Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 30/2017/2018 zo dňa 18.4.2018

19.04.2018, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

AG SPOT LIGA / VI. LIGA OBFZ DS:

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 25. kola MFK Malé Dvorníky – TJ Družstevník Vrakúň dňa 13. mája 2018 (nedeľa) o 13:30 na ihrisku Malé Dvorníky. (DS-STK-2017/2018-0109)

 

VII. LIGA OBFZ DS:

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 24. kola ŠK Trstená na Ostrove - FK Trnávka dňa 20. mája 2018 (nedeľa) o 17:30 na ihrisku Trstená na Ostrove. (DS-STK-2017/2018-0110)

 

IV. LIGA MŽ U13 OBFZ DS:

3. ŠTK kontumuje  MZ 12. kola TJ Družstevník Vrakúň - ŠK FC Vydrany   podľa čl.82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Vrakúň. ŠTK odstupuje ŠK FC Vydrany na doriešenie DK s návrhom pokuty   podľa čl. C/5/b. ŠTK upozorňuje ŠK FC Vydrany na dodržanie čl. A/8/b/1 RS  ObFZ Dunajská Streda - hosťujúce družstvo je povinné do 7 dní zaslať súperovi náhradu 100,-€, ktorú je potrebné vydokladovať aj pre ŠTK ObFZ Dunajská Streda do 25.4.2018 (DS-STK-2017/2018-0111)

4. ŠTK upozorňuje družstvo NAFC Veľké Blahovo, že žiadosť o zmenu termínu stretnutia treba podať cez detail zápasu.  (DS-STK-2017/2018-0112)

5. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 13. kola  DSC Orechová Potôň- PSE Horná Potôň dňa 26. apríla 2018 (štvrtok) o 17:00 na ihrisku Orechová Potôň . (DS-STK-2017/2018-0113)

 

IV. LIGA P U11 OBFZ DS:

6. ŠTK vyhovela k námietke FC Štvrtok na Ostrove a opravila výsledok MZ nadstavba – skupina D  FC Veľká Paka – FC Štvrtok na Ostrove 2:3 v prospech FC Štvrtok na Ostrove. (DS-STK-2017/2018-0114)

 

 

Oznamy:

7. Na základe uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 4. septembra 2009 v súvislosti s bojom proti prejavom negatívneho správania (prejavom násilia, vulgarizmov, intolerancie, rasovej neznášanlivosti, používania pyrotechniky ...) dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov ObFZ na rešpektovanie a dôsledné dodržiavanie týchto pokynov:

 1. V prípade výskytu HNS divákov sa R kontaktuje s HU, prostredníctvom ktorého (hlásateľa) upozorní divákov na vhodné správanie;
 2. Ak sa HNS divákov opakuje, R preruší stretnutie (mužstvá zostávajú na HP). Kontaktuje sa s HU a upozorní ho, že v prípade opakovania HNS môže stretnutie predčasne ukončiť;
 3. Ak sa v ďalšom priebehu stretnutia opätovne vyskytne HNS divákov R stretnutie preruší a informuje o tom kapitánov (rozhodcovia a mužstvá odídu do kabín);
 4. Ak sa napriek vykonaným opatreniam v následnom priebehu stretnutia vyskytne HNS divákov, rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie.

 

8. ŠTK vyzýva všetkých činovníkov FK, aby zasielali pripomienky (podnety, návrhy) do RS ObFZ na súťažný ročník 2018/19 na e-mailové adresy zväzu (obfzds@obfzds.sk, obfzds@futbalnet.sk, obfzds@hotmail.com, obfzds@obfzds.com)

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu dňa 25. 04. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U209 Gaál Tamás (1202432) TJ Družstevník Baloň, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 49/1b,2b DP, od 18.04.2018.

U210 Fonód Dominik (1240818) TJ Družstevník Čilizská Radvaň, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 45/1,2a DP, od 11.04.2018.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 18.04.2018

U211 Méri Zoltán (1297537) ŠK Trstená n/O

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 18.04.2018:

U212 Csémi Nikolas (1207309) TJ Kútniky

U213 Mészáros Andrej (1234423) TJ Družstevník Holice n/O

U214 Bartal Tibor (1073521) FK Trnávka

U215 Vígh Ladislav (1118983) TJ SC Potônske Lúky

U216 Varga Balázs (1169986) TJ Dynamo Blatná n/O

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U217 Horváth Csaba (1134726) FC ŠTK 1914 Šamorín B – zamietnuté, podanie nespĺňa náležitosti.

 

Pokuty:

U218 ŠK FC Vydrany – na návrh ŠTK pokuta 75,- €, podľa C/5/b RS.

 

Oznamy:

U219 NAFC Veľké Blahovo - DK berie na vedomie vydokladovanie spôsobenej škody od TJ Kútniky na dverách šatne hostí hráčmi NAFC Veľké Blahovo pred a po MZ U13 TJ Kútniky - NAFC Veľké Blahovo konaného dňa 7.4.2018. Spôsobená škoda na dverách je 93,19 €, žiadame klub NAFC Veľké Blahovo o úhradu na účet TJ Kútniky SK5502000000000020024122 a následné vydokladovanie úhrady na ObFZ DS do 25.04.2018 do 12.00 h.

Na základe uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 4. septembra 2009 v súvislosti s bojom proti prejavom negatívneho správania (prejavom násilia, vulgarizmov, intolerancie, rasovej neznášanlivosti, používania pyrotechniky ...) dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov ObFZ na rešpektovanie a dôsledné dodržiavanie týchto pokynov:

 1. V prípade výskytu HNS divákov sa R kontaktuje s HU, prostredníctvom ktorého (hlásateľa) upozorní divákov na vhodné správanie;
 2. Ak sa HNS divákov opakuje, R preruší stretnutie (mužstvá zostávajú na HP). Kontaktuje sa s HU a upozorní ho, že v prípade opakovania HNS môže stretnutie predčasne ukončiť;
 3. Ak sa v ďalšom priebehu stretnutia opätovne vyskytne HNS divákov R stretnutie preruší a informuje o tom kapitánov (rozhodcovia a mužstvá odídu do kabín);
 4. Ak sa napriek vykonaným opatreniam v následnom priebehu stretnutia vyskytne HNS divákov, rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie.

 

DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK v termíne do utorka 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 25.04.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 23. kolo a vykonala zmeny na 22. kolo.

Ospravedlnení R:

21.4.2018 – K. Nagy, N. Bors

22.4.2018 – T. Dohorák, R. Póda

21.-22.4.2018 – M. Szerencsés, G. Radi, J. Vígh

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na predzápasovú kontrolu RP.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

Na základe uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 4. septembra 2009 v súvislosti s bojom proti prejavom negatívneho správania (prejavom násilia, vulgarizmov, intolerancie, rasovej neznášanlivosti, používania pyrotechniky ...) dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov ObFZ na rešpektovanie a dôsledné dodržiavanie týchto pokynov:

 1. V prípade výskytu HNS divákov sa R kontaktuje s HU, prostredníctvom ktorého (hlásateľa) upozorní divákov na vhodné správanie;
 2. Ak sa HNS divákov opakuje, R preruší stretnutie (mužstvá zostávajú na HP). Kontaktuje sa s HU a upozorní ho, že v prípade opakovania HNS môže stretnutie predčasne ukončiť;
 3. Ak sa v ďalšom priebehu stretnutia opätovne vyskytne HNS divákov R stretnutie preruší a informuje o tom kapitánov (rozhodcovia a mužstvá odídu do kabín);
 4. Ak sa napriek vykonaným opatreniam v následnom priebehu stretnutia vyskytne HNS divákov, rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 25.04.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

 

image
Prečítané: 237x