10.05.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 33/2017/2018 zo dňa 9.5.2018

10.05.2018, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZDS:

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 26. kola Družstevník Vrakúň – FK Baka dňa 19. mája 2018 (sobota) o 17:00 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2017/2018-0125)

2. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou MFK Malé Dvorníky odohrať MZ 27. kola MFK Malé Dvorníky – Družstevník Baloň. ŠTK nariaďuje ho odohrať v pôvodnom termíne. (DS-STK-2017/2018-0126)

 

IV. LIGA U15 SŽ OBFZDS:

3. ŠTK odstupuje Družstevník Okoč–Sokolec na doriešenie DK s návrhom pokuty 50,-€ podľa čl. C/5/b za porušenie C/2/d RS ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2017/2018-0127)

 

IV. LIGA U13 MŽ OBFZDS

SKUPINA C:

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 16 kola Družstevník Vrakúň – MFK Malé Dvorníky dňa 12. mája 2018 (sobota) o 14:00 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2017/2018-0127)

 

OZNAMY:

5. ŠTK vyzýva všetkých činovníkov FK, aby zasielali pripomienky (podnety, návrhy) do RS ObFZ na súťažný ročník 2018/2019 na e-mailové adresy zväzu (obfzds@obfzds.sk, obfzds@futbalnet.sk, obfzds@hotmail.com, obfzds@obfzds.com)

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu dňa 16. 05. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

 

Disciplinárna komisia

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK:

U255 Fonód Dominik (1240818) TJ Družstevník Čilizská Radvaň, DO : pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 49/1a,2a DP, od 09.05.2018.

U256 Dudík Pavol (1030945) PSE Horná Potôň, DO : pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 47/1a,2a DP, od 07.05.2018.

U257 Nagy Mikuláš (1297560) PSE Horná Potôň, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 s.s., podľa čl. 71/1,2a,b, 48/1b,2a DP, od 09.05.2018.

 

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za napomenutie 2ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/3 DP:

U258 Gálfy Máté (1298299) TJ Družstevník Michal n/O od 09.05.2018

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP

od 07.05.2018:

U259 Tomaček Ladislav (1138332) TJ Palas Jahodná

U260 Kovács Gabriel (1258140) DSC Orechová Potôň

U261 Igari Jozef (1213541) TJ Družstevník Okoč-Sokolec

Od 09.05.2018:

U262 Csölle Dávid (1224411) TJ Družstevník Michal n/O

U263 Szabad Patrik (1292526) TJ Palas Jahodná U19

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5b DP od 09.05.2018:

U264 Farkas Róbert (1237218) TJ Kútniky

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U265 Chamilla Patrik (1209706) - zamietnuté, nespĺňa náležitosti

 

Pokuty:

U266 PSE Horná Potôň - 30 €, za U256, U257 podľa 47/4 a 48/4 DP.

U267 TJ Družstevník Okoč Sokolec - 50 €, na návrh ŠTK podľa c/5/b RS.

U268 TJ Družstevník Mierovo - 20 € - za nerešpektovanie U254, podľa 64/1b,4 DP, zároveň DK opätovne žiada HU zo stretnutia TJ Družstevník Mierovo - TJ Dynamo Blatná na Ostrove o podrobné písomné vyjadrenie o HNS diváka H pri odchode z areálu štadióna počas stretnutia pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

 

Oznamy:

U269 Gyurkovics Dávid (PSE Horná Potôň - masér) – zákaz výkonu funkcie na 3 týždne nepodmienečne, podľa 71/1,2a, 48/1b,2a DP.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 16.05.2018.Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 26. kolo a vykonala zmeny na 25. kolo.

Ospravedlnení R:

12.5.2018 – E. Kozmová, M. Szerencsés, Cs. Kosár, T. Dohorák, R. Póda

13.5.2018 – R. Póda

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na predzápasovú kontrolu RP a na presné vyplnenie a uzavretie zápisu zo stretnutia.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

Na základe uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 4. septembra 2009 v súvislosti s bojom proti prejavom negatívneho správania (prejavom násilia, vulgarizmov, intolerancie, rasovej neznášanlivosti, používania pyrotechniky ...) dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov ObFZ na rešpektovanie a dôsledné dodržiavanie týchto pokynov:

  1. V prípade výskytu HNS divákov sa R kontaktuje s HU, prostredníctvom ktorého (hlásateľa) upozorní divákov na vhodné správanie;
  2. Ak sa HNS divákov opakuje, R preruší stretnutie (mužstvá zostávajú na HP). Kontaktuje sa s HU a upozorní ho, že v prípade opakovania HNS môže stretnutie predčasne ukončiť;
  3. Ak sa v ďalšom priebehu stretnutia opätovne vyskytne HNS divákov R stretnutie preruší a informuje o tom kapitánov (rozhodcovia a mužstvá odídu do kabín);
  4. Ak sa napriek vykonaným opatreniam v následnom priebehu stretnutia vyskytne HNS divákov, rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 16.05.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

 

image
Prečítané: 272x