Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 32-2018/2019 zo dňa 2.5.2019
03.05.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 32-2018/2019 zo dňa 2.5.2019

03.05.2019, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

  

AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZDS

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 24. kola DSC Orechová Potôň – TJ Družstevník Ižop dňa 04. mája 2019 (sobota) o 16:30 na ihrisku Potônske Lúky. (DS-STK-2018/2019-0146)


VII. LIGA OBFZDS

2. ŠTK kontumuje MZ 20. kola Dynamo Blatná na Ostrove – TJ FO Pataš podľa čl. 82/1/g SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Dynamo Blatná na Ostrove. ŠTK odstupuje TJ FO Pataš na doriešenie DK s návrhom pokuty 75,-€ podľa čl. E/2/4/a RD ObFZ DS. (DS-STK-2018/2019-0147)

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 21. kola DSC Orechová Potôň „B“ – TJ Družstevník Mierovo dňa 05. mája 2019 (nedeľa) o 16:30 na ihrisku Potônske Lúky. (DS-STK-2018/2019-0148)

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 24. kola Športový klub Trstená na Ostrove – ŠK Čakany dňa 25. mája 2019 (sobota) o 17:00 na ihrisku Trstená na Ostrove. (DS-STK-2018/2019-0149)


IV. LIGA MŽ U15 OBFZDS

5. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 22. kola Malodvornícky FK Malé Dvorníky – TJ Družstevník Dolný Štál dňa 08. mája 2019 (streda) o 17:00 na ihrisku Malé Dvorníky. (DS-STK-2018/2019-0150)
 

IV. LIGA P U13 OBFZDS

6. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 18. kola TJ Družstevník Vrakúň – TJ Družstevník Okoč–Sokolec dňa 22. mája 2019 (streda) o 17:00 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2018/2019-0145)


III. LIGA P U11 OBFZDS

7. ŠTK nariaďuje odohrať MZ tretieho turnaja skupiny 15 – 19 dňa 19. mája 2019 (nedeľa) na ihrisku Vydrany. (DS-STK-2018/2019-0151)

8. ŠTK nariaďuje odohrať MZ tretieho turnaja skupiny 10 – 14 dňa 08. mája 2019 (streda) na ihrisku Okoč-Sokolec. (DS-STK-2018/2019-0152)

9. ŠTK vylučuje Družstevník Michal na Ostrove zo súťaže podľa čl. E/2/3/5 RS ObFZ DS a odstupuje Družstevník Michal na Ostrove na doriešenie DK s návrhom pokuty 500,-€ podľa čl. B/3/e RS OBFZ DS. ŠTK vyzýva Družstevník Michal na Ostrove, aby podľa článku B/3/c RS OBFZ Dunajská Streda uhradil priamym vkladom na účet č. SK57 0200 0000 0012 0526 8056 nenávratný vklad za družstvo v AG Sport Lige vo výške 2 000,- € (podmienka štartu) do 08. mája 2019. (DS-STK-2018/2019-0153)


Upozornenie pre klubových ISSF manažérov FO a FK k „Zápisu o stretnutí pre laikov“ v ISSF: 

· Ak sa na stretnutie nedostaví obsadený R alebo ak naň nie je obsadený R, domáci kolektív k stretnutiu pripraví aj papierový zápis o stretnutí (aj nomináciu v ISSF)!!! 

· Ak stretnutie rozhoduje iná ako delegovaná osoba, klubový ALEBO tímový ISSF manažér dokáže v ISSF uložiť a UZAVRIEŤ nominácie domácich, aj HOSTÍ. Následne sa mu vytvorí zápis o stretnutí, ktorý po skončení stretnutia (na základe údajov rozhodcu stretnutia) dokáže vyplniť (striedania hráčov, strelcov gólov, ŽK, ČK) a PRIEBEŽNE ULOŽIŤ, nie však uzavrieť a schváliť, to dokáže len príslušný správca súťaže. 

· Z toho dôvodu originál vo všetkých rubrikách obojstranne vyplneného papierového zápisu o stretnutí, podpísaný rozhodcom stretnutia, kapitánmi a vedúcimi družstiev, je domáce družstvo (organizátor) povinné doručiť na ObFZ najneskôr v najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia jednou z týchto 3 možností: a) e-mailom; b) poštovou listovou zásielkou I. triedy; c) osobne, a to vo všetkých týchto prípadoch tak, aby tento bol na ObFZ najneskôr v druhý najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia do 10:00 h. 

· Zápis zo stretnutia, ktoré rozhodovala iná ako delegovaná osoba, bude v ISSF uzavretý až po doručení originálu papierového zápisu z príslušného stretnutia na ObFZ a po jeho prekontrolovaní s údajmi v ISSF. 

· V súťaži U11 ObFZ Dunajská Streda 2018/2019 bola možnosť „Zápisy pre laikov“ povolená správcom súťaží ObFZ pred štartom jarnej časti súťaže. 

Zápis o stretnutí – na stiahnutie

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 9. 05. 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Pavel Horváth

Predseda ŠTK 


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 02.05.2019:

U228 Vass Krisztián (1079306) TJ Družstevník Čilizská Radvaň

U229 Ambrus Albert (1291805) ŠK Rohovce U19


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 od 02.05.2019:

U230 Szigeti Attila (1219217) OFK Rapid Ohrady


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U231 Szabad Patrik (1292526) TJ Palas Jahodná – 1 týždeň podmienečne od 02.05.2019 do 01.12.2019. 


Pokuty:

U232 TJ FO Pataš – na návrh ŠTK pokuta 75,- € podľa E/2/4/a RS.

U233 TJ Družstevník Michal n/O – na návrh ŠTK pokuta 500,- € podľa B/3/e RS.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 09.05.2019.


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 25. kolo a vykonala zmeny na 24. kolo.

Ospravedlnení R:

04.05.2019 – K. Nagy, T. Ürögi,

05.05.2019 – R. Póda, M. Köver,

04.-05.05.2019 – A. Klempa. 

KR obdržala pochvalu od TJ Družstevník Ižop na rozhodcov A. Klempa, N. Bors, T. Czucz za zápas 23. kola AG Sport Liga ObFZ DS TJ Družstevník Ižop – TJ Družstevník Baloň. 

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania pre KR !!! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na včasný príchod na stretnutia a na oblečenie. 

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 09.05.2019 (štvrtok) v Dunajskej Strede o 17:30 h.


Pavol Ábrahám

Predseda KR


Trénersko-metodická komisia

  

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Nitra, v termíne 8.6. – 3.8.2019 v Nitre, organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.6.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že ZsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 10.6.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

Sekretariát

  

Sekretariát ObFZ oznamuje FK ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2019, môžu prostredníctvom e-shopu SFZ čerpať už od 1.3.2019 do 10.12.2019. 

V roku 2019 za jedno mládežnícke mužstvo prináleží suma 585,70 €.

Aktuálny stav nájdete na: 

http://podporamladeze.futbalsfz.sk


Ľudovít Szerencsés

Sekretár

Prečítané: 262x