14.03.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 25/2017/2018 zo dňa 14.3.2018

14.03.2018, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

ŠTK upozorňuje FO, že musia urobiť všetko preto, aby sa MZ odohrali v daných termínoch!

 

AG SPOT LIGA / VI. LIGA OBFZ DS:

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 19. kola Družstevník Vrakúň – Družstevník Michal na Ostrove dňa 01. apríla 2018 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2017/2018-0086)

2. ŠTK odstupuje SC Veľké Dvorníky na doriešenie DK s návrhom pokuty 200,-€ podľa čl. C/5/b RS ObFZ DS za porušenie čl. A/6/b RS ObFZ DS. (DS-STK-2017/2018-0087)

3. 16. kolo TJ Kútniky – FK Baka: ŠTK na základe podania DK ObFZ DS vykonala zmeny v zápise o stretnutí. (DS-STK-2017/2018-0088)

 

VII. LIGA OBFZ DS:

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 16. kola FK Trnávka – Družstevník Mierovo dňa 25. marca 2018 (nedeľa) o 15:00 na ihrisku Trnávka. (DS-STK-2017/2018-0089)

5. ŠTK odstupuje Dynamo Blatná na Ostrove na doriešenie DK s návrhom pokuty 100,-€ podľa čl. C/5/b RS ObFZ DS za porušenie čl. A/6/b RS ObFZ DS. (DS-STK-2017/2018-0090)

 

VI. LIGA D U19 OBFZ DS:

6. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 15. kola Družstevník Topoľníky - OFK Trhová Hradská dňa 10. marca 2018 (sobota) o 11:00 na ihrisku Topoľníky. (DS-STK-2017/2018-0091)

7. ŠTK upozorňuje Družstevník Okoč–Sokolec na dodržanie čl. B/8 RS ObFZ DS. DS-STK-2017/2018-0092)

8. ŠTK upozorňuje ŠK Rohovce na dodržanie čl. B/8 RS ObFZ DS. DS-STK-2017/2018-0093)

 

OZNAMY:

9. Schválené zmeny v Rozpise súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2017/2018:

A/9 – sa vypúšťajú vety :

  • Usporiadajúci FK je povinný predložiť pred stretnutím interný doklad ObFZ „Zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb“, ktorý po stretnutí riadne vyplnený skontroluje a potvrdí oprávnená osoba usporiadajúceho FK podpisom a pečiatkou
  • FK sú povinné viesť si evidenciu o vyplatených odmenách (kópia tlačiva) s možnosťou kedykoľvek ju porovnať s evidenciou vedenou na sekretariáte ObFZ

Doplňujúci text: Náležitosti DO od jarnej časti súťažného ročníka sú generované v systéme ISSF po uzavretí elektronického zápisu o stretnutí. V jarnej časti súťažného ročníka FK nebudú zaťažený platbou za jednotlivé zápasy v mesačných zberných faktúrach za náhrady DO duplicitne (vzhľadom k tomu, že v MZF za mesiace február a apríl uhrádzajú náhrady DO v splátkach).

A/10

Úprava náhrad DO:

III. liga P U11 ObFZ DS 4DR 1R/2R 36 €/ 18 €

III. liga P U11 ObFZ DS 5DR 1R/2R 60 €/ 30 €

C/8/c: Hráč, ktorý sa nezúčastní reprezentačných zrazov bez ospravedlnenia, bude odstúpení na disciplinárne konanie DK ObFZ Dunajská Streda. Družstvá, ktorých hráči sa bezdôvodne nezúčastnia reprezentačných zrazov, budú vylúčené zo zimných turnajov ObFZ DS.

10. ŠTK upozorňuje FK, že pred MZ tréneri mužstiev sa povinne preukazujú DZ resp. R so svojou platnou trénerskou licenciou. V prípade nedodržania nariadenia ŠTK - budú vyvodené disciplinárne dôsledky voči T resp. FK (čl. B/8 RS) !!!

 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu dňa 21.03.2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U158 Belucz Gábor (1158901) TJ Družstevník Baloň, vylúčený za udretie súpera lakťom v neprerušenej hre, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 45/1,2b DP od 14.03.2018.

U159 Farkas Tibor (1148193) TJ Družstevník Čilizská Radvaň, vylúčený za úmyselné kopnutie súpera v neprerušenej hre, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 45/1,2a DP od 14.03.2018.

U160 Królik Zoltán (1300842) TJ Družstevník Okoč-Sokolec U19, vylúčený za udretie súpera v neprerušenej hre, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 45/1,2a DP od 14.03.2018.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 14.03.2018

U161 Szabad Patrik (1292526) TJ Palas Jahodná U19


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/5 DP od 14.03.2018

U162 Radi Gergely (1296288) TJ Družstevník Okoč-Sokolec

U163 Nagy Kevin (1297551) TJ FO Pataš

U164 Ollári Adrián (1213861) OFK Trhová Hradská

U165 Kovacsovics Béla (1293061) TJ Dynamom Blatná n/O

 

Pokuty:

U166 Dynamo Blatná n/O na návrh ŠTK pokuta 100,- EUR, podľa čl. C/5/b RS, 64/1a,4 DP.

U167 SC Veľké Dvorníky na návrh ŠTK pokuta 200,- EUR, podľa čl. C/5/b RS, 64/1a,4 DP.

U168 Kosár Csaba (R) – pokuta 30,- EUR za administratívne pochybenie R podľa 71/1,2a,b, 63/1a,2a DP. DK eviduje zo stretnutia  16. kola AG Sport ligy TJ Kútniky – FK Baka ŽK  pre hráčov Adrián Snovický (1262891) z družstva TJ Kútniky a u hráča Dávid Vida (1302125) z družstva FK Baka

 

Oznamy:

U169 TJ Družstevník Baloň – DK berie na vedomie podanie klubu, a po preštudovaní videozáznamu a na základe hlásenia DO rozhodla tak, ako je uvedené v U158.

U170 FK Baka – DK podanie klubu berie na vedomie, vo veci rozhodla ako je uvedené v U168 a následne vec odovzdá na doriešenie ŠTK.

 

DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK v termíne do utorka 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 21.03.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 18. kolo a vykonala zmeny na 17. kolo.

Ospravedlnení R:

17.-18.03.2018 – N. Bors 

KR obdržala pochvalu od MFK Malé Dvorníky na rozhodcov Cs. Kosár, B. Vígh, M. Szerencsés za zápas 16. kola AG Šport Liga ObFZ DS TJ Družstevník Okoč-Sokolec – MFK Malé Dvorníky.

KR  odstupuje na doriešenie za administratívne chyby v zápise stretnutia 16. kola AG Šport liga TJ Kútniky – FK Baka rozhodcu Cs. Kosár na DK.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na predzápasovú kontrolu RP.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 21.03.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

image
Prečítané: 355x