Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 32/2017/2018 zo dňa 3.5.2018

03.05.2018, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

IV. LIGA U19 DOR OBFZDS:

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 4. kola Družstevník Dolný Štál – SC Veľké Dvorníky dňa 12. mája 2018 (sobota) o 14:00 na ihrisku Dolný Štál. (DS-STK-2017/2018-0121)

 

IV. LIGA U15 SŽ OBFZDS:

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 16. kola NAFC Veľké Blahovo – FK Baka dňa 10. mája 2018 (štvrtok) o 17:00 na ihrisku Veľké Blahovo. (DS-STK-2017/2018-0122)

 

IV. LIGA U13 MŽ OBFZDS:

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 18. kola FC Nový Život – FK Trnávka dňa 25. mája 2018 (piatok) o 17:00 na ihrisku Nový Život. (DS-STK-2017/2018-0123)

 

IV. LIGA U11 P OBFZDS:

Nadstavba – skupina D

4. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou Družstevník Topoľníky odohrať 4. turnaj v žiadanom termíne. ŠTK nariaďuje ho odohrať v pôvodnom termíne. (DS-STK-2017/2018-0124)

 

OZNAMY:

5. Na základe uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 4. septembra 2009 v súvislosti s bojom proti prejavom negatívneho správania (prejavom násilia, vulgarizmov, intolerancie, rasovej neznášanlivosti, používania pyrotechniky ...) dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov ObFZ na rešpektovanie a dôsledné dodržiavanie týchto pokynov:

  1. V prípade výskytu HNS divákov sa R kontaktuje s HU, prostredníctvom ktorého (hlásateľa) upozorní divákov na vhodné správanie;
  2. Ak sa HNS divákov opakuje, R preruší stretnutie (mužstvá zostávajú na HP). Kontaktuje sa s HU a upozorní ho, že v prípade opakovania HNS môže stretnutie predčasne ukončiť;
  3. Ak sa v ďalšom priebehu stretnutia opätovne vyskytne HNS divákov R stretnutie preruší a informuje o tom kapitánov (rozhodcovia a mužstvá odídu do kabín);
  4. Ak sa napriek vykonaným opatreniam v následnom priebehu stretnutia vyskytne HNS divákov, rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie.

6. ŠTK vyzýva všetkých činovníkov FK, aby zasielali pripomienky (podnety, návrhy) do RS ObFZ na súťažný ročník 2018/19 na e-mailové adresy zväzu (obfzds@obfzds.sk, obfzds@futbalnet.sk, obfzds@hotmail.com, obfzds@obfzds.com)

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu dňa 09. 04. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

Disciplinárna komisia

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK:

U237 Mikóczy František (1218622) ŠK Čakany , DO : pozastavenie výkonu športovej činnosti na 6 mesiacov nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 49/1d,2d DP, od 02.05.2018.

U238  Chamilla Patrik (1209706) ŠK Čakany, DO : pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 49/1a,2a DP, od 02.05.2018.

U239 Kovacsovics Béla (1293061) TJ Dynamo Blatná na Ostrove, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 s.s., podľa čl. 71/1,2a,b, 45/1,2a DP, od 30.04.2018.

U240 Lakatos Nikolas (1263018) TJ FO Pataš, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 s.s.  po odstáti U68 a U246 nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 48/1b,2a DP, od 02.05.2018.

 

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za napomenutie 2ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/3 DP:

U241 Matus Konrád (1296076) OFK Trhová Hradská od 30.04.2018

U242 Lukács Ján (1197746) TJ Družstevník Okoč-Sokolec od 02.05.2018.

U243 Farkas Oskár (1187766) TJ Družstevník Horný Bar od 02.05.2018.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 02.05.2018:

U244 Edmár Attila (1161644) PSE Horná Potôň

U245 Csápai Szilárd (1239931) TJ Družstevník Ižop

U246 Lakatos Nikolas (1263018) TJ FO Pataš

U247 Bódis Tamás (1145438) TJ FO Pataš

U248 Horváth László (1260416) TJ Družstevník Mierovo

U249 Bugár Dominik (1291955) TJ Palas Jahodná U19

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U250 Gaál Tamás (1202432) TJ Družstevník Baloň, 1 s.s. od 02.05.2018 do 01.09.2018.

 

Pokuty:

U251 ŠK Čakany  - 100 €, za U237, U238 podľa 49/2d DP.

U252 TJ FO Pataš  - 30 €, za U240, podľa 48/4 DP.

 

 

Oznamy:

U253 DK berie na vedomie vydokladovanie spôsobenej škody na MZ  U-13  TJ Kútniky-NAFC Veľké Blahovo (poškodené dvere v šatni H) .

U254 DK žiada HU zo stretnutia TJ Družstevník Mierovo – TJ Dynamo Blatná na Ostrove o podrobné písomné vyjadrenie o HNS diváka H pri odchode z areálu štadióna počas stretnutia.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 09.05.2018.Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 25. kolo a vykonala zmeny na 24. kolo.

Ospravedlnení R:

5.5.2018 -  M. Köver, G. Radi,

6.5.2018 – M. Szerencsés,

KR obdržala pochvalu od TJ Palas Jahodná na rozhodcov L. Szőke, V. Brunclík, K. Nagy za zápas 23. kola AG Šport Ligy ObFZ DS Malodvornícky FK Malé Dvorníky - TJ Palas Jahodná.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na predzápasovú kontrolu RP a na presné vyplnenie a uzavretie zápisu zo stretnutia.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

Na základe uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 4. septembra 2009 v súvislosti s bojom proti prejavom negatívneho správania (prejavom násilia, vulgarizmov, intolerancie, rasovej neznášanlivosti, používania pyrotechniky ...) dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov ObFZ na rešpektovanie a dôsledné dodržiavanie týchto pokynov:

  1. V prípade výskytu HNS divákov sa R kontaktuje s HU, prostredníctvom ktorého (hlásateľa) upozorní divákov na vhodné správanie;
  2. Ak sa HNS divákov opakuje, R preruší stretnutie (mužstvá zostávajú na HP). Kontaktuje sa s HU a upozorní ho, že v prípade opakovania HNS môže stretnutie predčasne ukončiť;
  3. Ak sa v ďalšom priebehu stretnutia opätovne vyskytne HNS divákov R stretnutie preruší a informuje o tom kapitánov (rozhodcovia a mužstvá odídu do kabín);
  4. Ak sa napriek vykonaným opatreniam v následnom priebehu stretnutia vyskytne HNS divákov, rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 09.05.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

 

 

 

image
Prečítané: 272x