Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 27/2017/2018 zo dňa 28.3.2018

28.03.2018, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

AG SPORT LIGA / VI. LIGA ObFZ DS:

1. ŠTK odstupuje námietku FK Baka na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2017/2018-0094)

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 19. kola DSC Orechová Potôň – PSE Horná Potôň dňa 01. apríla 2018 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Orechová Potôň. (DS-STK-2017/2018-0095)

3. ŠTK nariaďuje odohrať všetky MZ 23. kola dňa 29. apríla 2018 (nedeľa) o 16:00 !

4. ŠTK nariaďuje odohrať všetky MZ 24. kola dňa 05. mája 2018 (sobota) o 16:30 !

 

VII. LIGA ObFZ DS:

5. ŠTK predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie dňa 4.4.2018 o 17.30 h štatutára klubu Dynamo Blatná na Ostrove na sekretariát ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2017/2018-0096)

6. ŠTK nariaďuje odohrať všetky MZ 21. kola dňa 28. apríla 2018 (sobota) o 16:00 !

7. ŠTK nariaďuje odohrať všetky MZ 22. kola dňa 06. mája 2018 (nedeľa) o 16:30 !

 

III. LIGA P U11 ObFZ DS:

8. ŠTK nariaďuje odohrať MZ Nadstavby – skupina A, skupina B, skupina C a skupina D dňa 01. mája 2018 (utorok) o 9:30. (DS-STK-2017/2018-0098)

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok dňa 04. 04. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U172 Nógel Szabolcs (1242193) FK Baka, vylúčený za stiahnutie súpera vo vyloženej gólovej šanci, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 45/1,2a DP od 28.03.2018.

U173 Mészáros Ádám (1213653) TJ Družstevník Horný Bar, vylúčený za násilné vrazenie do súpera v prerušenej hre, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 49/1a,2a DP od 28.03.2018.

U174 Pázmány Péter (1243980) TJ Kútniky, vylúčený za násilné vrazenie do súpera v prerušenej hre, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 49/1a,2a DP od 28.03.2018.

U175 Darnay Gábor (1251638) OFK Padáň, vylúčený za stiahnutie súpera vo vyloženej gólovej šanci ako posledný brániaci hráč, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 45/1,2a DP od 28.03.2018.

U176 Takács Dávid (1265005) OFK Padáň, vylúčený za kopnutie súpera v prerušenej hre, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 49/1b,2b DP od 28.03.2018.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/5 DP od 28.03.2018

U177 Szalai Nándor (1229533) TJ Kútniky

U178 Straka Alexander (1131240) PSE Horná Potôň

U179 Csánó Norbert (1289379) TJ Družstevník Holice n/O U19

U180 Szabó Daniel (1292527) SK Rohovce U19

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U181 Belucz Gábor (1188901) TJ Družstevník Baloň – 2 týždne podmienečne od 28.03.2018 do 30.06.2018.

 

Oznamy:

U182 FK Baka – DK berie na vedomie podanie klubu, a po preštudovaní videozáznamu a na základe hlásenia DO rozhodla tak, ako je uvedené v U172.

DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK v termíne do utorka 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 04.04.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 20. kolo a vykonala zmeny na 19. kolo.

Ospravedlnení R:

30.03.2018 – M. Köver, Zs. Virág,  

01.04.2018 – M. Köver

KR berie na vedomie žiadosť TJ Družstevník Dolný Štál a deleguje troch rozhodcov na majstrovské stretnutie VII. liga ObFZ DS 19. kolo TJ Družstevník Dolný Štál – ŠTK 1914 Šamorín „B”.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na predzápasovú kontrolu RP.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 04.04.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

image
Prečítané: 284x