05.03.2020, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 26-2019/2020 zo dňa 4.3.2020

05.03.2020, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát / Matrika

Matrika upozorňuje FK, že zimné registračné obdobie s obmedzením a zo zahraničia je od 1.1. do 31.3.

Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením podľa článku 19 odseku 2 písm. b) a d) RAPP je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu hráč automaticky je preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

Vzorové stanovy FK s minimálnymi náležitosťami v súlade so zákonom o športe:


[doc]Vzorove stanovy FK.docx

Športovo-technická komisia

IV. LIGA U19 OBFZ DS:

1. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 15. kola TJ Družstevník FK Blahová, Bellova Ves - TJ Družstevník Dolný Štál dňa 08. marca 2020 (nedeľa) o 12:00 na ihrisku Blahová. (DS-STK-2019/2020-0126)

IV. LIGA U15 OBFZ DS:

2. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 21. kola DSC Orechová Potôň - Malodvornícky FK Malé Dvorníky dňa 30. apríla 2020 (štvrtok) o 17:00 na ihrisku Orechová Potôň. (DS-STK-2019/2020-0122)

III. LIGA U11 OBFZ DS:

3. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 16. kola ŠK 1923 Gabčíkovo - 1. FC Roma Zlaté Klasy dňa 11. marca 2020 (streda) o 16:30 na ihrisku Gabčíkovo. (DS-STK-2019/2020-0123)

4. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutia 17. kola (kompletné kolo) dňa 15. marca 2020 (nedeľa) o 9:00. (DS-STK-2019/2020-0124)

5. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 16. kola TJ Družstevník Okoč – Sokolec – ŠK FC Vydrany dňa 10. marca 2020 (utorok) o 16:30 na ihrisku Okoč. (DS-STK-2019/2020-0125)

OZNAMY:

6. ŠTK ObFZ Dunajská Streda zvoláva pracovné stretnutie so štatutárnymi orgánmi všetkých FK, ktorí sú členmi ObFZ Dunajská Streda na deň 06. marca 2020 (piatok) o 18:00. Pracovné stretnutie sa uskutoční v Obchodno – informačnom centre (Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda.

Účasť všetkých klubov je povinná! Neúčasť na pracovnom stretnutí je disciplinárnym previneným podľa čl. C, ods. 1 RS ObFZ Dunajská Streda a čl. 64, ods. 1, písm. b) DP SFZ.

7. ŠTK ObFZ Dunajská Streda oznamuje, že vyžrebovanie jarnej časti súťažnej sezóny 2019/2020 na soboty a nedele je zverejnené na Futbalnete od 14. 02. 2020 (VI. LIGA OBFZ DS/AG SPORT LIGA do 19. kola, VII. LIGA OBFZ DS do 18. kola a VI LIGA U19 OBFZ DS do 19. kola).

8. ŠTK ObFZ Dunajská Streda žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili na ŠTK ObFZ Dunajská Streda a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční v stredu 11. 03. 2020.

Richard Földes

predseda Športovo – technickej komisie ObFZ Dunajská Streda


Disciplinárna komisia

U154 Kuki Ádám (1321532)  – DK žiada hráča o podrobné vyjadrenie k HNS na prípravnom stretnutí  SC Velké Dvorniky - Sk Trstená na Ostrove, a to do 10.03.2020. Hráč má do vyriešenia prípadu zastavenú športovú činnosť podľa 9/2b/2, 71/1,3g, 77/1,2 DP.


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U155 Lamos Bálint (1258087) FK Zlaté Klasy – zamietnuté.


Oznamy:

U156  Szabó Richard (1263207) SC Velké Dvorniky – menovaný svoju DS odstál dňa 10.11.2019 v 14.kole VII Liga OBFZ DS - skupina juh.

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle DP čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 11.03.2020

Tomáš Máhr

Predseda DK


Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 16. kolo a 17. kolo

Ospravedlnenia:

07. – 08. 03. 2020 (so-ne) - T. Illés, L. Szőke, Zs. Virág,

Dočasné pozastavenie rozhodcovskej činnosti M. Hodosi, A. Lukovics

Zanechanie aktívnej činnosti: B. Vígh, R. Póda– KR ďakuje menovaným za kvalitne odvedenú prácu, a praje do ďalšieho života veľa osobných a pracovných úspechov

KR žiada rozhodcov aby ospravedlenia zaevidovali do systému ISSF najmenej 14 dní dopredu.

KR žiada rozhodcov, aby dôsledne sledovali prípadné zmeny v delegovaní rozhodcov. Zmeny v delegovaní R a DZbudú zverejňované v aktuálnom obsadení, najneskôr v piatok do 12:00 hod v ISSF. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie  oznámená R a DZ telefonicky.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách, alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR - Szigeti).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 11.3. 2020 (streda) V Dunajskej Strede.

Attila Szigeti

Predseda KR


Prečítané: 282x