správcom súťaží ObFZ pred štartom jarnej časti súťaže. 

Zápis o stretnutí – na stiahnutie

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 15. 05. 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK:

U234 Szőke Erik (1166862) TJ Družstevník Okoč-Sokolec,  DS: 2 s.s. podľa 71/1,3a,b 46/1a,2 DP od 09.05.2019.

U235 Tóth Drahomír (1216788) TJ Družstevník Ižop,  DS: 4 týždne podľa 71/1,3a,b 47/1b,2a DP od 09.05.2019.


Nepodmienečné pozastavenie športovej činnosti:

U236 Mogrovics Peter (1189060) FC Štvrtok n/O – na 5 týždňov nepodmienečne podľa 71/1,3a, 48/1c,2b, 36/2b DP od 09.05.2019.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 09.05.2019:

U237 Mikus Kristián (1259663) TJ Družstevník Horný Bar

U238 Pongrácz Balázs (1254141) TJ Družstevník Holice n/O

U239 Puha Imrich (1167104) TJ Družstevník Holice n/O

U240 Zajovics László (1408936) TJ Družstevník Baloň

U241 Farkas Vojtech (1147871) TJ Družstevník Mierovo

U242 Csánó Ladislav (1169467) TJ FO Pataš


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 od 09.05.2019:

U243 Csiba Gábor (1250625) TJ Družstevník Horný Bar


Pokuty:

U244 FC Štvrtok n/O – pokuta 40,- € podľa 48/4 DP.


Oznamy:

U245 TJ Družstevník Ižop – DK žiada klub o podrobný popis udalostí pri odchode DO z hracej plochy po skončení stretnutia DSC Orechová Potôň – TJ Družstevník Ižop a to do 15.05.2019 pod následkami disciplinárnych opatrení.

U246 DSC Orechová Potôň – DK žiada HU stretnutia o podrobný popis udalostí pri odchode DO z hracej plochy po skončení stretnutia DSC Orechová Potôň – TJ Družstevník Ižop do 15.05.2019.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 15.05.2019.


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 26. kolo a vykonala zmeny na 25. kolo.

Ospravedlnení R:

10.05.2019 – R. Póda, D. Szabó,

11.05.2019 – T. Dohorák, M. Köver, A. Lukovics, T. Szalánczi,

11.-12.05.2019 – M. Nagy, R. Póda, M. Hodosi.

KR obdržala pochvalu od FK Blahová, Bellová Ves na rozhodcov T. Dohorák, T. Illés, M. Hodosi za zápas 21. kola VII. Liga ObFZ DS TJ FO Pataš – FK Blahová, Bellová Ves. 

KR obdržala pochvalu od PSE Horná Potôň na rozhodcov K. Nagy, V. Brunczlík, Cs. Zsigray za zápas 24. kola AG Sport Liga ObFZ DS TJ Družstevník Holice na Ostrove – PSE Horná Potôň. 

KR upozorňuje Futbalový klub TJ Družtevník Ižop, že metodika podávania námietok a sťažností sa nachádza v Rozpise súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2018/2019 a v predošlých úradných správach ObFZ DS v časti Sekretariát !!! Váš protest na výkon rozhodcov nespľňa náležitosti sťažnosti a námietky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania pre KR !!! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na včasný príchod na stretnutia a na oblečenie. 

KR oznamuje R a DZ, že v najbližšom výplatnom termíne z náhrad pre DO budú odrátané 10,-€ za preškolovací seminár konaného dňa 18.4.2019

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 15.05.2019 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.


Pavol Ábrahám

Predseda KR


Trénersko-metodická komisia

  

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Nitra, v termíne 8.6. – 3.8.2019 v Nitre, organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.6.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.


Oznamuje trénerom, že ZsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 10.6.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.


Sekretariát

  

Sekretariát ObFZ oznamuje FK ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2019, môžu prostredníctvom e-shopu SFZ čerpať už od 1.3.2019 do 10.12.2019. 

V roku 2019 za jedno mládežnícke mužstvo prináleží suma 585,70 €.

Aktuálny stav nájdete na: 

http://podporamladeze.futbalsfz.sk


Ľudovít Szerencsés

Sekretár


Prečítané: 192x