09.03.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 24/2017/2018 zo dňa 7.3.2018

09.03.2018, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

ŠTK upozorňuje FO, aby v zimnej prestávke venovali zvýšenú pozornosť aj sociálnym priestorom na svojich štadiónoch (čistota v kabínach pre družstvá a delegované osoby, WC v priestoroch štadióna ako aj verejné pre divákov a pod.)

ŠTK upozorňuje FO, že musia urobiť všetko preto, aby sa MZ odohrali v daných termínoch!

 

VII. LIGA OBFZ DS:

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 17. kola OFK Trhová Hradská – ŠK Trstená na Ostrove dňa 01. apríla 2018 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Trhová Hradská. (DS-STK-2017/2018-0082)

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 22. kola OFK Trhová Hradská – Družstevník Mierovo dňa 06. mája 2018 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Trhová Hradská. (DS-STK-2017/2018-0083)

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 22. kola OFK Trhová Hradská – Dynamo Blatná na Ostrove dňa 20. mája 2018 (nedeľa) o 17:00 na ihrisku Trhová Hradská. (DS-STK-2017/2018-0084)

4. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou FK Trnávka o odohratí MZ 16. kola FK Trnávka - Družstevník Mierovo v žiadanom termíne. ŠTK nariaďuje ho odohrať v pôvodnom termíne. (DS-STK-2017/2018-0085)

 

OZNAMY:

1. Schválené zmeny v Rozpise súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2017/2018:

A/9 – sa vypúšťajú vety :

  • Usporiadajúci FK je povinný predložiť pred stretnutím interný doklad ObFZ „Zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb“, ktorý po stretnutí riadne vyplnený skontroluje a potvrdí oprávnená osoba usporiadajúceho FK podpisom a pečiatkou
  • FK sú povinné viesť si evidenciu o vyplatených odmenách (kópia tlačiva) s možnosťou kedykoľvek ju porovnať s evidenciou vedenou na sekretariáte ObFZ

Doplňujúci text: Náležitosti DO od jarnej časti súťažného ročníka sú generované v systéme ISSF po uzavretí elektronického zápisu o stretnutí. V jarnej časti súťažného ročníka FK nebudú zaťažený platbou za jednotlivé zápasy v mesačných zberných faktúrach za náhrady DO duplicitne (vzhľadom k tomu, že v MZF za mesiace február a apríl uhrádzajú náhrady DO v splátkach).

A/10

Úprava náhrad DO:

III. liga P U11 ObFZ DS 4DR 1R/2R 36 €/ 18 €

III. liga P U11 ObFZ DS 5DR 1R/2R 60 €/ 30 €

C/8/c: Hráč, ktorý sa nezúčastní reprezentačných zrazov bez ospravedlnenia, bude odstúpení na disciplinárne konanie DK ObFZ Dunajská Streda. Družstvá, ktorých hráči sa bezdôvodne nezúčastnia reprezentačných zrazov, budú vylúčené zo zimných turnajov ObFZ DS.

2. ŠTK upozorňuje FK, že pred MZ tréneri mužstiev sa povinne preukazujú DZ resp. R so svojou platnou trénerskou licenciou. V prípade nedodržania nariadenia ŠTK - budú vyvodené disciplinárne dôsledky voči T resp. FK (čl. B/8 RS)!!!

 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu dňa 14. 03. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

Disciplinárna komisia

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U157 Lelkes Ladislav (1161444) Dynamo Blatná n/O – 4 mesiace podmienečne od 7.3.2018 do 30.06.2019.

 

Oznamy:

DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018.

DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK vždy v termíne do stredy 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 14.03.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 16. a 17. kolo

Ospravedlnení R:

10.03.2018 (so) – T. Dohorák, T. Czucz,

KR zaradila p. Sz. Soóky do zoznamu rozhodcov ako R- čakateľ.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR P. Ábrahám) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 14.03.2018 (streda) o 17:30 h. v Dunajskej Strede.

 

Trénersko-metodická komisia

TMK upozorňuje FK, že pred MZ tréneri mužstiev sa povinne preukazujú DZ resp. R so svojou platnou trénerskou licenciou. V prípade nedodržania nariadenia   budú vyvodené disciplinárne dôsledky voči T resp. FK !!!

TK SFZ oznamuje, že v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (17. 3. – 20. 5. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 10. 3. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www. futbalbfz.sk.

 

image
Prečítané: 216x