Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 23/2017/2018 zo dňa 1.3.2018

01.03.2018, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

  1. ŠTK oznamuje FK, že jarné rozlosovanie majstrovských futbalových zápasov je zverejnené na Futbalnete.
  2. Schválené zmeny v Rozpise súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2017/2018:

A/9 – sa vypúšťajú vety :

  • Usporiadajúci FK je povinný predložiť pred stretnutím interný doklad ObFZ „Zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb“, ktorý po stretnutí riadne vyplnený skontroluje a potvrdí oprávnená osoba usporiadajúceho FK podpisom a pečiatkou
  • FK sú povinné viesť si evidenciu o vyplatených odmenách (kópia tlačiva) s možnosťou kedykoľvek ju porovnať s evidenciou vedenou na sekretariáte ObFZ

 

Doplňujúci text: Náležitosti DO od jarnej časti súťažného ročníka sú generované v systéme ISSF po uzavretí elektronického zápisu o stretnutí. V jarnej časti súťažného ročníka FK nebudú zaťažený platbou za jednotlivé zápasy v mesačných zberných faktúrach za náhrady DO duplicitne (vzhľadom k tomu, že v MZF za mesiace február a apríl uhrádzajú náhrady DO v splátkach).

 

A/10

Úprava náhrad DO:

III. liga P U11 ObFZ DS 4DR 1R/2R       36 €/ 18 €

III. liga P U11 ObFZ DS 5DR 1R/2R       60 €/ 30 €

 

C/8/c: Hráč, ktorý sa nezúčastní reprezentačných zrazov bez ospravedlnenia, bude odstúpení na disciplinárne konanie DK ObFZ Dunajská Streda. Družstvá, ktorých hráči sa bezdôvodne nezúčastnia reprezentačných zrazov, budú vylúčené zo zimných turnajov ObFZ DS.

 

  1. ŠTK upozorňuje FK, že pred MZ tréneri mužstiev sa povinne preukazujú DZ resp. R so svojou platnou trénerskou licenciou. V prípade nedodržania nariadenia ŠTK - budú vyvodené disciplinárne dôsledky voči T resp. FK (čl. B/8 RS) !!!

 

VI. liga ObFZ DS / AG Sport Liga

  1. Družstevník Holice n/O - Zmena štatutárneho orgánu –– predseda JÁKLI Olivér, bytom Holice, Stará Gala 121, tel. 0908 628 651

VII. liga ObFZ DS

  1. Dynamo Blatná n/O - Zmena štatutárneho orgánu –– predseda LELKES Peter, bytom Macov č.2, tel. 0907 705 806
  2. Družstevník Čilizská Radvaň -  Zmena čísla účtu –– nové číslo SK07 0200 0000 0038 1086 3653

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu dňa 7. 3. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Komisia rozhodcov

Oznamuje R, že náhradný licenčný seminár sa uskutoční dňa 3.3.2018 (sobota) od 08.00 h na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda.

Oznamuje, že VV ObFZ kooptoval za člena KR Ladislava Hegedűsa, zodpovedného za nábor nových R

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR P. Ábrahám) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 7.3.2018 (streda) o 17:30 h.

 

Trénersko-metodická komisia

TMK upozorňuje FK, že pred MZ tréneri mužstiev sa povinne preukazujú DZ resp. R so svojou platnou trénerskou licenciou. V prípade nedodržania nariadenia   budú vyvodené disciplinárne dôsledky voči T resp. FK !!!

TK SFZ oznamuje, že v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (17. 3. – 20. 5. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 10. 3. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www. futbalbfz.sk.

 

image
Prečítané: 70x