Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 27-2018/2019 zo dňa 27.3.2019
28.03.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 27-2018/2019 zo dňa 27.3.2019

28.03.2019, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

1. Sekretariát ObFZ oznamuje FK ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2019, môžu prostredníctvom e-shopu SFZ čerpať už od 1.3.2019 do 10.12.2019. 

V roku 2019 za jedno mládežnícke mužstvo prináleží suma 585,70 €.

Aktuálny stav nájdete na: 

http://podporamladeze.futbalsfz.sk


Ľudovít Szerencsés

Sekretár


Športovo-technická komisia

  

OZNAMY:

1. ŠTK na základe uznesenia VV ObFZ U9/2019-1 ukladá FK povinnosť zaslania vlastných stanov a kópiu zápisníc z poslednej členskej schôdze na sekretariát ObFZ Dunajská Streda do 31.3.2019 – povinnosť ešte nesplnili :

FK Baka, Dynamo Blatná n/O, ŠK Čakany, Družstevník Holice n/O, PSE Horná Potôň, Družstevník Horný Bar, Palas Jahodná, ŠM Janíky, TJ Kostolné Kračany, TJ Lehnice, MFK Malé Dvorníky, Družstevník Mierovo, FC Nový Život, Družstevník Okoč-Sokolec, DSC Orechová Potôň, TJ Pataš, Družstevník Topoľníky, FK Trnávka, NAFC Veľké Blahovo, SC Veľké Dvorníky, MšK Thermál Veľký Meder, Družstevník Vrakúň

Nesplnenie vyššie uvedenej povinnosti bude mať pre FK disciplinárne následky !!!


VII. LIGA OBFZDS
 

2. ŠK Trstená na Ostrove – Dynamo Blatná na Ostrove
ŠTK potvrdzuje povinnosť vyplývajúcej zo čl. 43/3/b SP SFZ (J. Pirk). (DS-STK-2018/2019-0116)
 

3. ŠTK upozorňuje ŠK Trstená na Ostrove na dodržanie čl. B/7/b/4/d RS ObFZ DS. (DS-STK-2018/2019-0117)


IV. LIGA MŽ U13 OBFZDS
 

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 14. kola SC Čenkovce – TJ ŠM Janíky dňa 29. marca 2019 (piatok) o 16:00 na ihrisku Zlaté Klasy. (DS-STK-2018/2019-0118)


III. LIGA P U11 OBFZDS
 

5. Upozornenie pre klubových ISSF manažérov FO a FK k „Zápisu o stretnutí pre laikov“ v ISSF: 

· Ak sa na stretnutie nedostaví obsadený R alebo ak naň nie je obsadený R, domáci kolektív k stretnutiu pripraví aj papierový zápis o stretnutí !!! 

· Ak stretnutie rozhoduje iná ako delegovaná osoba, domáci klubový ALEBO tímový ISSF manažér dokáže v ISSF uložiť a UZAVRIEŤ nominácie domácich, aj HOSTÍ. Následne sa mu vytvorí zápis o stretnutí, ktorý po skončení stretnutia (na základe údajov rozhodcu stretnutia) dokáže vyplniť (striedania hráčov, strelcov gólov, ŽK, ČK) a PRIEBEŽNE ULOŽIŤ, nie však uzavrieť a schváliť, to dokáže len príslušný správca súťaže. Preto originál vo všetkých rubrikách obojstranne vyplneného papierového zápisu o stretnutí, podpísaný rozhodcom stretnutia, kapitánmi a vedúcimi družstiev, je domáce družstvo povinné doručiť na ObFZ najneskôr v najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia jednou z týchto 3 možností: a) e-mailom; b) poštovou listovou zásielkou I. triedy; c) osobne, a to vo všetkých týchto prípadoch tak, aby tento bol na ObFZ najneskôr v druhý najbližší pracovný deň po stretnutí dopoludnia do 10:00 h. Zápis zo stretnutia, ktoré rozhodovala iná ako delegovaná osoba, bude v ISSF uzavretý až po doručení originálu papierového zápisu z príslušného stretnutia na ObFZ a po jeho prekontrolovaní s údajmi v ISSF. 

· V súťaži U11 ObFZ Dunajská Streda 2018/2019 bola možnosť „Zápisy pre laikov“ povolená správcom súťaží ObFZ pred štartom jarnej časti súťaže. 

Zápis o stretnutí – na stiahnutie

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 03. 04. 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Pavel Horváth

Predseda ŠTKDisciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK:

U174 Závodsky András (1216198) TJ Družstevník Horný Bar  DS: 4 týždne podľa 71/1,3a,b 49/1b,2b DP od 27.03.2019.

U175 Steiger Dominik  (1355710) TJ Kútniky U13 DS: 1 s.s. podľa 71/1,3a   45/1,2a DP od 27.03.2019.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 27.03.2019:

U176 Valacsai Peter (1156831) FK Baka 

U177 Gaál Tamás (1202432) TJ Družstevník Čilizská Radvaň


Oznamy:

U178 DK žiada klub FC ŠTK 1914 Šamorín „B“  o vyjadrenie k neprístojnostiam divákov pred a počas stretnutia VI. Ligy/AG SPORT Ligy  18. kolo FC ŠTK Šamorín „B“ – FC Štvrtok na Ostrove. DK zároveň žiada aj o zaslanie videozáznamu zo stretnutia do 12:00 hod dňa  03.04.2019. 

U179 DK žiada klub FC Štvrtok na Ostrove o vyjadrenie  k neprístojnostiam divákov pred a počas  stretnutia VI. Ligy/AG SPORT Ligy  18.kolo  FC ŠTK Šamorín „B“ – FC Štvrtok na Ostrove do 12:00 hod dňa 03.04.2019.

U180 DK žiada HU Roland Vasi o vyjadrenie k neprístojnostiam pred a počas stretnutia VI. Ligy/AG SPORT Ligy  18.kolo FC ŠTK Šamorín „B“– FC Štvrtok na Ostrove do 12:00 hod dňa03.04.2019.


DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle DP čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 03.04.2019.


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DKKomisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 20. kolo a vykonala zmeny na 19. kolo.

Ospravedlnení R:

30.03.2019 – T. Dohorák, M. Hodosi,

31.03.2019 – M. Hodosi.

KR oznamuje, že plánovaný preškolovací seminár pre R a DZ sa uskutoční dňa 18.4.2019 (štvrtok) od 18.30 h na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda. Účasť na seminári je povinná!!!

KR oznamuje R a DZ, že v nasledujúcom výplatnom termíne bude z náhrad pre DO odrátaných 30,- € za zimné licenčné semináre R a DZ +5,- € za obdržané nové RP.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom  elektronického podania! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 03.04.2019 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.


Pavol Ábrahám

Predseda KR Trénersko - metodická komisia

  

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Trnava, v termíne 7.4. – 8.6.2019 v Trnave organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Prečítané: 221x