12.03.2020, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 27-2019/2020 zo dňa 11.3.2020

12.03.2020, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát / Matrika

Matrika upozorňuje FK, že zimné registračné obdobie s obmedzením a zo zahraničia je od 1.1. do 31.3.

Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením podľa článku 19 odseku 2 písm. b) a d) RAPP je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu hráč automaticky je preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

Vzorové stanovy FK s minimálnymi náležitosťami v súlade so zákonom o športe:

[doc]Vzorove stanovy FK.docx

Športovo-technická komisia

ObFZ Dunajská Streda oznamuje, že plne rešpektuje všetky opatrenia, prijaté štátnymi orgánmi a orgánmi samospráv k zamedzeniu šírenia ochorenia koronavírusom a ním spôsobené vírusové ochorenie COVID -19. Na základe daných skutočností ruší všetky futbalové stretnutia v pôsobnosti ObFZ na všetkých vekových úrovniach od 10.03.2020 do 22.03.2020.

O náhradnom termíne neodohratých stretnutí budú kluby včas informovať.


VII. LIGA OBFZ DS:
SKUPINA - JUH

1. OFK Trhová Hradská – OFC Kráľovičove Kračany
ŠTK ObFZ Dunajská Streda prerokovala podnet OFC Kráľovičove Kračany a konštatuje, že došlo k porušeniu čl. 80, ods. 1. a čl. 74, ods. c. SP SFZ. ŠTK ObFZ Dunajská Streda odstupuje OFK Trhová Hradská, Miroslava Kövera (R), Ádáma Ziriga (AR1), Jozefa Koczóa (AR2) a Štefana Bazsóa (DZ)na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2019/2020-0126)


Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční v stredu 18. 03. 2020.


Richard Földes

predseda Športovo – technickej komisie ObFZ Dunajská Streda


Disciplinárna komisia

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK od 12.03.2020:

U157 Sánka Patrik (1374535) SC Veľké Dvorníky U19, DS: 1 s.s. podľa 71/1,3ab, 46/1b,2 DP


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP od 12.03.2020:

U158 Fitos Silvester (1237487) FC Štvrtok na Ostrove


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 12.03.2020:

U159 Nagy Tomáš (1121763) TJ Družstevnik Vrakúň,

U160 Vörös Zoltán (1163549) TJ Družstevnik Baloň,

U161 Hervay Csaba (1295958) OFC Kráľovičové Kračany,

U162 Mikóczy František (1218622) SK Čakany,

U163 Hromada Alexander(1259378) OFK Padáň,

U164 Fajner Imrich (1260137) SC Veľké Dvorniky,

U165 Gerezdes Tibor(1298281) SC Veľké Dvorniky.


Disciplinárne opatrenia:

U166 Kuki Ádám (1321532) SC Veľké Dvorniky, DO: 4 týždne nepodmienečne od 05.03.2020, podľa 71/1,3a, 49/1b,2b DP.

U167 Zirig Ádám (R), za administratívne pochybenie DO: 1 mesiac nepodmienečne od 11.03.2020, podľa 71/1,3acg, 63/1b,2b DP.


Pokuty:

168 Na návrh ŠTK - podľa C/1 RS - za neospravedlnenú neúčasť na povinnej pracovnej porade so štatutárnymi orgánmi FK pokuta 30,- €  klubom: FK Baka, SC Čenkovce, PSE Horná Potôň, MFK Malé Dvorniky, Družstevník Mierovo, OFC Sap-Ňárad, Družstevník Topoľniky, Družstevník Vrakúň, FC Vydrany

U169  Na návrh ŠTK - podľa C/1 RS - za neospravedlnenú neúčasť na povinnej pracovnej porade s funkcionármi mládežnickych družstiev  pokuta 30,- € klubom: OFK Trhová Hradská, FK  Holice, TJ Lehnice, SK 1923 Gabčikovo

U170 OFK Trhová Hradská – na návrh ŠTK pokuta 150 €,- podľa čl.80/1 SP.

U171 Miroslav Kövér (R), Zirig Ádám (AR1), Koczó Jozef (AR2) – na návrh ŠTK pokuta 30 €,- podľa čl.74/c SP.


Oznamy:

U172 Štefan Bazsó (DZ) – nakoľko DZ administratívne pochybenie AR uviedol vo svojej správe PR, DK upúšťa od uloženia DO, podľa 38/1 DP.


DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle DP čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 18.03.2020


Tomáš Máhr

Predseda DK


Komisia rozhodcov

ObFZ Dunajská Streda oznamuje, že plne rešpektuje všetky opatrenia, prijaté štátnymi orgánmi a orgánmi samospráv k zamedzeniu šírenia ochorenia koronavírusom a ním spôsobené vírusové ochorenie COVID -19. Na základe daných skutočností ruší všetky futbalové stretnutia v pôsobnosti ObFZ na všetkých vekových úrovniach od 10.03.2020 do22.03.2020.

O náhradnom termíne neodohratých stretnutí budú kluby včas informovať.


KR oznamuje R a DZ, že náhradný zimný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 18.3.2020 (streda) od 18.00 h v Obchodno-informačnom centre v Dunajskej Strede. Súčasťou seminára budú aj písomné a videotesty. KR žiada R a DZ o dôslednú prípravu na seminár!!! Účasť všetkých R je povinná!!!

KR žiada rozhodcov aby ospravedlenia zaevidovali do systému ISSF najmenej 14 dní dopredu.

KR na základe správy pozorovateľa rozhodcov za zápas OFK Trhová Hradská – OFC Kráľovičove Kračany, VII. liga ObFZ DS 15. kolo odstupuje na doriešenie rozhodcu Á. Zirig na DK.

KR žiada rozhodcov, aby dôsledne sledovali prípadné zmeny v delegovaní rozhodcov. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, najneskôr v piatok do 12:00 hod v ISSF. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie  oznámená R a DZ telefonicky.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách, alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (Ľudovít Horváth) a 0905/433 410 (predseda KR - Szigeti).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 18.3. 2020 (streda) V Dunajskej Strede.


Attila Szigeti

Predseda KR


KM/TMK

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2020

MOL Academy Dunajská Streda

Organizátor: Technický úsek SFZ

Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s MOL Academy Dunajská Streda

Názov školenia: UEFA GC 2020/DS

Termín školenia: 04.04. – 30.05.2020 + záverečné  06/2020 (po dohode súčastníkmi školenia)

Organizácia školenia: 6 výukových blokov

Pozn.: Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie:100,-EUR (poplatok je nevratný!) (poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájomšport.areálu, odmeny lektorom)

Prihlášky: len elektronickou formou do 20.03.2020, online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:

- minimálny vek 18 rokov,

- prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov)


Tomáš Gaál

Predseda KM/TMK


Prečítané: 300x