Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 28-2018/2019 zo dňa 3.4.2019
04.04.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 28-2018/2019 zo dňa 3.4.2019

04.04.2019, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

1. Sekretariát ObFZ oznamuje FK ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2019, môžu prostredníctvom e-shopu SFZ čerpať už od 1.3.2019 do 10.12.2019. 

V roku 2019 za jedno mládežnícke mužstvo prináleží suma 585,70 €.

Aktuálny stav nájdete na: 

http://podporamladeze.futbalsfz.sk


2. Sekretariát ObFZ oznamuje FK možnosť prihlasovania hráčov a hráčok do projektu pouličného futbalu s názvom Neymar Jrs FIVE dňa 11. júna 2019 v Bratislave- futbalového turnaja so zaujímavou formou pravidiel.

Bližšie informácie k celému projektu nájdu hráči a hráčky na stránkach:

https://www.redbullneymarjrsfive.com/sk/SK

a

https://www.dajmespolugol.sk/red-bull-neymar-jr-s-five-2019

a

https://www.redbullneymarjrsfive.com/sk/SK/tournaments

Ľudovít Szerencsés

Sekretár

image

Športovo-technická komisia

  

OZNAMY:

1. ŠTK na základe uznesenia VV ObFZ U9/2019-1 ukladá FK povinnosť zaslania vlastných stanov a kópiu zápisníc z poslednej členskej schôdze na sekretariát ObFZ Dunajská Streda do 9.4.2019 (posledný termín) – povinnosť ešte nesplnili :

ŠK Čakany, Družstevník Horný Bar, Družstevník Mierovo, FC Nový Život, DSC Orechová Potôň, TJ Pataš, SC Veľké Dvorníky, MšK Thermál Veľký Meder, Družstevník Vrakúň

Nesplnenie vyššie uvedenej povinnosti bude mať pre FK disciplinárne následky !!!


VI. LIGA OBFZDS
 

2.  Družstevník Okoč-Sokolec – ŠTK 1904 Šamorín „B“
ŠTK potvrdzuje povinnosť vyplývajúcej zo čl. 43/3/b SP SFZ (Alan Facundo Torres). (DS-STK-2018/2019-0119)
 

IV. LIGA MŽ U13 OBFZDS
 

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 15. kola MFK Malé Dvorníky – TJ Družstevník Topoľníky dňa 11. apríla 2019 (streda) o 17:00 na ihrisku Malé Dvorníky.  (DS-STK-2018/2019-0120)


III. LIGA P U11 OBFZDS


4. ŠTK vyzýva  TJ ŠM Janíky, aby dodatočne vyplnili a uložili  Zápisy o stretnutí prvého turnaja o titul do 9. apríla 2019 podľa dole uvedených pokynov. (DS-STK-2018/2019-0121)

5. ŠTK vyzýva  ŠK 1923 Gabčíkovo, aby dodatočne vyplnili a uložili  Zápisy o stretnutí prvého turnaja o 5-9 miesto do 9. apríla 2019 podľa dole uvedených pokynov. (DS-STK-2018/2019-0122)

6. ŠTK vyzýva  TJ Lehnice, aby dodatočne vyplnili a uložili  Zápisy o stretnutí prvého turnaja o 10-14 miesto do 9. apríla 2019 podľa dole uvedených pokynov. (DS-STK-2018/2019-0123)

7. ŠTK vyzýva FC Štvrtok na Ostrove, aby dodatočne vyplnili a uložili  Zápisy o stretnutí prvého turnaja o 15-19 miesto do 9. apríla 2019 podľa dole uvedených pokynov. (DS-STK-2018/2019-0124)

Upozornenie pre klubových ISSF manažérov FO a FK k „Zápisu o stretnutí pre laikov“ v ISSF: 

Ak sa na stretnutie nedostaví obsadený R alebo ak naň nie je obsadený R, domáci kolektív k stretnutiu pripraví aj papierový zápis o stretnutí (aj nomináciu v ISSF)!!! 

Ak stretnutie rozhoduje iná ako delegovaná osoba, domáci klubový ALEBO tímový ISSF manažér dokáže v ISSF uložiť a UZAVRIEŤ nominácie domácich, aj HOSTÍ. Následne sa mu vytvorí zápis o stretnutí, ktorý po skončení stretnutia (na základe údajov rozhodcu stretnutia) dokáže vyplniť (striedania hráčov, strelcov gólov, ŽK, ČK) a PRIEBEŽNE ULOŽIŤ, nie však uzavrieť a schváliť, to dokáže len príslušný správca súťaže. 

Z toho dôvodu originál vo všetkých rubrikách obojstranne vyplneného papierového zápisu o stretnutí, podpísaný rozhodcom stretnutia, kapitánmi a vedúcimi družstiev, je domáce družstvo (usporiadateľ) povinné doručiť na ObFZ najneskôr v najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia jednou z týchto 3 možností: a) e-mailom; b) poštovou listovou zásielkou I. triedy; c) osobne, a to vo všetkých týchto prípadoch tak, aby tento bol na ObFZ najneskôr v druhý najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia do 10:00 h. 

Zápis zo stretnutia, ktoré rozhodovala iná ako delegovaná osoba, bude v ISSF uzavretý až po doručení originálu papierového zápisu z príslušného stretnutia na ObFZ a po jeho prekontrolovaní s údajmi v ISSF. 

V súťaži U11 ObFZ Dunajská Streda 2018/2019 bola možnosť „Zápisy pre laikov“ povolená správcom súťaží ObFZ pred štartom jarnej časti súťaže. 

Zápis o stretnutí – na stiahnutie


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 10. 04. 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK:

U181 Medgyes Jozef (1155224) TJ Družstevník Michal n/O,  DS: 4 týždne podľa 71/1,3a,b 49/1b,2b DP od 03.04.2019.

U182 Szalay Gábor (1161313) TJ Čilizská Radvaň, DS: 2 s.s. podľa 71/1,3a   46/1b,2 DP od 03.04.2019.

U183 Izsóf Adrián (1308269) TJ Palas Jahodná U19, DS: 3 s.s. podľa 71/1,3a   49/1b,2b DP od 03.04.2019.

U184 Szabó Daniel (1292527) ŠK Rohovce U19, DS: 3 s.s. podľa 71/1,3a   49/1b,2b DP od 03.04.2019.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3:

U185 Vass Krisztián (1079306) TJ Družstevník Čilizská Radvaň


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 03.04.2019:

U186 Řehořka Dominik (1218486) FK Veľká Paka

U187 Roberto De La Cruz (1235185) TJ Družstevník Čilizská Radvaň

U188 Pudmerický Patrik (1331038) FK Blahová Bellova Ves

U189 Pőcz Ladislav (1208446) TJ Družstevník Mierovo


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U190 Ochaba Matúš (1168665) FK Blahová, Bellova Ves – 2 týždne od 03.04.2018 do 02.08.2019


Pokuty:

U191 FC ŠTK 1914 Šamorín B – pokuta 100,- €, podľa 71/1,3ab, 57/1bc DP.

U192 FC Štvrtok n/O – pokuta 200,- €, podľa 71/1,3ab, 64/1a DP.

U193 TJ Družstevník Michal n/O – pokuta 100,- €, 1xÚD, divák Gyurkovics Zoltán zákazom vstupu na štadión TJ Družstevník Michal n/O počas majstrovských stretnutí organizované ObFZ Dunajská Streda a to do 31.12.2019, podľa 71/1,3ab, 9/2d, 57/1c,2, 64/1a DP.


Oznamy:

U194 DK žiada klub TJ Družstevník Dolný Štál  o vyjadrenie k poškodeniu zariadenia šatne (okno) po stretnutí VII. Ligy 16. kola OFK Ohrady – TJ Družstevník Dolný Štál, do 12:00 hod dňa  10.04.2019. 

U195 DK žiada klub OFK Ohrady  o nahlásenie spôsobenej škody na majetku OFK - poškodenie okna po stretnutí VII. Ligy 16. kola OFK Ohrady – TJ Družstevník Dolný Štál, a to do 12:00 hod dňa 10.04.2019. 

U196 DK žiada klub OFK Ohrady ako aj HU stretnutia o vyjadrenie k urážaniu DO počas a po stretnutí OFK Ohrady – TJ Družstevník Dolný Štál, a to do 12:00 hod dňa 10.04.2019 pod následkami ďalších DO. DK zároveň žiada aj o zaslanie videozáznamu zo stretnutia.

U197 DK žiada klub SC Čenkovce o zdokladovanie úhrady odstupného za amatéra podľa čl. 37 RaPP vo výške 100,- € (klubu FC Štvrtok n/O) za prestup hráča P. Mogroviča (1395206)  a to do 12:00 hod dňa 10.04.2019. 


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 10.04.2019.


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 21. kolo a vykonala zmeny na 20. kolo.

Ospravedlnení R:

06.04.2019 – Cs. Kosár, T. Szalánczi, T. Dohorák, R. Póda, E. Kozmová, V. Brunczlík,

07.04.2019 – Cs. Kosár, R. Póda, V. Brunczlík.

KR oznamuje, že plánovaný preškolovací seminár pre R a DZ sa uskutoční dňa 18.4.2019 (štvrtok) od 18.30 h na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda. Účasť na seminári je povinná!!!

KR oznamuje R a DZ, že v nasledujúcom výplatnom termíne bude z náhrad pre DO odrátaných 30,- € za zimné licenčné semináre R a DZ +5,- € za obdržané nové RP.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 10.04.2019 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.


Pavol Ábrahám

Predseda KR 


Prečítané: 271x