Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 24-2018/2019 zo dňa 6.3.2019
08.03.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 24-2018/2019 zo dňa 6.3.2019

08.03.2019, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

1. !!! UPOZORNENIE PRE FUTBALOVÉ KLUBY !!!

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. Atraktivita pre futbalové kluby spočíva predovšetkým v dvoch oblastiach:

- údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry /od 10.000 do 20.000,-€/,
- nákup športovej výbavy /od 3.000 do 6.000,-€/

Termín predkladania žiadostí je do 15. marca 2019.

Neváhajte a zveľaďte svoje štadióny, či športovú výbavu !!!

Viac na : sport.vlada.gov.sk

Podpora rozvoja športu 2019| Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport


2. Sekretariát ObFZ oznamuje FK ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2019, môžu prostredníctvom e-shopu SFZ čerpať už od 1.3.2019 do 10.12.2019. 

V roku 2019 za jedno mládežnícke mužstvo prináleží suma 585,70 €.

Aktuálny stav nájdete na: 

http://podporamladeze.futbalsfz.sk


Ľudovít Szerencsés

Sekretár 

Športovo-technická komisia

  

OZNAMY:

1. ŠTK ObFZ DS žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili na ŠTK ObFZ DS a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

2. ŠTK na základe uznesenia VV ObFZ U9/2019-1 ukladá FK povinnosť zaslania vlastných stanov a kópiu zápisníc z poslednej členskej schôdze na sekretariát ObFZ Dunajská Streda do 31.3.2019 – povinnosť doposiaľ splnili : FK Blahová, Družstevník Medveďov, FK Zlaté Klasy, OFK Trhová Hradská, ŠK Rohovce, Družstevník Čilizská Radvaň, FK Veľká Paka, FC Vydrany, OFC Sap-Ňárad, FC Štvrtok n/O, OFC Kráľovičove Kračany, TJ Kútniky, Družstevník Dolný Štál, ŠK Trstená n/O,

3. ŠTK ObFZ DS oznamuje, že vyžrebovanie jarnej časti súťažnej sezóny 2018/2019 na soboty a nedele je zverejnené na Futbalnete od 15.2.2019

4. OFC SAP – ŇÁRAD – zmena 

Predseda: Arpád Bartalos, 0903 460 045, fcsap1986@gmail.com
Podpredseda: Kornél Csicsay, 0905 858 323
Tajomník: František Miklós, 0915 055 630 (DS-STK-2018/2019-0100)

5. ŠK ROHOVCE – zmena 

Predseda: Attila Derzsi, 0907 369 950, aderzsi18@gmail.com (DS-STK-2018/2019-0101)
 

6. ŠK BLAHOVÁ– zmena 

Predseda: Mgr. Alfréd Kuczman, 0905 207 017

Podpredseda: Tomáš Tomešek (DS-STK-2018/2019-0102)

 

AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZDS:

7. ŠTK berie na vedomie odhlásenie zo súťaže SC Veľké Dvorníky dňom 28.2.2019 a odstupuje ho na doriešenie DK s návrhom pokuty 1000,-€ podľa čl. B/3/e RS ObFZ DS. Doterajšie výsledky SC Veľké Dvorníky sa anulujú a súperi SC Veľké Dvorníky budú mať voľno. (DS-STK-2018/2019-0094)


VI. LIGA DOR U19 OBFZDS

8. Palas Jahodná – Družstevník Topoľníky (HT)
ŠTK odstupuje Palas Jahodná na doriešenie DK s návrhom pokuty 100,-€ podľa čl. E/2/8 RS ObFZ DS. (DS-STK-2018/2019-0095)

9. Palas Jahodná – Družstevník Topoľníky (HT)
ŠTK odstupuje Družstevník Topoľníky na doriešenie DK s návrhom pokuty 100,-€ podľa čl. E/2/8 RS ObFZ DS. (DS-STK-2018/2019-0096)


IV. LIGA MŽ U13 OBFZDS
 

10. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 14., 16., 18. a 20. kola Družstevník Vrakúň sobotu o 14:00 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2018/2019-0097)


III. LIGA P U11 OBFZDS
 

11.  ŠTK oznamuje FK, že rozlosovanie jarnej časti bude zverejnené na Futbalnete od 11. marca 2019. (DS-STK-2018/2019-0098)

12. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 5. turnaja skupiny o umiestnenie 10 - 14 dňa 19. mája 2019 (nedeľa) o 9:30. (DS-STK-2018/2019-0099)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 13.3.2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Pavel Horváth

Predseda ŠTK

Disciplinárna komisia

  

Pokuty:

U160 SC Veľké Dvorníky – pokuta 1000,- €, na návrh ŠTK podľa B/3/e RS.

U161 TJ Palas Jahodná – pokuta 100,- €, na návrh ŠTK podľa E/2/8 RS.

U162 TJ Družstevník Topoľníky – pokuta 100,- €, na návrh ŠTK podľa E/2/8 RS.


Oznamy:

U163 TJ Družstevník Horný Bar – DK berie vedomie vyjadrenie klubu, a U156 necháva v platnosti.


DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle DP čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 13.03.2019.


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK

Komisia rozhodcov

  

Vydelegovala 16. kolo

KR oznamuje, že zimný preškolovací seminár R a DZ sa uskutoční dňa 9.3.2019 (sobota) od 07.30 – 12.00 h v budove Obchodno-informačného centra v Dunajskej Strede. Účasť je povinná !!! 

Opravný písomný test resp. videotest z PF bude dňa 13. 03. 2019 o 18.30 h na sekretariáte ObFZ DS aj pre tých, ktorí sa nezúčastnili prvej časti seminára, R. Póda, V. Brunczlík, T. Czucz, A. Klempa, M. Köver, K. Nagy, J., G. Világi,  Koczó, B. Vígh, Sz. Sóki, Cs. Koroknai, M. Nagy, Á. Dudás, P. Putyera, M. Hodosi, A. Lukovics, Á. Zirig, G. Udvarhelyi, I. Dénesová. 

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).


Pavol Ábrahám

Predseda KR

Trénersko-metodická komisia

  

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK BFZ, v termíne 24.3. – 1.6.2019 v Bratislave organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 12.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Prečítané: 251x