Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 26/2017/2018 zo dňa 21.3.2018

22.03.2018, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

ŠTK pripomína FK, že v nedeľu 25. marca 2018 sa mení zimný čas na letný a v noci o 2:00 hodine sa posúva čas na 3:00 hodinu!

VI. liga ObFZ DS/ AG Sport liga

1.ŠTK ObFZ nariaďuje odohrať odložené 17. kolo dňa 8.5.2018 (utorok) o 16.30 h

2.ŠTK nariaďuje odohrať MZ 19. kola MFK Malé Dvorníky – ŠK Čakany dňa 30. marca 2018 (piatok) o 15:00 na ihrisku Malé Dvorníky. (DS-STK-2017/2018-0093)

VII. liga ObFZ DS

3.ŠTK ObFZ nariaďuje odohrať odložené 15. kolo dňa 1.5.2018 (utorok) o 16.30 h.

VI. liga D U19 ObFZ DS

4.ŠTK ObFZ nariaďuje odohrať odložené 16. kolo dňa 3.4.2018 (utorok) o 16.00 h.

III.liga P U11 ObFZ DS

5. Rozlosovanie jarnej časti nadstavby súťaže:

Skupina A:

  1. Palas Jahodná, 2. Roma Zlaté Klasy, 3. ŠK 1923 Gabčíkovo, 4. FK DAC 1904 Dunajská Streda, 5. Družstevník Holice n/O

Skupina B:

  1. SC Čenkovce, 2. DSC Orechová Potôň, 3. OFC Sap-Ňárad, 4. MŠK Thermál Veľký Meder, 5. ŠK Rohovce

Skupina C:

  1. FK Zlaté Klasy, MFK Malé Dvorníky, 3. Družstevník Čilizská Radvaň, 4. Družstevník Okoč-Sokolec, 5. TJ Lehnice

Skupina D:

  1. FC Štvrtok n/O, 2. FC Vydrany, 3. Družstevník Vrakúň, 4. Družstevník Topoľníky, 5. FK Veľká Paka

Pridelené číslá sú zároveň aj losovacie a určujú aj miesta jednotlivých turnajov v poradí !

Termíny podľa termínovej listiny : 1.NT – 1.4.2018, 2.NT – 15.4.2018, 3.NT – 29.4.2018, 4.NT – 13.5.2018, 5.NT – 27.5.2018. Všetky turnaje so začiatkom o 09.30 h na dvoch ihriskách podľa pravidiel malého futbalu pre vekovú kategóriu U11

 

OZNAMY:

6. Schválené zmeny v Rozpise súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2017/2018:

A/9 – sa vypúšťajú vety :

  • Usporiadajúci FK je povinný predložiť pred stretnutím interný doklad ObFZ „Zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb“, ktorý po stretnutí riadne vyplnený skontroluje a potvrdí oprávnená osoba usporiadajúceho FK podpisom a pečiatkou
  • FK sú povinné viesť si evidenciu o vyplatených odmenách (kópia tlačiva) s možnosťou kedykoľvek ju porovnať s evidenciou vedenou na sekretariáte ObFZ

Doplňujúci text: Náležitosti DO od jarnej časti súťažného ročníka sú generované v systéme ISSF po uzavretí elektronického zápisu o stretnutí. V jarnej časti súťažného ročníka FK nebudú zaťažený platbou za jednotlivé zápasy v mesačných zberných faktúrach za náhrady DO duplicitne (vzhľadom k tomu, že v MZF za mesiace február a apríl uhrádzajú náhrady DO v splátkach).

A/10

Úprava náhrad DO:

III. liga P U11 ObFZ DS 4DR 1R/2R 36 €/ 18 €

III. liga P U11 ObFZ DS 5DR 1R/2R 60 €/ 30 €

C/8/c: Hráč, ktorý sa nezúčastní reprezentačných zrazov bez ospravedlnenia, bude odstúpení na disciplinárne konanie DK ObFZ Dunajská Streda. Družstvá, ktorých hráči sa bezdôvodne nezúčastnia reprezentačných zrazov, budú vylúčené zo zimných turnajov ObFZ DS.

7. ŠTK upozorňuje FK, že pred MZ tréneri mužstiev sa povinne preukazujú DZ resp. R so svojou platnou trénerskou licenciou. V prípade nedodržania nariadenia ŠTK - budú vyvodené disciplinárne dôsledky voči T resp. FK (čl. B/8 RS) !!!

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu dňa 28.03.2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Pavel Horváth

Predseda ŠTK

Disciplinárna komisia

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U171 Nagy Adrián (1126668) OFK Trhová Hradská – 2 týždne podmienečne od 21.3.2018 do 30.06.2018.

DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK v termíne do utorka 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 28.03.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

PhDr. Ladislav HANCKO

Predseda DK

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 19. kolo, vykonala zmeny na 18. kolo

Ospravedlnení:

30.3.-1.4.2018 L. Szőke, Zs. Virág, M. Szerencsés, M. Köver

1.4.2018 B. Vígh

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na predzápasovú kontrolu RP.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901 724 695 (predseda KR Pavol Ábrahám) alebo 0904 967 007 (Mgr. Ladislav Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 28.03.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

Pavol Ábrahám

Predseda KR

image
Prečítané: 313x