Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 28/2017/2018 zo dňa 4.4.2018

04.04.2018, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZ DS:

1. FK Baka - ŠTK nariadila odohrať všetky MZ 24. kola dňa 5. mája 2018 (sobota) o 16:30, z dôvodu dodržania čl. 23/c SP SFZ (riadiaci orgán súťaže zabezpečuje regulárny a bezproblémový priebeh súťaží a stretnutí – vytvorením rovnakých podmienok pre všetky družstvá súťaže medzi dvoma stretnutiami min 48 h nakoľko odložené kolo sa hrá v utorok). Zároveň Vás upozorňuje na dodržanie článku A/2 RS ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2017/2018 ako aj na záväzok FK podpísaním prihlášky do súťaže ! (DS-STK-2017/2018-0094)

 

VI. liga D U19 ObFZ DS

2. ŠTK vyžrebovala nadstavbovú časť súťaže, ktoré je zverejnené na Futbalnete. Začiatok súťaže nadstavby skupina A – o titul je dňa 8. apríla 2018, skupina B začína nadstavbovú časť dňom 14. apríla 2018.

 

Oznamy:

3. ŠTK vyzýva všetkých činovníkov FK, aby zasielali pripomienky (podnety, návrhy) do RS ObFZ na súťažný ročník 2018/19 na e-mailové adresy zväzu (obfzds@obfzds.sk, obfzds@futbalnet.sk, obfzds@hotmail.com, obfzds@obfzds.com)

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu dňa 11. 04. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U183 Puha Szabolcs (1140088) TJ Družstevník Holice n/O, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 46/1a,2 DP od 04.04.2018.

U184 Vass Krisztián (1079306) OFK Padáň, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 47/1a,2a DP od 04.04.2018.

U185 Füssi Zoltán (1234634) TJ FO Pataš, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 48/1b,2a DP od 04.04.2018.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 04.04.2018

U186 Csölle Dávid (1224411) TJ Družstevník Michal n/O

U187 Lelkes Ladislav (1121232) TJ Družstevník Vrakúň

U188 Ollári Gergely (1210266) TJ Družstevník Baloň – po odstátí 1 s.s. za U38

U189 Szelle Richard (1261137) TJ Dynamo Blatná n/O

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/5 DP od 04.04.2018

U190 Németh Juraj (1263211) TJ Družstevník Vrakúň

U191 Egri Attila (1184952) SC Veľké Dvorníky

U192 Florián Milán (1296726) FK Blahová Bellova Ves

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U193 Farkas Tibor (1148193) TJ Družstevník Čilizská Radvaň – 1 s.s. podmienečne od 04.04.2018 do 03.07.2018.

U194 Darnay Gábor (1251638) OFK Padáň – 1 s.s. podmienečne od 04.04.2018 do 03.07.2018.

U195 Pázmány Péter (1243980) TJ Kútniky – 1 s.s. podmienečne od 04.04.2018 do 03.07.2018.

 

Pokuty:

U196 TJ FO Patašpokuta 20,- € za U185, podľa 71/1,2a,b, 48/4 DP.

 

Oznamy:

DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK v termíne do utorka 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 11.04.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 21. kolo a vykonala zmeny na 20. kolo.

Ospravedlnení R:

07.04.2018 – D. Szabó, A. Klempa

08.04.2018 – A. Klempa

KR obdržala pochvalu od PSE Horná Potôň na rozhodcov T. Ürögi, A. Klempa, T. Czucz za zápas 18. kola AG Šport Liga ObFZ DS PSE Horná Potôň - TJ Družstevník Vrakúň.

KR obdržala pochvalu od PSE Horná Potôň na rozhodcov T. Ürögi, Z. Csörgő, D. Szabó za zápas 19. kola AG Šport Liga ObFZ DS DSC Orechová Potôň - PSE Horná Potôň.

KR po preskúmaní videonahrávky zo stretnutia VII. Liga ObFZ DS TJ Dynamo Blatná n/O – OFK Padáň odohrané dňa 1.4.2018 sťažnosť klubu OFK Padáň považuje za neopodstatnenú.

KR vyhovuje žiadosti FC ŠTK 1914 Šamorín a deleguje troch rozhodcov na majstrovské stretnutie VII. liga ObFZ DS 18. kolo FC ŠTK 1914 Šamorín – OFK Rapid Ohrady.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na predzápasovú kontrolu RP.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 11.04.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

 

image
Prečítané: 247x