Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 29-2018/2019 zo dňa 10.4.2019
11.04.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 29-2018/2019 zo dňa 10.4.2019

11.04.2019, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Sekretariát ObFZ oznamuje FK ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2019, môžu prostredníctvom e-shopu SFZ čerpať už od 1.3.2019 do 10.12.2019. 

V roku 2019 za jedno mládežnícke mužstvo prináleží suma 585,70 €.

Aktuálny stav nájdete na: 

http://podporamladeze.futbalsfz.sk


Ľudovít Szerencsés

Sekretár


Športovo-technická komisia

  

VI. LIGA OBFZDS

 

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 28. kola TJ Družstevník Vrakúň - FK Veľká Paka dňa 02. júna 2019 (nedeľa) o 17:30 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2018/2019-0126)

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 26. kola TJ Družstevník Holice na Ostrove – DSC Orechová Potôň dňa 18. mája 2019 (sobota) o 17:00 na ihrisku Holice na Ostrove. (DS-STK-2018/2019-0127)


VII. LIGA OBFZDS

 

3. ŠTK kontumuje MZ 17. kola DSC Orechová Potôň „B“ – Dynamo Blatná ma Ostrove podľa čl. 82/1/g SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech DSC Orechová Potôň „B“. ŠTK odstupuje Dynamo Blatná na Ostrove na doriešenie DK s návrhom pokuty 75,-€ podľa čl. E/2/4/a RS ObFZ. (DS-STK-2018/2019-0119)
 

4. ŠTK odstupuje Dynamo Blatná na Ostrove na doriešenie DK, s návrhom pokuty 50,-€ podľa čl. E/2/8 RS ObFZ DS za porušenie čl. B/7/d RS ObFZ DS. (DS-STK-2018/2019-0128)

5. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 23. kola TJ Družstevník Čilizská Radvaň – DSC Orechová Potôň „B“ dňa 19. mája 2019 (nedeľa) o 17:00 na ihrisku Čilizská Radvaň. (DS-STK-2018/2019-0129)


IV. LIGA MŽ U15 OBFZDS
 

6. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 19. kola ŠK Rohovce – TJ Družstevník Baloň dňa 18. apríla 2019 (štvrtok) o 16:30 na ihrisku Rohovce. (DS-STK-2018/2019-0130)


IV. LIGA MŽ U13 OBFZDS
 

7. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 17. kola OFK Rapid Ohrady – TJ Družstevník Topoľníky dňa 18. apríla 2019 (štvrtok) o 17:00 na ihrisku Ohrady. (DS-STK-2018/2019-0131)


III. LIGA P U11 OBFZDS


8. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 2. turnaja o titul dňa 14. apríla 2019 (nedeľa) o 9.30 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2018/2019-0132)

9. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 4. turnaja o titul dňa 12. mája 2019 (nedeľa) o 9.30 na ihrisku Holice. (DS-STK-2018/2019-0133)

10. Upozornenie pre klubových ISSF manažérov FO a FK k „Zápisu o stretnutí pre laikov“ v ISSF: 

· Ak sa na stretnutie nedostaví obsadený R alebo ak naň nie je obsadený R, domáci kolektív k stretnutiu pripraví aj papierový zápis o stretnutí (aj nomináciu v ISSF)!!! 

· Ak stretnutie rozhoduje iná ako delegovaná osoba, klubový ALEBO tímový ISSF manažér dokáže v ISSF uložiť a UZAVRIEŤ nominácie domácich, aj HOSTÍ. Následne sa mu vytvorí zápis o stretnutí, ktorý po skončení stretnutia (na základe údajov rozhodcu stretnutia) dokáže vyplniť (striedania hráčov, strelcov gólov, ŽK, ČK) a PRIEBEŽNE ULOŽIŤ, nie však uzavrieť a schváliť, to dokáže len príslušný správca súťaže. 

· Z toho dôvodu originál vo všetkých rubrikách obojstranne vyplneného papierového zápisu o stretnutí, podpísaný rozhodcom stretnutia, kapitánmi a vedúcimi družstiev, je domáce družstvo (organizátor) povinné doručiť na ObFZ najneskôr v najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia jednou z týchto 3 možností: a) e-mailom; b) poštovou listovou zásielkou I. triedy; c) osobne, a to vo všetkých týchto prípadoch tak, aby tento bol na ObFZ najneskôr v druhý najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia do 10:00 h. 

· Zápis zo stretnutia, ktoré rozhodovala iná ako delegovaná osoba, bude v ISSF uzavretý až po doručení originálu papierového zápisu z príslušného stretnutia na ObFZ a po jeho prekontrolovaní s údajmi v ISSF. 

· V súťaži U11 ObFZ Dunajská Streda 2018/2019 bola možnosť „Zápisy pre laikov“ povolená správcom súťaží ObFZ pred štartom jarnej časti súťaže. 

Zápis o stretnutí – na stiahnutie

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 17. 04. 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK:

U198 Füssi Zoltán (1234634) TJ FO Pataš,  DS: 2 týždne podľa 71/1,3a,b 46/1b,2c DP od 10.04.2019.

U199 Szabad Patrik (1292526) TJ Palas Jahodná U19, DS: 4 týždne podľa 71/1,3a,b,   47/1b,2b DP od 10.04.2019.

U200 Pongrácz Dávid (1289700) SC Veľké Dvorníky U19, DS: 3 s.s. podľa 71/1,3a   49/1a,2a DP od 10.04.2019.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 od 10.04.2019:

U201 Ágh Ladislav (1163984) TJ Družstevník Vrakúň

U202 Vihnalík Richard (1230497) TJ Družstevník Mierovo

U203 Lamos Bálint (1258087) TJ Družstevník Mierovo


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 10.04.2019:

U204 Világi Tamás (1249404) FK Baka


Pokuty:

U205 OFK Ohrady – pokuta 100,- €, podľa 71/1,3ab, 64/1ab,4 DP.

U206 Dynamo Blatná n/O – na návrh ŠTK pokuta 75,- € podľa E/2/4/a RS a 50,- € podľa E/2/8 RS.


Oznamy:

U207 TJ Družstevník Dolný Štál - DK berie na vedomie vyjadrenie klubu, a zároveň žiada o úhradu spôsobenej škody vo výške 138,- € (podľa predloženého dokladu o úhrade) v prospech OFK Ohrady, a to do 17.04.2019.

U208 SC Čenkovce – DK berie na vedomie splnenie U197.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 17.04.2019.


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 22. kolo a vykonala zmeny na 21. kolo.

Ospravedlnení R:

13.04.2019 – Cs. Kosár, 

14.04.2019 – Cs. Kosár, G. Fekete.

KR oznamuje, že plánovaný preškolovací seminár pre R a DZ sa uskutoční dňa 18.4.2019 (štvrtok) od 18.30 h na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda. Účasť na seminári je povinná!!!

KR upozorňuje rozhodcov, aby na majstrovské stretnutia pricestovali včas, vzorne a slušne oblečení. 

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 18.04.2019 (štvrtok) v Dunajskej Strede o 17:30 h.


Pavol Ábrahám

Predseda KR


Prečítané: 249x