18.04.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 30-2018/2019 zo dňa 17.4.2019

18.04.2019, Ľudovit Szerencsés
image

Športovo-technická komisia

  

VI. LIGA OBFZDS / AG SPORT LIGA

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 22. kola FK Baka – TJ Palas Jahodná dňa 21. júna 2019 (nedeľa) o 16:00 na ihrisku Baka. (DS-STK-2018/2019-0133)


VII. LIGA OBFZDS
 

2. TJ Družstevník Rohovce – ŠK Trstená na Ostrove
ŠTK berie na vedomie späť vzatie námietky ŠK Trstená na Ostrove. (DS-STK-2018/2019-0134)
 

VI. LIGA D U19 OBFZDS
 

3. TJ Palas Jahodná – SC Veľké Dvorníky

ŠTK potvrdzuje povinnosť vyplývajúcej zo čl. 43/3/b SP SFZ (P. Fülöpi). (DS-STK-2018/2019-0135)


IV. LIGA MŽ U13 OBFZDS
 

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 21. kola TJ Družstevník Čilizská Radvaň – TJ Družstevník Topoľníky dňa 30. apríla 2019 (utorok) o 17:00 na ihrisku Čilizská Radvaň. (DS-STK-2018/2019-0137)

5. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 20. kola TJ Družstevník Topoľníky – TJ Družstevník Okoč – Sokolec dňa 15. mája 2019 (streda) o 17:00 na ihrisku Topoľníky. (DS-STK-2018/2019-0138)

6. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 17. kola SC Čenkovce – TJ Dynamo Blatná na Ostrove dňa 23. apríla 2019 (utorok) o 17:00 na ihrisku Čenkovce. (DS-STK-2018/2019-0139)

7. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 17. kola TJ SC Potônske Lúky – TJ Dynamo Lehnice dňa 20. apríla 2019 (sobota) o 10:00 na ihrisku Potônske Lúky. (DS-STK-2018/2019-0140)

8. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou PSE Horná Potôň odohrať MZ 20. kola PSE Horná Potôň – FK Zlaté Klasy. ŠTK nariaďuje ho odohrať v pôvodnom termíne. (DS-STK-2018/2019-0141)


III. LIGA P U11 OBFZDS


Upozornenie pre klubových ISSF manažérov FO a FK k „Zápisu o stretnutí pre laikov“ v ISSF: 

· Ak sa na stretnutie nedostaví obsadený R alebo ak naň nie je obsadený R, domáci kolektív k stretnutiu pripraví aj papierový zápis o stretnutí (aj nomináciu v ISSF)!!! 

· Ak stretnutie rozhoduje iná ako delegovaná osoba, klubový ALEBO tímový ISSF manažér dokáže v ISSF uložiť a UZAVRIEŤ nominácie domácich, aj HOSTÍ. Následne sa mu vytvorí zápis o stretnutí, ktorý po skončení stretnutia (na základe údajov rozhodcu stretnutia) dokáže vyplniť (striedania hráčov, strelcov gólov, ŽK, ČK) a PRIEBEŽNE ULOŽIŤ, nie však uzavrieť a schváliť, to dokáže len príslušný správca súťaže. 

· Z toho dôvodu originál vo všetkých rubrikách obojstranne vyplneného papierového zápisu o stretnutí, podpísaný rozhodcom stretnutia, kapitánmi a vedúcimi družstiev, je domáce družstvo (organizátor) povinné doručiť na ObFZ najneskôr v najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia jednou z týchto 3 možností: a) e-mailom; b) poštovou listovou zásielkou I. triedy; c) osobne, a to vo všetkých týchto prípadoch tak, aby tento bol na ObFZ najneskôr v druhý najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia do 10:00 h. 

· Zápis zo stretnutia, ktoré rozhodovala iná ako delegovaná osoba, bude v ISSF uzavretý až po doručení originálu papierového zápisu z príslušného stretnutia na ObFZ a po jeho prekontrolovaní s údajmi v ISSF. 

· V súťaži U11 ObFZ Dunajská Streda 2018/2019 bola možnosť „Zápisy pre laikov“ povolená správcom súťaží ObFZ pred štartom jarnej časti súťaže. 

Zápis o stretnutí – na stiahnutie

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 24. 04. 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 10.04.2019:

U209 Molnár Róbert (1221794) TJ Palas Jahodná

U210 Bugár Dominik (1291955) TJ Palas Jahodná U19


Nepodmienečné pozastavenie výkonu funkcie:

U211 Zsákovics Ján (tréner) TJ Družstevník Okoč-Sokolec – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne nepodmienečne podľa 71/1,3a, 48/1b,2a DP. 


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP) - zamietnuté:

U212 Medgyes József (1155224) TJ Družstevník Michal n/O

U213 Füssi Zoltán (1234634) TJ FO Pataš

U214 Izsóf Adrián (1308269) TJ Palas Jahodná U19


Oznamy:

U215 TJ Družstevník Dolný Štál - DK berie na vedomie vyjadrenie klubu k U207 zo dňa 10.4.2019. DK uznesenie číslo U207 ponecháva v platnosti, zároveň žiada klub o zdokladovanie úhrady 138,- € v prospech OFK Ohrady, a to do 24.04.2019 pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 24.04.2019.

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 23. kolo a vykonala zmeny na 22. kolo.

Ospravedlnení R:

20.-21.04.2019 – M. Köver, T. Illéš, E. Kozmová (PN), Cs. Zsigray, Z. Csörgő, L. Szőke (PN), G. Fekete (PN), A. Lukovics

20.4.2019 - Cs. Kosár

21.4.2019 – K. Nagy

KR upozorňuje rozhodcov, aby na majstrovské stretnutia pricestovali včas, vzorne a slušne oblečení. 

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 24.04.2019 (štvrtok) v Dunajskej Strede o 17:30 h.

Pavol Ábrahám

Predseda KR


Sekretariát

  

Sekretariát ObFZ oznamuje FK ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2019, môžu prostredníctvom e-shopu SFZ čerpať už od 1.3.2019 do 10.12.2019. 

V roku 2019 za jedno mládežnícke mužstvo prináleží suma 585,70 €.

Aktuálny stav nájdete na: 

http://podporamladeze.futbalsfz.sk


Ľudovít Szerencsés

Sekretár

Prečítané: 229x